Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Siemens a NVIDIA rozšířily spolupráci v oblasti generativní umělé inteligence

Pátek, 22 Březen 2024 14:26

Tags: Generativní AI | HD Hyundai | Nvidia | PLM | Siemens | Teamcenter | Xcelerator

siemens-x-nvidia-logos-2412Sie­mens ozná­mil pro­hlou­be­ní spo­lu­prá­ce s vý­rob­cem gra­fic­kých pro­ce­so­rů Nvi­dia v ob­las­ti dal­ší­ho roz­vo­je prů­mys­lo­vé­ho me­ta­ver­za. Imer­ziv­ní vi­zu­a­li­za­ce pod­po­ro­va­ná no­vý­mi apli­kač­ní­mi roz­hra­ní­mi NVI­DIA Omni­ver­se Cloud API je nyní sou­čás­tí plat­for­my Sie­mens Xce­le­ra­tor, aby po­sí­li­la stále roz­ší­ře­něj­ší vy­u­ží­vá­ní tech­no­lo­gie di­gi­tál­ní­ho dvoj­če­te s pod­po­rou umělé in­te­li­gen­ce.

Sie­mens a Nvi­dia před­sta­vi­ly mož­nos­ti, jak ge­ne­ra­tiv­ní AI do­ká­že pře­vrat­ným způ­so­bem ovliv­nit vi­zu­a­li­za­ci kom­plex­ních dat a umož­nit fo­to­re­a­lis­mus. Zá­ro­veň na prak­tic­kém pří­kla­du vý­rob­ce udr­ži­tel­ných pla­vi­del HD Hy­un­dai před­ved­ly, jak lze ře­še­ní vy­u­žít při vý­vo­ji no­vých pro­duk­tů.

V rámci další fáze spo­lu­prá­ce před­sta­ví Sie­mens během le­toš­ní­ho roku nové ře­še­ní pro špič­ko­vý clou­do­vý PLM soft­ware Te­am­cen­ter X, který je rov­něž sou­čás­tí plat­for­my Sie­mens Xce­le­ra­tor. Díky tech­no­lo­giím NVI­DIA Omni­ver­se na­bíd­ne pro­jek­tan­tům mož­nost vy­tvá­řet mi­mo­řád­ně in­tu­i­tiv­ní, fo­to­re­a­lis­tic­ké a na fy­zi­kál­ních prin­ci­pech za­lo­že­né di­gi­tál­ní dvoj­če v re­ál­ném čase, které po­mů­že od­stra­nit plýtvá­ní pra­cov­ní silou a chyby v práci.

Ge­ne­ra­tiv­ní umělá in­te­li­gen­ce vý­znam­ně urych­lí sta­no­ve­ní a pří­pad­nou úpra­vu de­tai­lů ve fo­to­re­a­lis­tic­kém zob­ra­ze­ní, např. de­fi­ni­ci ma­te­ri­á­lu a svě­tel­ných pod­mí­nek. Úlohy, které dříve tr­va­ly dny, se dají stih­nout během ně­ko­li­ka hodin, a tech­nic­ké údaje budou kon­tex­tu­a­li­zo­vá­ny prů­běž­ně tak, jak se ob­je­ví v re­ál­ném světě. Kromě pro­jek­tan­tů zís­ka­jí vý­ho­dy i další zú­čast­ně­né stra­ny – od pro­dej­ních a mar­ke­tingo­vých týmů až po ma­nage­ment a zá­kaz­ní­ky. Ti budou mít lepší před­sta­vu o tom, jak daný pro­dukt sku­teč­ně vy­pa­dá, což jim umož­ní činit in­for­mo­va­něj­ší a rych­lej­ší roz­hod­nu­tí.

Ve spo­lu­prá­ci s Nvi­dií před­sta­vil Sie­mens pří­klad fo­to­re­a­lis­tic­ké vi­zu­a­li­za­ce vy­tvo­ře­né v re­ál­ném čase pro před­ní­ho vý­rob­ce udr­ži­tel­ných lodí HD Hy­un­dai, který se mj. za­bý­vá vý­vo­jem pla­vi­del na čpav­ko­vý a vo­dí­ko­vý pohon. Jedná se o vy­so­ce kom­plex­ní pro­ces vy­ža­du­jí­cí do­hled nad lo­dě­mi s více než sedmi mi­li­o­ny kom­po­nen­tů. HD Hy­un­dai může nové ře­še­ní vy­u­žít k in­ter­ak­tiv­ní­mu sjed­no­ce­ní a vi­zu­a­li­za­ci takto ob­rov­ské­ho počtu da­to­vých sou­bo­rů.

siemens-and-nvidia-demo-in-ui-2412

V ob­las­ti ří­ze­ní ži­vot­ní­ho cyklu pro­duk­tů (PLM) se HD Hy­un­dai již dlou­ho spo­lé­há na soft­ware Sie­mens Te­am­cen­ter. Díky nové spo­lu­prá­ci do­ká­že vi­zu­a­li­zo­vat a ko­mu­ni­ko­vat s di­gi­tál­ním dvoj­če­tem lodí s vy­u­ži­tím ge­ne­ra­tiv­ní umělé in­te­li­gen­ce a vy­tvá­řet ob­jek­ty a HDR po­za­dí pro lepší po­ro­zu­mě­ní pro­jek­tů v da­ných sou­vis­los­tech. To při­ne­se mnoho výhod, pro­to­že se sníží počet chyb, zlep­ší se uži­va­tel­ské zku­še­nos­ti a ušet­ří se čas i ná­kla­dy.

siemens-and-nvidia-demo-clay-to-render-2412

 


Mohlo by vás zajímat: