Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Výkonná pracovní stanice Lenovo ThinkStation P8

Autor článku: Lenovo   
Pondělí, 20 Listopad 2023 16:36

Tags: AMD | Hardware | Lenovo | Nvidia | Pracovní stanice | ThinkStati­on P8

ThinkStation P8 1-2347Le­no­vo před­sta­vi­lo novou pra­cov­ní sta­ni­ci typu tower ThinkStati­on P8 po­há­ně­nou pro­ce­so­ry řady AMD Ryzen Threa­d­rip­per PRO 7000 WX a gra­fic­ký­mi kar­ta­mi Nvi­dia RTX. No­vin­ka je na­vr­že­na tak, aby po­sky­to­va­la bez­kon­ku­renč­ní výkon, spo­leh­li­vost a fle­xi­bi­li­tu všem pro­fe­si­o­ná­lům, kteří od svých pra­cov­ních sta­nic vy­ža­du­jí jen to nej­lep­ší. ThinkStati­on P8 staví na úspě­chu oce­ně­né­ho mo­de­lu P620, který byl první pra­cov­ní sta­ni­cí na světě po­há­ně­nou pro­ce­so­ry AMD Ryzen Threa­d­rip­per PRO.

Díky op­ti­ma­li­zo­va­né­mu te­pel­né­mu chla­ze­ní a de­sig­nu in­spi­ro­va­ným znač­kou Aston Mar­tin v sobě ThinkStati­on P8 spo­ju­je le­gen­dár­ní spo­leh­li­vost a ino­va­ce znač­ky Le­no­vo s je­di­neč­nou vý­po­čet­ní ar­chi­tek­tu­rou kom­po­nent od spo­leč­nos­ti AMD a Nvi­dia. ThinkStati­on P8 zvy­šu­je laťku pro zvlád­nu­tí ná­roč­ných pra­cov­ních pro­ce­sů na­příč růz­ný­mi seg­men­ty za­mě­ře­ný­mi na rych­lost vý­po­čtů.

Flexibilní a všestranná průmyslová řešení ThinkStation P8

Pro­fe­si­o­ná­lo­vé z oborů jako je ar­chi­tek­tu­ra, stro­jí­ren­ství, média a zá­bav­ní prů­my­sl, zdra­vot­nic­tví či vzdě­lá­vá­ní a vý­zkum vědí, že vý­kon­ná a spo­leh­li­vá pra­cov­ní sta­ni­ce je zá­sad­ním kri­té­ri­em úspě­chu. Zvlá­dá­ní slo­ži­tých úkolů od da­to­vě ná­roč­ných pra­cov­ních toků po gra­fic­ké apli­ka­ce bě­ží­cí v re­ál­ném čase nebo vývoj AI mo­de­lů je ne­díl­nou sou­čás­tí těch­to od­vět­ví a uži­va­te­lé zá­vi­sí na vy­so­ce kon­fi­gu­ro­va­tel­ných ře­še­ních pra­cov­ních sta­nic, které jim umožňují po­sou­vat hra­ni­ce pro­duk­ti­vi­ty, kre­a­ti­vi­ty a ino­va­cí. Pra­cov­ní sta­ni­ce ThinkStati­on P8 je na­vr­že­na pro tu nej­ná­roč­něj­ší pra­cov­ní zátěž. Její op­ti­ma­li­zo­va­ný de­sign a chla­ze­ní, na­vr­že­né ve spo­lu­prá­ci s Aston Mar­tin, umož­ní uži­va­te­lům rych­lej­ší a delší práci s vý­kon­ný­mi pro­ce­so­ry AMD a pro­fe­si­o­nál­ní­mi gra­fic­ký­mi kar­ta­mi Nvi­dia RTX. Díky tomu je ThinkStati­on P8 ide­ál­ním za­ří­ze­ním pro ty nej­slo­ži­těj­ší pra­cov­ní úkoly.

ThinkStation P8-2347

Díky nej­no­věj­ším pro­ce­so­rům série AMD Ryzen Threa­d­rip­per PRO 7000 WX po­sta­ve­ných na 5nm ar­chi­tek­tu­ře “Zen 4” s až 96 jádry a 192 vlák­ny zvlád­ne Le­no­vo ThinkStati­on P8 ja­kou­ko­liv práci i v pro­stře­dí s vy­so­kou in­ten­zi­tou zá­tě­že jako je vy­tvá­ře­ní in­for­mač­ních mo­de­lů budov (BIM), či vývoj soft­wa­ro­vých pro­duk­tů. Nové ele­gant­ní a ro­bust­ní šasi op­ti­ma­li­zo­va­né pro umís­tě­ní do racku na­bí­zí větší mož­nos­ti na­pá­je­ní s pla­ti­no­vým hod­no­ce­ním a díky tomu zvlád­ne i ener­ge­tic­ky ná­roč­něj­ší roz­ší­ře­ní ka­pa­ci­ty. Za­ří­ze­ní na­pří­klad může pod­po­ro­vat až tři gra­fi­ky Nvi­dia RTX 6000 Ada Ge­ne­rati­on, čímž po­má­há zkrá­tit čas na do­kon­če­ní úkolu v gra­fic­ky ná­roč­ných apli­ka­cích. Kom­bi­no­va­ná síla CPU a GPU také ote­ví­rá mož­nos­ti v řadě no­vých ob­las­tí, jako jsou různé verze di­gi­tál­ních světů, vy­tvá­ře­ní AR/VR ob­sa­hu a tvor­ba po­kro­či­lých AI mo­de­lů.

Umělá inteligence pro Enterprise (podniková a korporátní) řešení

S tím, jak se v sou­vis­los­ti s roz­vo­jem data science, resp. da­to­vých věd, a spolu­‑vy­tvá­ře­ním ob­sa­hu s po­mo­cí ge­ne­ra­tiv­ní AI, je stále větší důraz kla­den také na vý­kon­né CPU a GPU kom­po­nen­ty. S ros­tou­cí ve­li­kos­tí a slo­ži­tos­tí da­to­vých sad musí pro­fe­si­o­ná­lo­vé z ob­las­ti umělé in­te­li­gen­ce vy­vá­žit agi­li­tu pra­cov­ních po­stu­pů, čas po­třeb­ný k je­jich po­cho­pe­ní a ná­kla­do­vou efek­ti­vi­tu clou­do­vých ře­še­ní. Za­bez­pe­če­ní a sprá­va dat jsou také té­ma­ta, která vy­vo­lá­va­jí po­tře­bu vý­kon­něj­ších za­ří­ze­ní v ru­kách za­měst­nan­ců za­mě­ře­ných na umě­lou in­te­li­gen­ci.

Pra­cov­ní sta­ni­ce Le­no­vo vy­ni­ka­jí v úko­lech jako je pří­pra­va dat pro AI, čiš­tě­ní a vi­zu­a­li­za­ce dat či výběr, bu­do­vá­ní a jemné la­dě­ní da­to­vé­ho mo­de­lu. Všech­ny tyto čin­nos­ti mohou za­bí­rat vý­znam­nou část pra­cov­ní­ho dne da­to­vých vědců. Velké ja­zy­ko­vé mo­de­ly (LLM) vy­ža­du­jí vý­kon­né gra­fic­ké karty Nvi­dia pro tré­no­vá­ní a la­dě­ní uplatňova­ných al­go­rit­mů a po­stu­pů nad vlast­ní­mi daty v uni­kát­ních pro­stře­dí jed­not­li­vých firem a pod­ni­ků. Nej­no­věj­ší pro­ce­so­ry spolu s gra­fic­ký­mi kar­ta­mi Nvi­dia op­ti­ma­li­zo­va­ný­mi pro AI jsou sou­čás­tí port­fo­lia pra­cov­ních sta­nic ThinkStati­on a Thin­k­Pad, za­tím­co soft­wa­ro­vá plat­for­ma Nvi­dia AI En­ter­pri­se pro vývoj AI na pro­dukč­ní úrov­ni, umožňuje fir­mám pra­co­vat na svých vlast­ních da­tech v za­bez­pe­če­ném pro­stře­dí osob­ní­ho su­per­po­čí­ta­če. Více in­for­ma­cí o tom, jak mohou pra­cov­ní sta­ni­ce při­ná­šet sku­teč­nou hod­no­tu na poli umělé in­te­li­gen­ce, data science a da­to­vé ana­lý­zy najde v tomto člán­ku.

Kom­plex­ní kon­fi­gu­ra­ce pra­cov­ní sta­ni­ce ThinkStati­on P8

Kromě pro­ce­so­rů řady AMD Ryzen Threa­d­rip­per PRO 7000 WX a gra­fi­ky NVI­DIA RTX Ada Ge­ne­rati­on, při­ná­ší ThinkStati­on P8 ISV cer­ti­fi­ka­ci a pod­po­ru ope­rač­ní­ho sys­té­mu Win­dows 11 nebo po­pu­lár­ní­ho OS Linux. Za­ří­ze­ní na­bí­zí řadu va­ri­ant úlo­žišť a roz­ší­ře­ní a po­skyt­ne tak uži­va­te­lům mož­nost vy­brat si ty nej­lep­ší kom­po­nen­ty pro snad­né a efek­tiv­ní ře­še­ní ná­roč­ných pra­cov­ních úkolů. Snad­ný pří­stup a údrž­ba bez nut­nos­ti po­u­ži­tí ná­řa­dí navíc za­ru­ču­jí bu­dou­cí šká­lo­va­tel­nost a rych­lou vý­mě­nu celé řady kom­po­nent.
Pra­cov­ní sta­ni­ce P8 pojme až sedm M.2 PCIe Gen 4 SSD disků s pod­po­rou RAID nebo až tři HDD disky pro vel­kou ka­pa­ci­tu úlo­žiš­tě, až 2 TB DDR5 ope­rač­ní pa­mě­ti s pod­po­rou osmi ka­ná­lo­vé ar­chi­tek­tu­ry a sedm PCIe slotů včet­ně šesti PCIe Gen5 slotů, které při­ná­ší rych­lej­ší ko­nek­ti­vi­tu, nižší la­ten­ci a další mož­nos­ti roz­ší­ře­ní. Za­ří­ze­ní zá­ro­veň za­hr­nu­je in­te­gro­va­ný 10­gi­ga­bi­to­vý me­ta­lic­ký Ether­net, který prak­tic­ky eli­mi­nu­je pří­pad­ný pro­blém s prů­chod­nos­tí v rámci sítě.

ThinkStation P8-vnitrni usporadani-2347

Stej­ně jako všech­ny stol­ní pra­cov­ní sta­ni­ce Le­no­vo dis­po­nu­je ThinkStati­on P8 za­bu­do­va­ným mo­ni­to­rin­gem hard­wa­ru, který je pří­stup­ný po­mo­cí soft­wa­ru ThinkStati­on Di­a­gnos­tics, a apli­ka­cí Le­no­vo Per­for­man­ce Tuner, která při­ná­ší ně­ko­lik pro­fi­lů pro op­ti­ma­li­za­ci řady ISV apli­ka­cí. ThinkStati­on P8 také pod­po­ru­je na­bíd­ky za­bez­pe­če­ní Le­no­vo ThinkShield, které po­sky­tu­jí kom­plex­ní ochra­nu od sys­té­mu BIOS až po cloud. Přís­né tes­to­va­cí stan­dar­dy, pod­po­ra Pre­mier Sup­port a mož­nos­ti roz­ší­ře­ní zá­ru­ky navíc do­da­jí uži­va­te­lům jis­to­tu, že je­jich pra­cov­ní sta­ni­ce bude vždy spo­leh­li­vě fun­go­vat. In­ves­ti­ce do tech­no­lo­gií mohou zá­kaz­ní­ci dále řídit pro­střed­nic­tvím služ­by Le­no­vo TruS­ca­le, která zjed­no­du­šu­je po­ří­ze­ní, na­sa­ze­ní a sprá­vu plně in­te­gro­va­ných IT ře­še­ní, vše do­dá­va­né jako služ­ba s jed­no­du­chos­tí šká­lo­va­tel­né­ho mo­de­lu v re­ži­mu pay­‑as­‑you­‑go.

ThinkStati­on P8 s pro­ce­so­ry AMD Ryzen Threa­d­rip­per PRO WX a gra­fic­ký­mi kar­ta­mi NVI­DIA RTX bude k dis­po­zi­ci od prv­ní­ho kvar­tá­lu 2024. Pro více in­for­ma­cí o nej­no­věj­ší pra­cov­ní sta­ni­ci ThinkStati­on P8 si mů­že­te stáh­nout da­ta­she­et, a pro více in­for­ma­cí o port­fo­liu pra­cov­ních sta­nic Le­no­vo na­vštiv­te strán­ky www.lenovo.com/workstations.


Mohlo by vás zajímat: