301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo
301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

Dell představil XPS Desktop

Autor článku: Dell   

Tags: Dell | Desktop | Monitory | Nvidia | S-Series | Stolní PC | XPS

Dell XPS Desktop Black-2030Po květ­no­vém před­sta­ve­ní nej­no­věj­ších no­te­boo­ků XPS nyní Dell na­bí­zí stej­ný výkon a styl také ve stol­ním pro­ve­de­ní. Ro­di­na XPS se roz­růs­tá o nový model XPS Desktop. Spolu s ním při­chá­zí na trh i tři nové mo­ni­to­ry Dell S-Se­ries. Zcela pře­pra­co­va­ný XPS Desktop se vrací jako dosud nej­vý­kon­něj­ší sys­tém XPS, jaký kdy Dell po­sta­vil. Je vy­ba­ve­ný vý­kon­ný­mi kom­po­nen­ta­mi včet­ně nej­no­věj­ších pro­ce­so­rů Intel Core 10. ge­ne­ra­ce (až do i9K) a gra­fic­kých karet až do Nvi­dia Ge­For­ce RTX 2070 Super, aby byl při­pra­ve­ný na vý­po­čet­ně ná­roč­né úlohy, kre­a­tiv­ní práci, hry i vir­tu­ál­ní re­a­li­tu.

301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

XPS Desktop na­bí­zí mi­mo­řád­ně vy­so­ký výkon v ještě men­ším pro­sto­ru než před­cho­zí ge­ne­ra­ce (19 l opro­ti 24 l) a umožňuje mo­der­ni­za­ci či roz­ší­ře­ní bez po­u­ži­tí ná­stro­jů. Ob­sa­hu­je 500W zdroj pro na­pá­je­ní gra­fic­ké karty s pří­ko­nem až 225 W, čtyři po­zi­ce pro pevné disky a tři roz­ši­řu­jí­cí po­zi­ce. Kon­struk­té­ři Dellu celý sys­tém na­vrh­li s ohle­dem na ma­xi­ma­li­za­ci vý­ko­nu a prů­to­ku vzdu­chu ote­vře­nou ar­chi­tek­tu­rou. Tep­lot­ní po­mě­ry zlep­šu­je chla­ze­ní re­gu­lá­to­ru na­pě­tí, stra­te­gic­ké roz­mís­tě­ní vě­t­ra­cích ot­vo­rů a vy­so­ko­o­táč­ko­vé ven­ti­lá­to­ry, které za­jiš­ťu­jí pa­t­řič­ný prů­tok vzdu­chu.
De­sign XPS deskto­pu je ově­ře­ný ama­tér­ský­mi tvůr­ci ob­sa­hu v rámci pro­gra­mu Nvi­dia RTX Stu­dio a je vy­ba­ve­ný ovla­da­či Nvi­dia Stu­dio. Po­sky­tu­je výkon a spo­leh­li­vost, jaké jsou po­tře­ba k re­a­li­za­ci ja­ké­ho­ko­li do­má­cí­ho tvůr­čí­ho pro­jek­tu. Vy­bra­né kon­fi­gu­ra­ce ne­sou­cí ozna­če­ní „Cre­a­tor Edi­ti­on“ jsou ur­če­né těm, kdo se chtě­jí hlou­bě­ji vě­no­vat tvor­bě di­gi­tál­ní­ho ob­sa­hu – fo­to­gra­fii, gra­fic­ké­mu de­sig­nu, sklá­dá­ní hudby a dal­ším tvůr­čím čin­nos­tem.
XPS Desktop pře­bí­rá ně­kte­ré uži­va­tel­sky ob­lí­be­né de­signo­vé prvky no­vých no­te­boo­ků XPS 13, XPS 15 a XPS 17. Jde na­pří­klad o mo­der­ní mi­ni­ma­lis­tic­ký vzhled nebo ba­rev­nost – svět­lá barva Mi­ne­ral White nebo tmavá Night Sky, díky kte­rým do­ko­na­le za­pad­ne do kaž­dé­ho do­má­cí­ho i kan­ce­lář­ské­ho pro­stře­dí.

Nové mo­ni­to­ry řady S

Dell při­chá­zí také s no­vý­mi mo­ni­to­ry řady S v ele­gant­ním novém de­sig­nu v barvě Pla­ti­num Sil­ver, s úh­lo­příč­kou od 27 do 32 palců, s in­te­gro­va­ný­mi re­pro­duk­to­ry, po­kry­tím 99 % ba­rev­né­ho pro­sto­ru sRGB a tech­no­lo­gií AMD Fre­e­Sync. Po­slou­ží stej­ně dobře ke sle­do­vá­ní stre­a­mo­va­ných po­řa­dů, od­de­cho­vým hrám nebo v do­má­cí pra­cov­ně.
Za­kři­ve­ný 4K mo­ni­tor Dell S3221QS na­bí­zí ostrý a hlu­bo­ký obraz. Mi­mo­řád­ný vi­zu­ál­ní zá­ži­tek doplňuje kva­lit­ní ozvu­če­ní v po­dá­ní dvou in­te­gro­va­ných 5W re­pro­duk­to­rů. Těm, kdo hle­da­jí do­ko­na­lej­ší zob­ra­ze­ní při do­má­cí kre­a­tiv­ní práci, je ur­če­ný 4K mo­ni­tor Dell S2721QS a QHD mo­ni­tor Dell S2721DS, oba vy­ba­ve­né IPS dis­ple­ji, které na­bí­zí živé barvy z kaž­dé­ho úhlu.

Dell S-series Monitors Family-2030

Vůbec po­pr­vé je nyní u mo­ni­to­rů řady S po dobu zá­ru­ky k dis­po­zi­ci služ­ba Dell Pre­mi­um Panel Ex­chan­ge, která za­jis­tí, že vadné pi­xe­ly ne­bu­dou kazit zá­ži­tek z do­ko­na­lé­ho ob­ra­zu.

Kom­plex­ní pod­po­ra eko­sys­té­mu Dell PC

Nej­lep­ší zá­ba­va nebo práce ne­zá­vi­sí jen na hard­wa­ru – dů­le­ži­tou sou­čás­tí jsou i soft­ware, pod­po­ra a služ­by od spo­leč­nos­ti Dell. Proto Dell Tech­no­lo­gies po­sky­tu­je zá­kaz­ní­kům ne­pře­tr­ži­tou te­le­fo­nic­kou pod­po­ru, au­to­ma­ti­zo­va­nou de­tek­ci pro­blé­mů a ser­vis u zá­kaz­ní­ka na zá­kla­dě před­cho­zí di­a­gnos­ti­ky na dálku. Další in­for­ma­ce o služ­bách pod­po­ry Dell Pre­mi­um Sup­port Plus a dal­ších služ­bách na­lez­ne­te zde.


Mohlo by vás zajímat:
 

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit