Google překladač: English Deutsch

Pracujte současně na CAD datech z různých softwarů

Autor článku: Technodat   

Tags: 3DEXPERIENCE | CAD data | CATIA | Inventor | SolidWorks | Technodat | Webinar

Technodat webinar 5 kvetna-2017To je název webi­ná­ře spo­leč­nos­ti Tech­no­dat, který 5. květ­na 2020 pro­ve­de zá­jem­ce scé­ná­řem, kdy ně­ko­lik uži­va­te­lů pra­cu­je sou­čas­ně na CAD da­tech z růz­ných soft­wa­rů a je­jichž vý­stu­pem je se­sta­va v 3DE­x­pe­ri­en­ce. Celá ko­mu­ni­ka­ce je ve­de­ná uvnitř plat­for­my s evi­do­va­nou his­to­rií změn. Jestli­že po­tře­bu­je­te za­jis­tit efek­tiv­ní spo­lu­prá­ci na vý­vo­ji svých vý­rob­ků bez ome­ze­ní spo­je­ných s po­u­ží­vá­ním růz­ných CAD sys­té­mů, díky in­te­gra­ci dat z růz­ných CADů pro­po­jí­te uži­va­te­le, do­da­va­te­le i zá­kaz­ní­ky. V agen­dě webi­ná­ře se po­dí­vá­te na data z 3DE­x­pe­ri­en­ce per­spek­ti­vy.

Zjis­tí­te, jak se dá pře­chá­zet z 3DE­x­pe­ri­en­ce do So­li­dworks, In­ven­to­ru či CATIA V5 a zpět, uvi­dí­te data z růz­ných CADů pod tak­tov­kou plat­for­my 3DE­x­pe­ri­en­ce a před­ve­de­na bude spo­lu­prá­ce nad CAD daty se zá­klad­ní li­cen­cí pro 3DE­x­pe­ri­en­ce.
Na webi­nář ne­mu­sí­te nikam ces­to­vat a přes­to bu­de­te mít in­ter­ak­ci s před­ná­še­jí­cím a pře­de­vším in­for­ma­ce pod­lo­že­né dlou­ho­le­tým know-how. Stačí mít k dis­po­zi­ci pří­stup na in­ter­net a VoIP. Před­po­klá­da­ný čas tr­vá­ní webi­ná­ře je 30 mi­nut, účast zdar­ma.
Ter­mín ko­ná­ní je úterý 5. květ­na 2020 od 10 hodin.
K webináři se přihlaste na www.technodat.cz.


Mohlo by vás zajímat: