301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

Google překladač: English Deutsch
301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

StreamTech.tv

streamtech tv-logo
301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

PTC rozšiřuje alianci s Rockwellem a Microsoftem

Pondělí, 22 Červen 2020 09:58

Tags: Azure | Factory Insights | FactoryTalk | InnovationSuite | IoT | LiveWorx | Microsoft | PTC | Rockwell

PTC-factoryinsights-2026PTCRoc­kwell Au­to­mati­on před­sta­vi­ly Fac­to­ry In­si­ghts jako služ­bu, clou­do­vé ře­še­ní na klíč, díky kte­ré­mu mohou vý­rob­ci do­sáh­nout se svými ini­ci­a­ti­va­mi v ob­las­ti di­gi­tál­ní trans­for­ma­ce ne­bý­va­lých vý­sled­ků i rych­los­ti. Nová na­bíd­ka, před­sta­ve­ná během svě­to­vé­ho sum­mi­tu part­ne­rů spo­leč­nos­ti PTC v rámci akce Li­veWorx 2020 za­mě­ře­né na di­gi­tál­ní tran­s­for­ma­ci, zna­me­ná vý­znam­ný po­krok ve spo­lu­prá­ci mezi spo­leč­nost­mi Roc­kwell Au­to­mati­on, Micro­soft a PTC.

301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

Ře­še­ní Fac­to­ry In­si­ghts jako služ­ba, za­lo­že­né na tech­no­lo­gi­ích od PTC, Roc­kwell Au­to­mati­on a Micro­sof­tu, je do­dá­vá­no v clou­du na klíč a pod­po­ru­je nej­běž­něj­ší pří­pa­dy vy­u­ži­tí di­gi­tál­ní trans­for­ma­ce s vy­so­kou hod­no­tou v prů­mys­lu:

  • Mo­ni­to­ro­vá­ní vý­ko­nu vý­ro­by v re­ál­ném čase
  • Sle­do­vá­ní a vy­u­ží­vá­ní za­ří­ze­ní
  • Při­po­je­né pra­cov­ní buňky
  • Di­gi­tál­ní pra­cov­ní po­ky­ny a vy­u­ži­tí roz­ší­ře­né re­a­li­ty

Fac­to­ry In­si­ghts jako služ­ba ob­sa­hu­je mnoho klí­čo­vých pro­duk­to­vých po­lo­žek z Fac­to­ry­Talk In­no­vati­on­Su­i­te od spo­leč­nos­tí PTC a Roc­kwell Au­to­mati­on, včet­ně špič­ko­vých pro­duk­tů Thin­gWorx, Ke­p­ware a Vu­fo­ria od PTC, op­ti­ma­li­zo­va­ných pro OT data při­chá­ze­jí­cí z nej­lep­ších ře­še­ní ve své třídě od Roc­kwell Au­to­mati­on v oboru au­to­ma­ti­za­ce a in­for­mač­ních tech­no­lo­gií. Vy­u­ží­vá clou­do­vé ře­še­ní, prů­mys­lo­vé IoT a edge od Micro­sof­tu, včet­ně Azure IoT Hub a Azure IoT Edge. Díky tomu mohou vý­rob­ci rych­le při­po­jit jed­not­li­vé pro­vo­zy a pro­jek­ty im­ple­men­to­vat na­příč celou pod­ni­ko­vou sítí. Zjed­no­du­še­ní čin­nos­tí, které jsou ob­vykle spo­je­ny s im­ple­men­ta­cí prů­mys­lo­vé­ho in­ter­ne­tu věcí (IIoT) a vyš­ším úsi­lím o di­gi­tál­ní trans­for­ma­ci, při­ná­ší zá­kaz­ní­kům ušet­ře­ný čas i pe­ní­ze. Fac­to­ry In­si­ghts jako služ­ba je per­fekt­ním od­ra­zo­vým můst­kem pro vý­rob­ce, kteří se za­jí­ma­jí o to, jak zlep­šit vlast­ní pro­vo­zy pro­střed­nic­tvím vy­u­ží­vá­ní po­sky­to­va­ných cen­ných in­for­ma­cí a po­znat­ků o pro­voz­ním vý­ko­nu, vy­u­ži­tí za­ří­ze­ní a efek­ti­vi­tě pra­cov­ní síly.
V dneš­ním pri­már­ně di­gi­tál­ním pro­stře­dí vý­rob­ci po­ža­du­jí ře­še­ní, která od­po­ví­da­jí na slo­ži­té pro­blémy s in­frastruk­tu­rou, pro­blémy s pří­stu­pem k datům a ome­ze­ný­mi zdro­ji. Díky Fac­to­ry In­si­ghts jako služ­bě mohou vý­rob­ci do­sáh­nout 90­pro­cent­ní­ho zkrá­ce­ní doby a ná­kla­dů na vývoj a až o 90 pro­cent rych­lej­ší­ho zís­ká­ní hod­no­ty v těch nej­dů­le­ži­těj­ších pří­pa­dech vy­u­ži­tí s vy­so­kou hod­no­tou, které jsou zá­kla­dem prů­mys­lo­vé di­gi­tál­ní trans­for­ma­ce.
Ře­še­ní Fac­to­ry In­si­ghts jako služ­ba vy­u­ží­vá prů­lo­mo­vé schop­nos­ti Fac­to­ry­Talk In­no­vati­on­Su­i­te, za­lo­že­ném na PTC tech­no­lo­gi­ích, aby rych­le uved­lo do pro­vo­zu ně­kte­ré z nej­dů­le­ži­těj­ších pří­pa­dů užití, které zvy­šu­jí efek­ti­vi­tu vý­ro­by, za­ří­ze­ní a pra­cov­ních sil a zá­ro­veň za­jiš­ťu­jí bu­dou­cí cestu uži­va­te­lů k di­gi­tál­ní trans­for­ma­ci.
Chce­te-li se do­zvě­dět více o Fac­to­ry In­si­ghts jako služ­bě, klik­ně­te zde.


Mohlo by vás zajímat:
 

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit