Google překladač: English Deutsch

PTC rozšiřuje alianci s Rockwellem a Microsoftem

Autor článku: PTC   

Tags: Azure | Factory Insights | FactoryTalk | InnovationSuite | IoT | LiveWorx | Microsoft | PTC | Rockwell

PTC-factoryinsights-2026PTCRoc­kwell Au­to­mati­on před­sta­vi­ly Fac­to­ry In­si­ghts jako služ­bu, clou­do­vé ře­še­ní na klíč, díky kte­ré­mu mohou vý­rob­ci do­sáh­nout se svými ini­ci­a­ti­va­mi v ob­las­ti di­gi­tál­ní trans­for­ma­ce ne­bý­va­lých vý­sled­ků i rych­los­ti. Nová na­bíd­ka, před­sta­ve­ná během svě­to­vé­ho sum­mi­tu part­ne­rů spo­leč­nos­ti PTC v rámci akce Li­veWorx 2020 za­mě­ře­né na di­gi­tál­ní tran­s­for­ma­ci, zna­me­ná vý­znam­ný po­krok ve spo­lu­prá­ci mezi spo­leč­nost­mi Roc­kwell Au­to­mati­on, Micro­soft a PTC.

Ře­še­ní Fac­to­ry In­si­ghts jako služ­ba, za­lo­že­né na tech­no­lo­gi­ích od PTC, Roc­kwell Au­to­mati­on a Micro­sof­tu, je do­dá­vá­no v clou­du na klíč a pod­po­ru­je nej­běž­něj­ší pří­pa­dy vy­u­ži­tí di­gi­tál­ní trans­for­ma­ce s vy­so­kou hod­no­tou v prů­mys­lu:

  • Mo­ni­to­ro­vá­ní vý­ko­nu vý­ro­by v re­ál­ném čase
  • Sle­do­vá­ní a vy­u­ží­vá­ní za­ří­ze­ní
  • Při­po­je­né pra­cov­ní buňky
  • Di­gi­tál­ní pra­cov­ní po­ky­ny a vy­u­ži­tí roz­ší­ře­né re­a­li­ty

Fac­to­ry In­si­ghts jako služ­ba ob­sa­hu­je mnoho klí­čo­vých pro­duk­to­vých po­lo­žek z Fac­to­ry­Talk In­no­vati­on­Su­i­te od spo­leč­nos­tí PTC a Roc­kwell Au­to­mati­on, včet­ně špič­ko­vých pro­duk­tů Thin­gWorx, Ke­p­ware a Vu­fo­ria od PTC, op­ti­ma­li­zo­va­ných pro OT data při­chá­ze­jí­cí z nej­lep­ších ře­še­ní ve své třídě od Roc­kwell Au­to­mati­on v oboru au­to­ma­ti­za­ce a in­for­mač­ních tech­no­lo­gií. Vy­u­ží­vá clou­do­vé ře­še­ní, prů­mys­lo­vé IoT a edge od Micro­sof­tu, včet­ně Azure IoT Hub a Azure IoT Edge. Díky tomu mohou vý­rob­ci rych­le při­po­jit jed­not­li­vé pro­vo­zy a pro­jek­ty im­ple­men­to­vat na­příč celou pod­ni­ko­vou sítí. Zjed­no­du­še­ní čin­nos­tí, které jsou ob­vykle spo­je­ny s im­ple­men­ta­cí prů­mys­lo­vé­ho in­ter­ne­tu věcí (IIoT) a vyš­ším úsi­lím o di­gi­tál­ní trans­for­ma­ci, při­ná­ší zá­kaz­ní­kům ušet­ře­ný čas i pe­ní­ze. Fac­to­ry In­si­ghts jako služ­ba je per­fekt­ním od­ra­zo­vým můst­kem pro vý­rob­ce, kteří se za­jí­ma­jí o to, jak zlep­šit vlast­ní pro­vo­zy pro­střed­nic­tvím vy­u­ží­vá­ní po­sky­to­va­ných cen­ných in­for­ma­cí a po­znat­ků o pro­voz­ním vý­ko­nu, vy­u­ži­tí za­ří­ze­ní a efek­ti­vi­tě pra­cov­ní síly.
V dneš­ním pri­már­ně di­gi­tál­ním pro­stře­dí vý­rob­ci po­ža­du­jí ře­še­ní, která od­po­ví­da­jí na slo­ži­té pro­blémy s in­frastruk­tu­rou, pro­blémy s pří­stu­pem k datům a ome­ze­ný­mi zdro­ji. Díky Fac­to­ry In­si­ghts jako služ­bě mohou vý­rob­ci do­sáh­nout 90­pro­cent­ní­ho zkrá­ce­ní doby a ná­kla­dů na vývoj a až o 90 pro­cent rych­lej­ší­ho zís­ká­ní hod­no­ty v těch nej­dů­le­ži­těj­ších pří­pa­dech vy­u­ži­tí s vy­so­kou hod­no­tou, které jsou zá­kla­dem prů­mys­lo­vé di­gi­tál­ní trans­for­ma­ce.
Ře­še­ní Fac­to­ry In­si­ghts jako služ­ba vy­u­ží­vá prů­lo­mo­vé schop­nos­ti Fac­to­ry­Talk In­no­vati­on­Su­i­te, za­lo­že­ném na PTC tech­no­lo­gi­ích, aby rych­le uved­lo do pro­vo­zu ně­kte­ré z nej­dů­le­ži­těj­ších pří­pa­dů užití, které zvy­šu­jí efek­ti­vi­tu vý­ro­by, za­ří­ze­ní a pra­cov­ních sil a zá­ro­veň za­jiš­ťu­jí bu­dou­cí cestu uži­va­te­lů k di­gi­tál­ní trans­for­ma­ci.
Chce­te-li se do­zvě­dět více o Fac­to­ry In­si­ghts jako služ­bě, klik­ně­te zde.


Mohlo by vás zajímat: