Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

BOXX představuje APEXX T4 PRO

Autor článku: Redakce   
Pátek, 03 Listopad 2023 14:23

Tags: 7000-WX | AMD | APEXX T4 PRO | Boxx | Hardware | Pracovní stanice | Ryzen Threa­d­rip­per PRO

TRP-4-cool3-500-2344Už dlou­ho jsme ne­mě­li na CAD.​cz zprá­vu od BOXX Tech­no­lo­gies. Tento ino­vá­tor vy­so­ce vý­kon­ných po­čí­ta­čo­vých pra­cov­ních sta­nic, ren­de­ro­va­cích sys­té­mů a ser­ve­rů z texas­ké­ho Aus­ti­nu před­sta­vil APEXX T4 PRO, pra­cov­ní sta­ni­ci s no­vý­mi pro­ce­so­ry AMD Ryzen Threa­d­rip­per PRO 7000 řady WX. Ryzen Threa­d­rip­per PRO, nej­vý­kon­něj­ší plat­for­ma AMD v his­to­rii, po­sky­tu­je nej­vyš­ší výkon sou­čas­né úrov­ně vědy pro různá kre­a­tiv­ní od­vět­ví.

Nová řada AMD Ryzen Threa­d­rip­per PRO 7000-WX před­sta­vu­je vy­ni­ka­jí­cí plat­for­mu pro APEXX T4 PRO, jak říká Tim La­wren­ce, za­kla­da­tel a vi­ce­pre­zi­dent BOXX. Počet vý­po­čet­ních jader a ino­va­tiv­ní funk­ce op­ti­ma­li­zo­va­né ka­pa­li­no­vým chla­ze­ním BOXX, které je pro vy­so­ce vý­kon­né pro­ce­so­ry zá­sad­ní, umož­ní uměl­cům VFX, ani­má­to­rům, stři­ha­čům po­hyb­li­vých médií, ar­chi­tek­tům, in­že­ný­rům a da­to­vým věd­cům tvo­řit rych­le­ji než kdy­ko­li před­tím.

„Zen 4“ pro­ce­so­ry AMD Ryzen Threa­d­rip­per PRO 7000 řady WX s pod­po­rou až 128 linek PCIe Gen5 a frek­ven­cí 5,3 GHz po­sky­tu­jí APEXX T4 PRO ne­bý­va­lý ví­ce­pro­ce­so­ro­vý výkon pro ná­roč­né pra­cov­ní po­stu­py při tvor­bě 3D ob­sa­hu. Ať už jde o vy­kres­lo­vá­ní slo­ži­tých 3D scén, na­pá­je­ní si­mu­la­cí, rych­lé pře­sta­vo­vá­ní se­stav nebo umož­ně­ní tré­nin­ku a od­vo­zo­vá­ní umělé in­te­li­gen­ce, nej­no­věj­ší na­bíd­ka řady pro­ce­so­rů AMD (až 96 jader) umo­ž­ňuje uži­va­te­lům APEXX T4 PRO vy­u­ží­vat pl­nospek­t­rál­ní vý­po­čet­ní mož­nos­ti, které kon­ku­ru­jí kon­ku­renč­ním sys­té­mům se dvěma pa­ti­ce­mi.

Apexx 4 hero 700-2344Nová pra­cov­ní sta­ni­ce BOXX také pod­po­ru­je až čtyři gra­fic­ké pro­ce­so­ry pro­fe­si­o­nál­ní třídy: AMD Ra­de­on Pro nebo NVI­DIA RTX 5000 ge­ne­ra­ce Ada. Mezi další funk­ce patří ně­ko­lik mož­nos­tí pev­ných disků, až 2 TB sys­té­mo­vé pa­mě­ti, roz­hra­ní IPMI pro vzdá­le­nou sprá­vu sys­té­mu a nej­mo­der­něj­ší ka­pa­li­no­vé chla­ze­ní pro op­ti­ma­li­za­ci vý­ko­nu sys­té­mu. S APEXX T4 PRO je BOXX je­di­ným vý­rob­cem pra­cov­ních sta­nic, který na­bí­zí sys­tém s ka­pa­li­no­vým chla­ze­ním na bázi Threa­d­rip­per PRO. Vy­so­ce kon­fi­gu­ro­va­tel­ný APEXX T4 PRO po­sky­tu­je vy­ni­ka­jí­cí výkon pro apli­ka­ce, jako jsou Au­to­de­sk 3ds Max, Maya a Revit, a také So­li­dworks, Avid, Adobe Cre­a­ti­ve Cloud, Da­Vin­ci Re­sol­ve, Ci­ne­ma 4D, V­‑Ray, KeyShot, Blen­der a Unre­al En­gi­ne.

Kromě APEXX T4 PRO při­ná­ší BOXX pro­ce­so­ry AMD Ryzen Threa­d­rip­per PRO 7000 řady WX do da­to­vé­ho cen­t­ra, mo­bil­ní­ho racku nebo OB truc­ku s RAXX T3 PRO, plat­for­mou pro mon­táž do racku s do­sta­teč­ným množ­stvím pa­mě­ti a až čtyř­mi GPU. RAXX T3 PRO je spe­ci­ál­ně na­vr­žen pro fil­mo­vý střih, vir­tu­ál­ní re­a­li­tu, vy­sí­lá­ní a další slo­ži­té pro­dukč­ní pra­cov­ní po­stu­py.

„Se sys­témy za­lo­že­ný­mi na BOXX Threa­d­rip­per PRO bu­de­te pra­co­vat rych­le­ji a efek­tiv­ně­ji, zrych­lí­te ren­de­ry, bu­de­te mít více času na ite­ra­ce a nikdy ne­zmešká­te ter­mín. APEXX T4 PRO a RAXX T3 PRO na­bí­ze­jí nový stan­dard vý­ko­nu pra­cov­ních sta­nic.“

Wes Brey­fo­gle, ge­ne­rál­ní ře­di­tel BOXX Technologies

Pro další in­for­ma­ce a ceny pro­duk­tů APEXX T4 PRO a RAXX T3 PRO kon­tak­tuj­te BOXX na te­le­fon­ním čísle 1-877-877-2699. Další in­for­ma­ce o pro­ce­so­rech AMD Ryzen Threa­d­rip­per PRO, BOXX ře­še­ních, mož­nos­tech fi­nan­co­vá­ní a o tom, jak kon­tak­to­vat ce­lo­svě­to­vé BOXX pro­dej­ce, na­jde­te na www.boxx.com.


Mohlo by vás zajímat: