Google překladač: English Deutsch

Molding Expo: rychlost příprav na rok 2021 se zvyšuje

Autor článku: Messe Stuttgart   

Tags: 2021 | dodavatelé | Formy | Modely | Molding Expo | Nástroje | Přípravy | Veletrh | Vystavovatelé

MEX 21 PM01 Messeimpressionen 1-2029Pří­pra­vy na me­zi­ná­rod­ní vý­sta­vu Mol­ding Expo, která se bude konat na Messe Stutt­gart od 8. do 11. červ­na 2021, na­bý­va­jí na síle. Nejen, že pro­jek­to­vý tým je již v po­lo­vi­ně fáze plá­no­vá­ní, ale první spo­leč­nos­ti jako Cirp, Ewi­kon Heißka­nal­sys­te­me, FKT For­menbau und Kun­st­sto­ff­tech­nik, Frai­sa, Gu­be­sch Pro­to­ty­pes & Tools, Gühring, HG Hans Ge­i­ger Spri­t­z­gießtech­nik, Lucchi­ni RS, Maschi­nen­fab­rik Berthold Hermle, PWB Press­wer­k­ze­u­g­bau Großdubrau, Rampf Too­ling So­lu­ti­ons & Co., Roth Wer­k­ze­u­gbau, Si­e­mens, Tri­mill, Uni­sig a Vo­estal­pi­ne Böhler Edel­sta­hl & Co. si již za­jis­ti­ly umís­tě­ní svého stán­ku. Mol­ding Expo je po­va­žo­vá­no za nej­dů­le­ži­těj­ší ev­rop­skou akci pro prů­my­sl ná­stro­jů, mo­de­lů a forem.

Spo­leč­nos­ti vy­rá­bě­jí­cí ná­stro­je, mo­de­ly pro od­lit­ky a formy, jakož i je­jich do­da­va­te­lé, před­sta­ví celé spek­trum vý­ro­by v jed­nom z nej­sil­něj­ších prů­mys­lo­vých re­gi­o­nů v Ev­ro­pě, a proto po­ten­ci­ál­ním ob­chod­ním part­ne­rům a zá­kaz­ní­kům po­skyt­nou roz­sáh­lý pře­hled o nej­no­věj­ším vý­vo­ji pro­duk­tů a ino­va­tiv­ní vý­rob­ní pro­ce­sy. Zejmé­na s ohle­dem na sou­čas­né výzvy může Mol­ding Expo příští rok po­sí­lit prů­my­sl tím, že znovu spojí všech­ny hráče na jed­nom místě, jak řekl Flo­ri­an Ni­e­tha­m­mer, ře­di­tel týmu v Messe Stutt­gart. Za­in­te­re­so­va­ní vy­sta­vo­va­te­lé si mohou nyní za­bez­pe­čit umís­tě­ní svého stán­ku bez zá­vaz­ku. Je­jich re­zer­va­ce se stane zá­vaz­nou až po po­tvr­ze­ní stán­ku.

Za­mě­ře­ní na spo­leč­nos­ti vy­rá­bě­jí­cí ná­stro­je, mo­de­ly a formy

Ve­letrh Mol­ding Expo se stal jed­nou z hlav­ních kon­takt­ních a vý­měn­ných plat­fo­rem pro prů­my­sl ná­stro­jů, mo­de­lů a forem. Ve Stutt­gar­tu vy­sta­vu­jí nej­lep­ší spo­leč­nos­ti z oboru. Se­tká­va­jí se zde s vy­so­ce kva­li­fi­ko­va­ný­mi ná­vštěv­ní­ky, kteří hle­da­jí ře­še­ní pro kon­krét­ní pro­jek­ty. Vy­sta­vo­va­te­lé na ve­letr­hu oceňují také efek­tiv­ní a ne­kom­pli­ko­va­né pří­le­ži­tos­ti k vy­tvá­ře­ní kon­tak­tů.

Vy­hle­dá­va­ná a žá­da­ná vy­so­ká kva­li­ta

Zku­še­nos­ti z před­cho­zích roč­ní­ků vý­sta­vy a zprá­vy z oboru uka­zu­jí, že vy­sta­vu­jí­cí do­da­va­te­lé na Mol­ding Expo také těží z růz­ných kon­takt­ních pří­le­ži­tos­tí, pro­to­že na žádné jiné spe­ci­a­li­zo­va­né akci z této ob­las­ti se ne­mo­hou se­tkat s to­li­ka spo­leč­nost­mi z oboru vý­ro­by ná­stro­jů, mo­de­lů a forem. Na Mol­ding Expo při­chá­ze­jí pro­vo­zo­va­te­lé stro­jů, ob­chod­ní nebo vý­rob­ní ře­di­te­lé, ve­dou­cí vý­ro­by. Ve­letrh na­bí­zí velmi ši­ro­ké spek­trum v ob­las­ti vý­ro­by ná­stro­jů a forem, ale také 3D tisku. Do­da­va­te­lé oceňují efek­ti­vi­tu účas­ti na ve­letr­hu, pro­to­že mohou za­ujmout po­zi­ci v samém srdci od­vět­ví a také vy­u­žít pří­le­ži­tos­ti k po­rov­ná­ní svých pro­duk­tů vůči vy­so­kým po­ža­dav­kům na kva­li­tu svých cí­lo­vých sku­pin.

Stej­ně jako v mi­nu­los­ti budou také v roce 2021 před­sta­ve­ny atrak­tiv­ní sou­běž­né akce. Kromě Fóra plas­to­vých vý­rob­ků GKV TecPart a Au­to­mo­ti­ve Shows of UKi Media & Events budou ná­vštěv­ní­ci Mol­ding Expo 2021 moci vy­u­žít také různé sy­ner­gie na Cast­For­ge, ve­letr­hu od­lit­ků a vý­kov­ků se zpra­co­vá­ním.

Od 8. do 11. červ­na 2021 se Mol­ding Expo setká po­čtvr­té s nej­lep­ší­mi, které může na­bíd­nout vy­so­ce kva­lit­ní me­zi­ná­rod­ní vý­ro­ba ná­stro­jů, mo­de­lů a forem a její do­da­va­te­lé. Již za­re­gis­tro­va­né vy­sta­vo­va­te­le na­jde­te v před­běž­ném pře­hle­du na www.moulding-expo.de/ausstellerverzeichnis.


Mohlo by vás zajímat: