Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Nový 24palcový monitor Dell pro hybridní práci

Autor článku: Dell Technologies   
Pondělí, 21 Srpen 2023 23:25

Tags: Dell | Dotykové | Hardware | Monitzory | P2424HT

Dell P2424HT front shot-2334Dell Tech­no­lo­gies před­sta­vu­je nový mo­ni­tor Dell P2424HT. Jde o první 23,8“ do­ty­ko­vý mo­ni­tor na světě s ether­ne­to­vým při­po­je­ním. Na­bí­zí FHD roz­li­še­ní, kon­zis­tent­ní po­kry­tí barev a bo­ha­té mož­nos­ti při­po­je­ní k in­ter­ne­tu i dal­ším za­ří­ze­ním. Je na­vr­žen s ohle­dem na ma­xi­mál­ní uži­va­tel­ský kom­fort a vy­tvo­ře­ní in­ter­ak­tiv­ní­ho pro­stře­dí při práci z kan­ce­lá­ře i po­hod­lí do­mo­va.

Intuitivní ovládání

Mo­ni­tor Dell P2424HT umožňuje in­ter­ak­tiv­ní ovlá­dá­ní ob­ra­zov­ky všemi de­se­ti – na ob­ra­zov­ce lze do­ty­ko­vě snad­no zvět­šo­vat a zmen­šo­vat, od­sou­vat, otá­čet, pře­ta­ho­vat, při­dr­žo­vat a po­kle­pá­vat, ale také lis­to­vat, ko­men­to­vat a po­tvr­zo­vat. To vše v kon­zis­tent­ně ži­vých bar­vách s po­kry­tím 99 % ba­rev­né­ho pro­sto­ru sRGB a ši­ro­ký­mi po­zo­ro­va­cí­mi úhly díky tech­no­lo­gii IPS. Funk­ce Com­fort­View Plus navíc po­má­há ome­zo­vat po­ten­ci­ál­ně škod­li­vé modré zá­ře­ní, aniž by byla ovliv­ně­na věr­nost barev.

Spolehlivá konektivita

Při­po­je­ní pro­střed­nic­tvím ka­be­lu USB­‑C na­bí­zí na­pá­je­ní o vý­ko­nu až 90 W, za­tím­co ko­nek­tor RJ45 umožňuje sta­bil­ní pevné ether­ne­to­vé při­po­je­ní. Díky ve­sta­vě­ným roz­hra­ním včet­ně HDMI, Dis­pla­y­Port a dvou rych­le pří­stup­ných portů USB se mo­ni­tor stává efek­tiv­ním ná­stro­jem pro práci od­kud­ko­li.

Promyšlený design

Kon­struk­ce klou­bo­vé­ho sto­ja­nu umo­ž­ňuje na­klo­nit ob­ra­zov­ku do vhod­né­ho úhlu pro po­ho­dl­né do­ty­ko­vé ovlá­dá­ní. Na­sta­vit je možné výšku a úhel ná­klo­nu ve třech osách, za­tím­co funk­ce Dell Power But­ton Sync umo­ž­ňuje uži­va­te­li sou­čas­ně za­pnout mo­ni­tor a při­po­je­ný po­čí­tač Dell jed­ním stis­kem.

Dell P2424HT-Front facing shot-2334

Mo­ni­tor má cer­ti­fi­ka­ci Ener­gy Star, TCO Cer­ti­fied Edge a EPEAT Gold.

Podívejte se na krátké videopředstavení monitoru:

 


Mohlo by vás zajímat: