Google překladač: English Deutsch

HTC nabízí v akci Half-Life: Alyx ke každému Vive Pro Full Kitu

Autor článku: HTC   

Tags: Full Kit | Half-Life: Alyx | Headsety | HTC | HTC Vive | Virtuální realita | Vive Pro | Wireless

VIVE-Pro-HLA-2020Spo­leč­nost HTC ozná­mi­la, že od 11. květ­na do 25. květ­na bude k he­ad­se­tu HTC Vive Pro Full Kit při­klá­dat kód ke sta­že­ní žá­da­né­ho ti­tu­lu Half-Life: Alyx. Pří­z­niv­ci vir­tu­ál­ní re­a­li­ty tak zís­ka­jí kromě dvou­mě­síč­ní­ho před­plat­né­ho ve služ­bě Vi­veport In­fi­ni­ty zdar­ma další bo­nu­so­vý titul. O obsah tak s pří­stu­pem k více než 1000 apli­ka­cí a her ne­bu­dou mít nouzi. HTC Vive Pro je jed­ním z nej­o­ceňova­něj­ších he­ad­se­tů. Na­bí­zí pre­ciz­ní sní­má­ní po­hy­bu, vy­so­ké roz­li­še­ní dis­plejů i per­fekt­ní zob­ra­ze­ní barev a černé. Pří­klad­ně zpra­co­va­ná er­go­no­mie dbá na po­hod­lí i při nejdel­ších VR zá­žit­cích.

Nej­ná­roč­něj­ší hráči ocení mož­nost pro­po­je­ní s bez­drá­to­vým adap­té­rem HTC Vive Wi­re­less. Snad­no se tak bez kom­pro­mi­sů v kva­li­tě zá­žit­ku zbaví ka­be­lu, který je sva­zo­val s PC. Ne­chy­bí ani pod­po­ra li­bo­vol­né­ho pří­slu­šen­ství sys­té­mu Steam VR, jako je na­pří­klad vir­tu­ál­ní pero Lo­gi­tech VR Ink.
HTC Vive Pro Full Kit je do­stup­ný na strán­kách vive.​com v e-shopu alza.​cz a u vy­bra­ných part­ne­rů. Pro více in­for­ma­cí na­vštiv­te www.vive.com.


Mohlo by vás zajímat: