Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

První Wienerberger fórum roku 2024 bude 16. května

Autor článku: Wie­ner­ber­ger / redakce   
Pondělí, 13 Květen 2024 22:45

Tags: 3D vizualizace | Forum | Stavebnictví | Trendy | Wie­ner­ber­ger | WOW

Wienerberger forum 2024-2420Ne­nech­te si ujít první Wie­ner­ber­ger fórum roku 2024, které se bude konat 16. květ­na od 9 do 12 hodin ve vir­tu­ál­ním pro­sto­ru WOW (World of Wie­ner­ber­ger). Před­náš­ky ex­per­tů z ob­las­ti sta­veb­nic­tví a ar­chi­tek­tu­ry budou již třetí rok obo­ha­ce­ny o vir­tu­ál­ní vi­zu­a­li­za­ce. Zá­jem­ce z řad od­bor­ní­ků i laiků čeká na­bi­tý pro­gram. Před­náš­ky se budou týkat kon­krét­ních pro­duk­tů a je­jich be­ne­fi­tů, při­čemž ne­bu­dou chy­bět ani no­vin­ky a tren­dy z port­fo­lia Wie­ner­ber­geru.

Ty před­sta­ví od­bor­ní­ci z Wie­ner­ber­geru a ně­kte­ré bloky do­pl­ní i ex­ter­ní hosté. Chy­bět letos ne­bu­de ani téma ener­ge­tic­ké ná­roč­nos­ti budov a udr­ži­tel­nos­ti.

Během kaž­do­roč­ní on­li­ne kon­fe­ren­ce, Wie­ner­ber­ger fóra, která při­lá­ká více než tisíc di­vá­ků, budou před­sta­ve­ny no­vin­ky z roz­sáh­lé­ho port­fo­lia pro­duk­tů Wi­enber­ge­ru, umožňující kom­plex­ní sys­té­mo­vá ře­še­ní. Za­mě­ří se také na ak­tu­ál­ní tren­dy ve sta­veb­nic­tví. Sou­čás­tí kon­fe­ren­ce budou i prak­tic­ké ukáz­ky a 3D vi­zu­a­li­za­ce pro­duk­tů. Kon­fe­ren­ci za­há­jí Jiří Do­bi­áš, ře­di­tel pro­duk­to­vé­ho ma­nage­men­tu a busi­ness de­ve­lo­p­men­tu Wie­ner­ber­geru, spolu s ESG ma­na­žer­kou Kris­tý­nou Vo­bec­kou. Mezi bloky ná­vštěv­ní­kům prů­běž­ně před­sta­ví tren­dy a no­vin­ky ze světa Wie­ner­ber­geru.

Kon­fe­ren­ce bude roz­dě­le­na do sedmi bloků podle za­mě­ře­ní. Jako první před­sta­ví Jiří Str­nad, ře­di­tel pro­de­je Lea­dax Wie­ner­ber­geru, a Vác­lav Ja­kub­čík, pro­duk­to­vý spe­ci­a­lis­ta znač­ky Lea­dax, bu­douc­nost ře­še­ní plo­chých střech Lea­dax. Od­bor­ní­ci shr­nou ak­tu­ál­ní si­tu­a­ci v ob­las­ti hyd­ro­i­zo­la­cí na čes­kém i za­hra­nič­ním trhu a před­sta­ve­ní ře­še­ní pro plo­ché stře­chy Wie­ner­ber­ger.

Ve vir­tu­ál­ním pro­stře­dí World of Wie­ner­ber­ger při­jde řada i na téma akus­ti­ky zdiva Po­ro­therm, které před­sta­ví ve­dou­cí od­dě­le­ní pro­duk­to­vých spe­ci­a­lis­tů Wie­ner­ber­geru Milan Rotek s lek­to­rem Wie­ner­ber­geru Janem Hu­be­rem. Akus­tic­ký kom­fort je totiž jed­ním ze zá­klad­ních pa­ra­me­t­rů stav­by. Vý­sled­ný efekt však zá­le­ží na mnoha fak­to­rech, o kte­rých si od­bor­ní­ci z Wie­ner­ber­geru po­ho­vo­ří s hos­tem Janem Kleč­kou, který je ve­dou­cím útva­ru tech­no­lo­gií a ma­te­ri­á­lů v Me­t­rosta­vu.

Poté ná­sle­du­je před­náš­ka vě­no­va­ná le­toš­ní pro­duk­to­vé no­vin­ce znač­ky Ton­dach – střeš­ním oknům, která jsou vhod­ná pro všech­ny typy šik­mých střech se sklo­nem od 15° do 90°. Na kon­fe­ren­ci budou před­sta­ve­ny dvě va­ri­an­ty střeš­ních oken, které jsou k dis­po­zi­ci v šesti nej­po­u­ží­va­něj­ších ve­li­kos­tech. Jde o plas­to­vá okna Ton­dach RW-PK 3 a dře­vě­ná okna Ton­dach RW-DK 3 vy­ba­ve­ná te­pel­něi­zo­lač­ním troj­sklem. Dále budou po­slu­cha­či se­zná­me­ni s na­bí­ze­ným ori­gi­nál­ním sys­té­mo­vým pří­slu­šen­stvím ke střeš­ním oknům.

Účast­ní­ci se mohou těšit i na další po­hle­dy do oboru sta­veb­nic­tví. Ře­di­tel pro di­gi­tál­ní pro­duk­ty DEK­PRO­JEKT, Tomáš Kupsa, se ve svém bloku bude vě­no­vat té­ma­tu ener­ge­tic­ké ná­roč­nos­ti budov a do­ta­ci Nová Ze­le­ná úspo­rám, kte­rou mohou in­ves­to­ři vy­u­žít k fi­nan­co­vá­ní ener­ge­tic­ky úspor­ných opat­ře­ní svého do­mo­va. V roz­ho­vo­ru s Mi­cha­lem Šen­ký­řem, pro­duk­to­vým spe­ci­a­lis­tou Wie­ner­ber­geru, se za­mě­ří na no­vin­ky v le­gisla­ti­vě a pro­be­rou také mož­nos­ti zís­ká­ní do­ta­ce.

Z po­hle­du udr­ži­tel­nos­ti při­jde řada na téma vy­u­ži­tí deš­ťo­vé vody u ro­din­ných domů, kte­ré­mu se bude ve svém bloku vě­no­vat pro­duk­to­vý ma­na­žer Pi­pe­li­fe Mi­chal Zá­lešák a pro­duk­to­vý ma­na­žer Semmelrock Wie­ner­ber­geru Mar­tin Brád­ka. Spo­leč­ně in­for­mu­jí účast­ní­ky o tom, jak kom­bi­na­ce pro­duk­tů Semmelrock a PI­PE­LI­FE umožňuje sbí­rat deš­ťo­vou vodu v místě spadu, ří­ze­ně ji od­vá­dět, re­te­no­vat a vsa­ko­vat.

Závěr on­li­ne kon­fe­ren­ce bude vě­no­ván lí­co­vé­mu zdivu a pás­kám Terca, který po­ve­de ob­chod­ní spe­ci­a­lis­ta znač­ky Terca Wie­ner­ber­geru Pavel Ko­rous. Spo­leč­ně s ar­chi­tek­tem ve spo­leč­nos­ti D3A ar­chi­tek­ti Janem Pe­chem se po­dí­va­jí na jedno z ino­va­tiv­ních ře­še­ní to­ho­to tra­dič­ní­ho ma­te­ri­á­lu. Op­ti­mál­ní­mu ře­še­ní a vlast­nos­tem ke­ra­mic­ké­ho zdiva Po­ro­therm pro ví­ce­pod­laž­ní by­to­vé domy se bude vě­no­vat Ivo Petrá­šek, sta­tik Wie­ner­ber­geru.

Re­gis­tra­ce na on­li­ne kon­fe­ren­ci, která po­ra­dí a in­spi­ru­je, je spuš­tě­na ve WIP zóně. Poté se jen stačí při­hlá­sit k účas­ti na stre­a­mu, který mů­že­te sle­do­vat z po­hod­lí do­mo­va. Více in­for­ma­cí na­lez­ne­te na webu Wie­ner­ber­geru.


Mohlo by vás zajímat: