Google překladač: English Deutsch

Dell představil XPS Desktop

Autor článku: Dell   

Tags: Dell | Desktop | Monitory | Nvidia | S-Series | Stolní PC | XPS

Dell XPS Desktop Black-2030Po květ­no­vém před­sta­ve­ní nej­no­věj­ších no­te­boo­ků XPS nyní Dell na­bí­zí stej­ný výkon a styl také ve stol­ním pro­ve­de­ní. Ro­di­na XPS se roz­růs­tá o nový model XPS Desktop. Spolu s ním při­chá­zí na trh i tři nové mo­ni­to­ry Dell S-Se­ries. Zcela pře­pra­co­va­ný XPS Desktop se vrací jako dosud nej­vý­kon­něj­ší sys­tém XPS, jaký kdy Dell po­sta­vil. Je vy­ba­ve­ný vý­kon­ný­mi kom­po­nen­ta­mi včet­ně nej­no­věj­ších pro­ce­so­rů Intel Core 10. ge­ne­ra­ce (až do i9K) a gra­fic­kých karet až do Nvi­dia Ge­For­ce RTX 2070 Super, aby byl při­pra­ve­ný na vý­po­čet­ně ná­roč­né úlohy, kre­a­tiv­ní práci, hry i vir­tu­ál­ní re­a­li­tu.

XPS Desktop na­bí­zí mi­mo­řád­ně vy­so­ký výkon v ještě men­ším pro­sto­ru než před­cho­zí ge­ne­ra­ce (19 l opro­ti 24 l) a umožňuje mo­der­ni­za­ci či roz­ší­ře­ní bez po­u­ži­tí ná­stro­jů. Ob­sa­hu­je 500W zdroj pro na­pá­je­ní gra­fic­ké karty s pří­ko­nem až 225 W, čtyři po­zi­ce pro pevné disky a tři roz­ši­řu­jí­cí po­zi­ce. Kon­struk­té­ři Dellu celý sys­tém na­vrh­li s ohle­dem na ma­xi­ma­li­za­ci vý­ko­nu a prů­to­ku vzdu­chu ote­vře­nou ar­chi­tek­tu­rou. Tep­lot­ní po­mě­ry zlep­šu­je chla­ze­ní re­gu­lá­to­ru na­pě­tí, stra­te­gic­ké roz­mís­tě­ní vě­t­ra­cích ot­vo­rů a vy­so­ko­o­táč­ko­vé ven­ti­lá­to­ry, které za­jiš­ťu­jí pa­t­řič­ný prů­tok vzdu­chu.
De­sign XPS deskto­pu je ově­ře­ný ama­tér­ský­mi tvůr­ci ob­sa­hu v rámci pro­gra­mu Nvi­dia RTX Stu­dio a je vy­ba­ve­ný ovla­da­či Nvi­dia Stu­dio. Po­sky­tu­je výkon a spo­leh­li­vost, jaké jsou po­tře­ba k re­a­li­za­ci ja­ké­ho­ko­li do­má­cí­ho tvůr­čí­ho pro­jek­tu. Vy­bra­né kon­fi­gu­ra­ce ne­sou­cí ozna­če­ní „Cre­a­tor Edi­ti­on“ jsou ur­če­né těm, kdo se chtě­jí hlou­bě­ji vě­no­vat tvor­bě di­gi­tál­ní­ho ob­sa­hu – fo­to­gra­fii, gra­fic­ké­mu de­sig­nu, sklá­dá­ní hudby a dal­ším tvůr­čím čin­nos­tem.
XPS Desktop pře­bí­rá ně­kte­ré uži­va­tel­sky ob­lí­be­né de­signo­vé prvky no­vých no­te­boo­ků XPS 13, XPS 15 a XPS 17. Jde na­pří­klad o mo­der­ní mi­ni­ma­lis­tic­ký vzhled nebo ba­rev­nost – svět­lá barva Mi­ne­ral White nebo tmavá Night Sky, díky kte­rým do­ko­na­le za­pad­ne do kaž­dé­ho do­má­cí­ho i kan­ce­lář­ské­ho pro­stře­dí.

Nové mo­ni­to­ry řady S

Dell při­chá­zí také s no­vý­mi mo­ni­to­ry řady S v ele­gant­ním novém de­sig­nu v barvě Pla­ti­num Sil­ver, s úh­lo­příč­kou od 27 do 32 palců, s in­te­gro­va­ný­mi re­pro­duk­to­ry, po­kry­tím 99 % ba­rev­né­ho pro­sto­ru sRGB a tech­no­lo­gií AMD Fre­e­Sync. Po­slou­ží stej­ně dobře ke sle­do­vá­ní stre­a­mo­va­ných po­řa­dů, od­de­cho­vým hrám nebo v do­má­cí pra­cov­ně.
Za­kři­ve­ný 4K mo­ni­tor Dell S3221QS na­bí­zí ostrý a hlu­bo­ký obraz. Mi­mo­řád­ný vi­zu­ál­ní zá­ži­tek doplňuje kva­lit­ní ozvu­če­ní v po­dá­ní dvou in­te­gro­va­ných 5W re­pro­duk­to­rů. Těm, kdo hle­da­jí do­ko­na­lej­ší zob­ra­ze­ní při do­má­cí kre­a­tiv­ní práci, je ur­če­ný 4K mo­ni­tor Dell S2721QS a QHD mo­ni­tor Dell S2721DS, oba vy­ba­ve­né IPS dis­ple­ji, které na­bí­zí živé barvy z kaž­dé­ho úhlu.

Dell S-series Monitors Family-2030

Vůbec po­pr­vé je nyní u mo­ni­to­rů řady S po dobu zá­ru­ky k dis­po­zi­ci služ­ba Dell Pre­mi­um Panel Ex­chan­ge, která za­jis­tí, že vadné pi­xe­ly ne­bu­dou kazit zá­ži­tek z do­ko­na­lé­ho ob­ra­zu.

Kom­plex­ní pod­po­ra eko­sys­té­mu Dell PC

Nej­lep­ší zá­ba­va nebo práce ne­zá­vi­sí jen na hard­wa­ru – dů­le­ži­tou sou­čás­tí jsou i soft­ware, pod­po­ra a služ­by od spo­leč­nos­ti Dell. Proto Dell Tech­no­lo­gies po­sky­tu­je zá­kaz­ní­kům ne­pře­tr­ži­tou te­le­fo­nic­kou pod­po­ru, au­to­ma­ti­zo­va­nou de­tek­ci pro­blé­mů a ser­vis u zá­kaz­ní­ka na zá­kla­dě před­cho­zí di­a­gnos­ti­ky na dálku. Další in­for­ma­ce o služ­bách pod­po­ry Dell Pre­mi­um Sup­port Plus a dal­ších služ­bách na­lez­ne­te zde.


Mohlo by vás zajímat: