Google překladač: English Deutsch

Webinář živě: Znovuobjevení VR a spolupráce v roce 2020

Autor článku: PNY Technologies   

Tags: AEC | COVID-19 | HTC | Nvidia | PNY | Spolupráce | Virtuální realita | Webináře

vr-webinar-2026Při­poj­te se k živě vy­sí­la­né­mu webi­ná­ři a po­dí­vej­te se, jak NVI­DIA Quadro RTX a HTC spo­ju­jí lidi pro­střed­nic­tvím vir­tu­ál­ní re­a­li­ty (VR). Toto part­ner­ství umož­ňu­je pod­ni­kům, vlá­dám, in­sti­tu­cím a jed­not­liv­cům bez­peč­ně pře­kle­nout me­ze­ru v so­ci­ál­ním od­stu­pu během to­ho­to bouř­li­vé­ho a trans­for­mač­ní­ho ob­do­bí. Gra­fic­ké pro­ce­so­ry NVI­DIA Quadro RTX na­bí­ze­jí hard­wa­ro­vou plat­for­mu VR nej­vyš­ší úrov­ně.

HTC pak je líd­rem v ino­va­tiv­ní tech­no­lo­gii ná­h­lav­ních souprav VR HMD (Head Moun­ted Dis­play). A to nej­lep­ší sdě­le­ní, ne­po­tře­bu­je­te žád­nou dez­in­fek­ci na ruce nebo rouš­ky.

Pozor, tento ho­di­no­vý webi­nář za­hr­nu­jí­cí i pro­stor pro otáz­ky a od­po­vě­di se koná už dnes 25. červ­na 2020 od 19 hodin!

Re­gis­tra­cí na tento webi­nář se do­zví­te:

  • Jak AEC (Ar­chi­tectu­re, En­gi­nee­ring and Con­structi­on) těží z op­ti­ma­li­za­cí ná­vr­hu po­mo­cí VR, které sni­žu­jí ná­kla­dy na vý­stav­bu nebo pře­zkumy pro­jek­tů v mě­řít­ku, zvy­šu­jí kre­a­ti­vi­tu a po­sky­tu­jí kli­en­tům vir­tu­ál­ní pro­hlíd­ky.
  • O vý­ho­dách vý­ro­by s po­mo­cí VR, včet­ně po­čá­teč­ní iden­ti­fi­ka­ce kon­cep­tu, re­vi­zích ná­vr­hu, di­gi­tál­ním pro­to­ty­po­vá­ní a ma­lo­ob­chod­ních zku­še­nos­tech zpří­stup­ně­ných VR k pro­de­ji pro­duk­tu.
  • O Media and En­ter­ta­in­ment tech­no­lo­gi­ích po­u­ží­va­ných pro VR k vy­prá­vě­ní di­gi­tál­ních pří­bě­hů no­vý­mi a pře­svěd­či­vý­mi způ­so­by, k ote­ví­rá­ní kre­a­tiv­ních prů­hle­dů a na­bí­ze­ní al­ter­na­ti­vy k tra­dič­ním mís­tům, jako jsou di­va­dla, kina.
  • Jak in­te­li­gen­ce VR musí spo­jo­vat lidi upro­střed ome­ze­ní COVID-19 a jak může ob­je­vit pra­cov­ní pro­stor, což umožňuje or­ga­ni­za­cím vyjít z této krize sil­něj­ší než před­tím.

Re­gis­tro­vat na we­bi­nář se mů­že­te na TOMTO OD­KA­ZU. A pokud byste snad za­já­sa­li, že jako účast­ní­ci webi­ná­ře mů­že­te při lo­so­vá­ní vy­hrát NVI­DIA Quadro RTX 4000 nebo HTC VIVE PRO HMD, pak mu­sí­me toto nad­še­ní po­ně­kud zchla­dit. Ceny jsou ur­če­ny pouze pro US re­zi­den­ty.


Mohlo by vás zajímat: