Google překladač: English Deutsch

Kobot – dokonalý flexibilní univerzální nástroj

Autor článku: Hannover Messe   

Tags: Automation | Forum | Hala č. 6 | Hannover Messe | Koboty | Roboty | Výstavy

DSC04562-URBez­peč­nost při spo­lu­prá­ci člo­vě­ka s ro­bo­ty za­u­jí­má na ve­letr­hu Han­no­ver Messe vý­znam­né místo v hale č. 6 v rámci té­ma­tu ro­bo­ti­ka. I když to možná zní pa­ra­dox­ně, při spo­lu­prá­ci s člo­vě­kem nesmí robot vy­na­lo­žit ma­xi­mum své síly a pra­co­vat ma­xi­mál­ní rych­los­tí. Proč? Kvůli bez­peč­nos­ti. Při kon­tak­tu s ro­bo­tem se člo­věk nesmí zra­nit. Vý­kon­nost ko­bo­tů se proto po­mo­cí sen­zo­ri­ky přes­ně di­men­zu­je. Kromě bez­peč­nos­ti exis­tu­je mnoho výhod, které ro­bo­ti jako bez­pro­střed­ní ko­le­go­vé s sebou při­ná­še­jí do vý­rob­ní haly. Sni­žu­je se zátěž kla­de­ná na člo­vě­ka, pro­ce­so­vé kroky jsou fle­xi­bil­ní a cel­ko­vě eko­no­mič­těj­ší. Na ve­letr­hu Han­no­ver Messe 2020 bude pre­zen­to­vá­no mnoho růz­ných ko­bo­tů.

Hlav­ní firmy na trhu jako ABB, At­lan­ta, Bosch, igus, Pilz, Stäubli, Uni­ver­sal Ro­bots, Yaska­wa nebo Yu­an­da uká­žou své ko­la­bo­ra­tiv­ní ro­bo­ty pře­de­vším v nové hale č. 6 vě­no­va­né ro­bo­ti­za­ci. Budou zde také vy­sta­ve­ny kom­po­nen­ty, jako jsou úcho­po­vé sys­témy firem Schunk nebo Zi­m­mer a prů­mys­lo­vé zpra­co­vá­ní ob­ra­zu firem ISRA Vi­si­on nebo Stem­mer. Schop­nos­ti kla­sic­kých prů­mys­lo­vých ro­bo­tů uká­žou v hale č. 6 také spo­leč­nos­ti Yaska­wa, Stäubli, Ya­ma­ha a mnoho dal­ších. Na­bíd­ku do­pl­ní pod­půr­ná soft­wa­ro­vá ře­še­ní na pro­gra­mo­vá­ní ro­bo­tů, na­pří­klad Ar­ti­minds.
Ro­bo­ty a ko­bo­ty před­sta­vu­jí zvláš­tě ve spo­ji­tos­ti se stro­jo­vým uče­ním (Ma­chi­ne Lear­ning) a umě­lou in­te­li­gen­cí velký po­ten­ci­ál pro fle­xi­bil­ní au­to­ma­ti­za­ci vý­ro­by.
Vrať­me se ale k otáz­ce bez­peč­nos­ti. Sa­mo­zřej­mě je třeba si na spo­lu­prá­ci s ko­bo­tem zvyk­nout. Všech­ny vý­hra­dy nebo do­kon­ce obavy jsou ale ne­o­pod­stat­ně­né. Ce­lo­svě­to­vě plat­né bez­peč­nost­ní normy pro­vě­řo­va­né pro­střed­nic­tvím ana­lý­zy rizik jsou zá­vaz­né. Při vý­bě­ru ko­bo­tu je třeba vě­no­vat po­zor­nost zo­hled­ně­ní a do­dr­že­ní plat­ných norem. Jen cer­ti­fi­ko­va­ný kobot s bez­peč­nou kon­t­ro­lou rych­los­ti a po­zi­ce včet­ně pů­so­be­ní vněj­ších sil je sku­teč­ně bez­peč­ný.
Bez­peč­nost­ní ri­zi­ko navíc velmi zá­vi­sí na typu ope­ra­ce, po­u­ži­tých ná­stro­jích a na ob­rob­cích. Kobot, který pro­vá­dí řezné apli­ka­ce, lze jen velmi těžko vy­u­žít pro spo­lu­prá­ci s člo­vě­kem. Navíc se v ta­ko­vých pří­pa­dech do­po­ru­ču­je vy­u­ží­vat do­stup­nou za­bez­pe­čo­va­cí tech­ni­ku. Díky bez­peč­ným vstu­pům a vý­stu­pům mohou být na­pří­klad ke ko­bo­tům při­po­je­ny svě­tel­né zá­vo­ry fun­gu­jí­cí na stisk­nu­tí tla­čít­ka. Také s ma­ni­pu­lač­ní­mi ob­jek­ty, které nejsou zcela spo­leh­li­vé, je tímto způ­so­bem i bez kom­plex­ní­ho po­sou­ze­ní rizik možná rych­lá a bez­peč­ná au­to­ma­ti­za­ce.
Mi­mo­řád­nou plat­for­mu pro vý­rob­ce ro­bo­tů, ob­ra­zo­vé pro­ce­sy a vý­rob­ce soft­wa­ru před­sta­vu­je na ve­letr­hu Han­no­ver Messe pře­hlíd­ka v hale č. 6 na spo­leč­ném stán­ku Ap­pli­cati­on Park Ro­bo­tics, Smart Au­to­mati­on a Vi­si­on Tech­no­lo­gy. Kaž­dým rokem sem při­ta­hu­jí ná­vštěv­ní­ky ve­letr­hu Han­no­ver Messe živé před­vá­děč­ky a na­bíd­ka mnoha mož­nos­tí k na­va­zo­vá­ní kon­tak­tů. Mo­bi­le Areas před­sta­ví ře­še­ní ro­bo­ti­za­ce a au­to­nomních sys­té­mů.

Fórum Au­to­mati­on v hale č. 6 při­ne­se in­for­ma­ce z prů­mys­lo­vé­ho vý­zku­mu mimo jiné na téma ro­bo­ti­za­ce, mo­bil­ní ro­bo­ty a prů­mys­lo­vé zpra­co­vá­ní ob­ra­zu. Vy­vr­cho­le­ním akcí vě­no­va­ných ro­bo­tům bude na ve­letr­hu Han­no­ver Messe pře­dá­ní ceny Ro­bo­tics Award. I v roce 2020 budou vy­zna­me­ná­na nej­lep­ší apli­ko­va­ná ře­še­ní ro­bo­tů.


Mohlo by vás zajímat: