Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

HANNOVER MESSE a situace kolem viru Covid-19

Čtvrtek, 27 Únor 2020 09:13

Tags: COVID-19 | Deutsche Messe | Dr. Jo­che­n Köckle­r | Hannover Messe | VDMA | ZVEI

dr-koeckler-2009V sou­vis­los­ti s ak­tu­ál­ním ru­še­ním akcí s vel­kou kon­cen­t­ra­cí lidí jako dů­sled­ku ší­ře­ní viru Covid-19 a blí­ží­cím se ter­mí­nem ve­letr­hu Han­no­ver Messe (20.–24. dubna 2020) se do naší re­dak­ce do­sta­lo pro­hlá­še­ní Dr. Jo­che­na Köckle­ra, před­se­dy správ­ní rady De­ut­sche Messe. Je v něm uve­de­no, že or­ga­ni­zá­to­ři berou vývoj tý­ka­jí­cí se ko­ro­na­vi­ru (Covid-19) velmi vážně a jsou v úzkém kon­tak­tu s od­po­věd­ný­mi zdra­vot­nic­ký­mi úřady, po­rad­ním vý­bo­rem pro vy­sta­vo­va­te­le Han­no­ver Messe a svými part­ner­ský­mi sdru­že­ní­mi VDMA a ZVEI. Dne 25. února se sešli s Vý­kon­nou radou Po­rad­ní­ho vý­bo­ru pro vy­sta­vo­va­te­le a se sdru­že­ní­mi, aby dis­ku­to­va­li o sou­čas­né si­tu­a­ci.

Všich­ni účast­ní­ci sou­hla­si­li s tím, že je v tuto chví­li pří­liš brzy na roz­hod­nu­tí o od­lo­že­ní Han­no­ver Messe. Sami vy­sta­vo­va­te­lé zatím ne­pod­nik­li žádná vý­razná zru­še­ní. Jsou na­plá­no­vá­na další jed­ná­ní se zdra­vot­nic­ký­mi úřady, kvůli dru­hům opat­ře­ní, která je třeba na Han­no­ver Messe pro­vést. Vývoj v Ev­ro­pě a od­klá­dá­ní jed­not­li­vých ve­letrhů v Ně­mec­ku uka­zu­jí, že se si­tu­a­ce může měnit ze dne na den. V tomto ohle­du or­ga­ni­zá­to­ři budou na­dá­le in­ten­ziv­ně sle­do­vat a dis­ku­to­vat o si­tu­a­ci s cílem pře­hod­no­tit si­tu­a­ci spo­leč­ně se zdra­vot­nic­ký­mi úřady a po­rad­ním vý­bo­rem pro vy­sta­vo­va­te­le v po­lo­vi­ně břez­na, ve 12. týdnu. Bez ohle­du na to za­jis­tí na ve­letr­hu nej­vyš­ší možný stupeň hy­gi­e­ny, bez­peč­nos­ti a lé­kař­ské péče. Zdra­ví a bez­peč­nost všech za­měst­nan­ců, zá­kaz­ní­ků, part­ne­rů a hostů má pro De­ut­sche Messe nej­vyš­ší pri­o­ri­tu.


Mohlo by vás zajímat: