Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

AMD kupuje Nod.ai

Pondělí, 16 Říjen 2023 23:16

Tags: Akvizice | AMD | Nod.a | Open­‑source | Software | Umělá inteligence

AMD Nod a-2342AMD ozná­mi­la po­de­psá­ní do­ho­dy o akvi­zi­ci Nod.​ai, která roz­ší­ří mož­nos­ti spo­leč­nos­ti v ob­las­ti ote­vře­né­ho soft­wa­ru umělé in­te­li­gen­ce. AMD uved­la, že se snaží účin­ně­ji kon­ku­ro­vat Nvi­dii a že plá­nu­je velké in­ves­ti­ce do kri­tic­ké­ho soft­wa­ru, který je ne­zbyt­ný pro per­spek­tiv­ní čipy s umě­lou in­te­li­gen­cí. 

Při­dá­ní Nod.​ai při­ne­se AMD zku­še­ný tým, který vy­vi­nul špič­ko­vou soft­wa­ro­vou tech­no­lo­gii, jež urych­lu­je na­sa­ze­ní ře­še­ní AI op­ti­ma­li­zo­va­ných pro ak­ce­le­rá­to­ry da­to­vých cen­ter AMD In­stinct, pro­ce­so­ry Ryzen AI, pro­ce­so­ry EPYC, SoC Ver­sal a gra­fic­ké pro­ce­so­ry Ra­de­on.

Do­ho­da je v sou­la­du se stra­te­gií roz­vo­je umělé in­te­li­gen­ce v AMD, která se sou­stře­dí na ote­vře­ný soft­wa­ro­vý eko­sys­tém, který sni­žu­je pře­káž­ky vstu­pu pro zá­kaz­ní­ky pro­střed­nic­tvím vý­vo­jář­ských ná­stro­jů, kniho­ven a mo­de­lů.

Nod.​ai do­dá­vá op­ti­ma­li­zo­va­ná AI ře­še­ní před­ním hy­per­ska­lár­ním fir­mám, pod­ni­kům a startu­pům. Mož­nos­ti au­to­ma­ti­zač­ní­ho soft­wa­ru SHARK od Nod.​ai za­lo­že­né na kom­pi­lá­to­rech sni­žu­jí po­tře­bu ruční op­ti­ma­li­za­ce a čas po­třeb­ný k na­sa­ze­ní vy­so­ce vý­kon­ných AI mo­de­lů, které mají běžet na ši­ro­kém port­fo­liu plat­fo­rem da­to­vých cen­ter, okra­jo­vých a kli­ent­ských plat­fo­rem po­há­ně­ných ar­chi­tek­tu­ra­mi AMD CDNA, XDNA, RDNA a „Zen“.


Mohlo by vás zajímat: