Google překladač: English Deutsch

HANNOVER MESSE 2020 se odkládá na 13.–17. července

Autor článku: Deutsche Messe   

Tags: 13.–17. července | 2020 | COVID-19 | Hannover Messe | Koronavirus | Odkložení | Veletrhy

hm20-neuer-termin-deutsch-2-2010Za­tím­co ještě mi­nu­lý týden jsme psali, že Han­no­ver Messe pro­běh­ne v plá­no­va­ném ter­mí­nu, dnes (4. 3. 2020) jsme ob­dr­že­li zprá­vu, že v dů­sled­ku sou­čas­né si­tu­a­ce tý­ka­jí­cí se ko­ro­na­vi­ru (Covid-19) od­klá­dá De­ut­sche Messe vý­sta­vu Han­no­ver Messe, pů­vod­ně plá­no­va­nou od 20. do 24. dubna 2020 až na ter­mín od 13. do 17. čer­ven­ce 2020. Zdra­vot­ní úřad re­gi­o­nu Han­no­ver pře­hod­no­til sou­čas­nou si­tu­a­ci a dů­raz­ně do­po­ru­ču­je do­dr­žo­vat a pro­vá­dět po­ky­ny In­sti­tu­tu Ro­ber­ta Kocha pro hlav­ní udá­los­ti. Patří sem kom­plex­ní opat­ře­ní na ochra­nu zdra­ví při po­řá­dá­ní ve­letrhů. 

Do­po­ru­če­né po­ža­dav­ky ne­mů­že De­ut­sche Messe v tak krát­ké době spl­nit. Je­jich re­a­li­za­ce by navíc měla ne­pří­z­ni­vý dopad na hlad­ké uspo­řá­dá­ní akcí do té míry, že by již ne­mohl za­ru­čit, aby vy­sta­vo­va­te­lé a ná­vštěv­ní­ci byli schop­ni do­sáh­nout svých cílů sou­vi­se­jí­cích s ve­letrhem.
Zdra­ví vy­sta­vo­va­te­lů, ná­vštěv­ní­ků, za­měst­nan­ců a ši­ro­ké ve­řej­nos­ti je pro De­ut­sche Messe nej­vyš­ší pri­o­ri­tou. Nové datum pro Han­no­ver Messe je tedy od 13. do 17. čer­ven­ce 2020.
Vstu­pen­ky budou sa­mo­zřej­mě pla­tit i na­dá­le. Nákup nové vstu­pen­ky na nový ter­mín ve­letr­hu NENÍ nutný. Pokud máte ja­ké­ko­li do­ta­zy tý­ka­jí­cí se vstu­pen­ky, kon­tak­tuj­te pro­sím hor­kou linku na čísle +49 511 89-37777.


Mohlo by vás zajímat: