Google překladač: English Deutsch

Tříprstý uchopovač OnRobot s širokým rozpětím

Autor článku: OnRobot   

Tags: 3FG15 | Automatizace | Hardware | OnRobot | Robotika | Tříprsté | Uchopovače | Válcové předměty

OnRobot 3FG15-2009Spo­leč­nost OnRo­bot před­sta­vi­la OnRo­bot 3FG15, kom­pakt­ní elek­tric­ký tří­prs­tý ucho­po­vač se ši­ro­kým rozpě­tím prstů. Nový kon­co­vý ná­stroj usnadňuje ma­ni­pu­la­ci s vál­co­vý­mi sou­část­mi, je snad­no na­sta­vi­tel­ný a pro­gra­mo­va­tel­ný, a po­sky­tu­je znač­nou fle­xi­bi­li­tu při práci s ob­jek­ty růz­ných ve­li­kos­tí. Byl na­vr­žen jako od­po­věď na stá­va­jí­cí pne­u­ma­tic­ké tří­prs­té ná­stro­je, které jsou roz­měr­né a mají ome­ze­nou fle­xi­bi­li­tu. S tří­prs­tým ná­stro­jem vstu­pu­je OnRo­bot na nový trh a do sféry no­vé­ho typu apli­ka­cí. Je­jich uži­va­te­lům chce po­skyt­nout rych­lej­ší na­sa­ze­ní a přes­něj­ší a spo­leh­li­věj­ší ma­ni­pu­la­ci na vý­rob­ní lince.

Ma­xi­mál­ní rozpě­tí ucho­po­va­če 3FG15 je 150 mm, díky čemuž zvlád­ne pod­po­ru více pro­ce­sů. Ino­va­tiv­ní tří­prs­tá kon­struk­ce s ma­xi­mál­ním za­tí­že­ním až 15 kg po­sky­tu­je silný a sta­bil­ní úchop, jak in­ter­ní tak ex­ter­ní, což na­bí­zí řadu fle­xi­bil­ních mož­nos­tí. Ucho­po­vač, který je ide­ál­ní pře­de­vším pro úkoly ob­slu­hy CNC stro­jů, au­to­ma­tic­ky cen­t­ru­je ob­jek­ty a tím do­sa­hu­je ma­xi­mál­ní sta­bi­li­ty úcho­pu a přes­nos­ti vklá­dá­ní do CNC stro­je. Se silou úcho­pu v roz­me­zí 20 – 250 N pře­ko­ná­vá svým roz­sa­hem mož­nos­ti ji­ných prs­to­vých ucho­po­va­čů.
3FG15 je rov­něž uži­teč­ný v apli­ka­cích ba­le­ní a pa­le­to­vá­ní a je kom­pa­ti­bil­ní s ja­kým­ko­liv ko­la­bo­ra­tiv­ním či leh­kým prů­mys­lo­vým ro­bo­tem na trhu díky ne­dáv­no uve­de­né a oceňované plat­for­mě One Sys­tem firmy OnRo­bot. Tato plat­for­ma po­sky­tu­je uni­fi­ko­va­né me­cha­nic­ké a elek­tric­ké roz­hra­ní mezi ro­bo­tic­kým ra­me­nem a kon­co­vým ná­stro­jem OnRo­bot.

Hlav­ní vlast­nos­ti 3FG15:

  • Přes­ný, spo­leh­li­vý úchop s au­to­ma­tic­kým cen­t­ro­vá­ním
  • Rozpě­tí pro ob­jek­ty od 20 mm do 150 mm
  • In­ter­ní i ex­ter­ní úchop
  • 15kg nos­nost
  • Hmot­nost 1,15 kg, síla úcho­pu 20 – 250 N
  • Rych­lé a fle­xi­bil­ní na­sa­ze­ní

 


Mohlo by vás zajímat: