Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Dell Precision s výkonem k provozu generativní AI

Autor článku: Redakce   
Pondělí, 23 Říjen 2023 12:22

Tags: 7875 | AMD | Dell | Generativní AI | Pracovní stanice | Precision | Ryzen | Threadripper PRO

Precision 7875 Tower 3-2343Dell Tech­no­lo­gies před­sta­vu­je nový model Pre­ci­si­on 7875 v pro­ve­de­ní tower s pro­ce­so­rem AMD Ryzen Thread­rip­per PRO 4. ge­ne­ra­ce. Jedná se o nej­vý­kon­něj­ší pra­cov­ní sta­ni­ci znač­ky Dell s pro­ce­so­rem AMD s nej­šir­ší­mi mož­nost­mi na­vý­še­ní ka­pa­cit. Pre­ci­si­on 7875 Tower je ví­ce­vlák­no­vá vý­po­čet­ní pra­cov­ní sta­ni­ce pro ná­roč­né pro­fe­si­o­nál­ní apli­ka­ce ur­če­ná zejmé­na pro in­že­ný­ry, ar­chi­tek­ty, kre­a­tiv­ce a kon­struk­té­ry.

Nová pra­cov­ní sta­ni­ce zvlád­ne vše od pro­jek­tů v ob­las­ti umělé in­te­li­gen­ce s roz­sáh­lý­mi sou­bo­ry dat po gra­fic­ký de­sign a vir­tu­ál­ní re­a­li­tu. Může mít až 96 jader, což je nej­ví­ce ze všech pra­cov­ních sta­nic Dell Pre­ci­si­on s jed­nou pa­ti­cí.

Nový Precision Tower zvládne umělou inteligenci a strojové učení

Pra­cov­ní sta­ni­ce Pre­ci­si­on 7875 Tower do­ká­že díky svému vy­so­ké­mu vý­ko­nu pod­po­ro­vat vývoj a tré­nink umělé in­te­li­gen­ce včet­ně ge­ne­ra­tiv­ní AI a stro­jo­vé­ho učení. Velký počet jader pro­ce­so­ru umožňuje uži­va­te­lům sko­ko­vě na­vy­šo­vat pra­cov­ní zátěž nebo po­ža­dav­ky. Pre­ci­si­on 7875 Tower je rov­něž fle­xi­bil­ním ře­še­ním pro řadu špič­ko­vých kre­a­tiv­ních apli­ka­cí, včet­ně ren­de­rin­gu, fil­mo­vé pro­duk­ce, ana­lý­zy de­sig­nu, si­mu­la­ce, vi­zu­a­li­za­ce v ob­las­ti ar­chi­tek­tu­ry, in­že­nýr­ství a sta­veb­nic­tví.

Precision 7875 Tower 2-2343

Kon­struk­ci pra­cov­ních sta­nic Dell ne­u­stá­le zdo­ko­na­lu­je za úče­lem do­sa­že­ní vyš­ší­ho vý­ko­nu. Model Pre­ci­si­on 7875 Tower má vyšší a hlub­ší šasi než před­cho­zí ge­ne­ra­ce. Účel­ná kon­struk­ce po­sky­tu­je vetší pro­stor pro chla­ze­ní pro­ce­so­ru a nově i šestý slot PCIe pro další mož­nos­ti roz­ší­ře­ní. Po­pr­vé v sys­té­mu Pre­ci­si­on v pro­ve­de­ní tower je zde in­te­gro­va­ný slot Wi­‑Fi, který ne­za­bí­rá místo ve slotu PCIe. Uži­va­te­lé mají větší fle­xi­bi­li­tu při vy­u­ží­vá­ní po­čí­ta­če pro své spe­ci­fic­ké po­tře­by a ve svém pro­stře­dí.

Precision 7875 Tower Exploded view-2343

Díky mož­nos­ti volby pro­fe­sio­nál­ních gra­fic­kých karet (až dvě 48GB AMD Ra­de­on PRO W7900 nebo dvě 48GB Nvi­dia RTX A6000-Ada), až 56 TB úlo­žiš­tě a 2 TB pa­mě­ti DDR5 na­bí­zí Pre­ci­si­on 7875 Tower špič­ko­vé mož­nos­ti pro pro­vo­zo­vá­ní ná­roč­ných pra­cov­ních zá­tě­ží.

Pra­cov­ní sta­ni­ci Dell rov­něž vy­ba­vil po­kro­či­lý­mi funk­ce­mi pro za­jiš­tě­ní spo­leh­li­vos­ti a bez­peč­nos­ti. Modul TPM (Trus­ted Plat­form Mo­du­le) 2.0, sa­mo­šif­ro­va­cí disky a uza­my­ka­tel­ná kon­struk­ce šasi s de­tek­cí vnik­nu­tí za­jiš­ťu­jí bez­peč­nost zá­kaz­nic­kých pro­jek­tů.

Nová pra­cov­ní sta­ni­ce Pre­ci­si­on 7875 Tower s pro­ce­so­rem AMD Ryzen Threa­d­rip­per PRO bude v pro­de­ji na konci le­toš­ní­ho roku.


Mohlo by vás zajímat: