Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Nejnovější pracovní stanice HP Z6 G5 A

Autor článku: HP Inc.   
Čtvrtek, 26 Říjen 2023 10:51

Tags: AMD Ryzen | Hardware | HP Inc. | HP Z6 G5 A | Pracovní stanice

HP Z6 G5 A Workstation Desktop PC-2343HP Inc. uved­la nový pří­růs­tek do řady pra­cov­ních sta­nic Z – HP Z6 G5 A. Tato sta­ni­ce je na­vr­že­na s ohle­dem na po­tře­by pro­fe­si­o­ná­lů v ob­las­ti vir­tu­ál­ní pro­duk­ce, 3D mo­de­lo­vá­ní, AI a stro­jo­vé­ho učení. Díky vý­ko­nu nej­vyš­ší­ho počtu jader pro­ce­so­ru, jaký kdy pra­cov­ní sta­ni­ce Z od HP měla, a za­po­je­ní až 3 vý­kon­ných gra­fic­kých karet, je Z6 G5 A při­pra­ve­na zá­sad­ně změ­nit po­hled na pro­duk­ti­vi­tu a výkon.

HP Z6 G5 A je zcela ino­va­tiv­ní pra­cov­ní sta­ni­ce. Byla vy­vi­nu­ta tak, aby po­skyt­la velký výkon a fle­xi­bi­li­tu po­třeb­nou pro slo­ži­té vý­po­čet­ní úkoly. HP Inc. stále po­sou­vá hra­ni­ce toho, co je v tech­no­lo­gii pra­cov­ních sta­nic možné. Cílem sna­že­ní bylo vy­tvo­řit ře­še­ní, které nejen splní, ale před­čí oče­ká­vá­ní pro­fe­si­o­ná­lů v ob­las­tech ná­roč­ných na vý­po­čet­ní výkon.

Z6 G5 A Lifestyle 1-2343

Velký výkon až 96já­dro­vé­ho pro­ce­so­ru AMD Ryzen před­ur­ču­je novou pra­cov­ní sta­ni­ci Z6 G5 A k uplat­ně­ní v ob­las­ti umělé in­te­li­gen­ce a stro­jo­vé­ho učení. Zá­ro­veň na­bí­zí mož­nost za­po­jit až 3 gra­fic­ké karty, což ocení lidé za­bý­va­jí­cí se 3D mo­de­lo­vá­ním a vir­tu­ál­ní pro­duk­cí.

Maximální výkon, ohromující grafika, neomezený potenciál

Kromě ex­trém­ní­ho vý­ko­nu na­bí­zí Z6 G5 A také do­sta­tek pro­sto­ru pro roz­ší­ře­ní podle mě­ní­cích se po­ža­dav­ků. Po­sky­tu­je pro­stor pro až pro tři vy­so­ce vý­kon­né GPU a snad­no pří­stup­né po­zi­ce pro NVMe disky vy­mě­ni­tel­né za běhu.
Vnitř­ní uspo­řá­dá­ní této pra­cov­ní sta­ni­ce zvy­šu­je prů­tok vzdu­chu, takže sys­tém je dobře chla­ze­ný i při špič­ko­vém vý­ko­nu. In­te­li­gent­ní ří­ze­ní ven­ti­lá­to­ru ladí rych­los­ti ven­ti­lá­to­rů v re­ál­ném čase po­mo­cí více než 20 tep­lot­ních sen­zo­rů, aby byl pro­voz co nej­tiš­ší. Sta­ni­ce pro­šla 360 000 ho­di­na­mi dů­klad­né­ho tes­to­vá­ní, tes­to­vá­ním MIL­‑STD a cer­ti­fi­ka­cí pro pro­fe­si­o­nál­ní apli­ka­ce, což pro­ka­zu­je výdrž po­čí­ta­če. Splňuje i vy­so­ké ná­ro­ky z po­hle­du udr­ži­tel­nos­ti, ob­sa­hu­je 40 % recyklo­va­ných plas­tů.
V dneš­ním hyb­rid­ním pra­cov­ním pro­stře­dí je mož­nost vy­u­ží­vat vý­ji­meč­né­ho vý­ko­nu na dálku pri­o­ri­tou, proto jsou tu další ře­še­ní. Z by HP Data Science Stack Ma­nager zjed­no­du­šu­je pří­stup k nej­lep­ším open­‑sour­ce soft­wa­ro­vým ře­še­ním pro da­to­vé ana­ly­ti­ky a tvůr­ce AI ře­še­ní na uži­va­tel­sky pří­vě­ti­vé plat­for­mě. HP Z6 G5 A pod­po­ru­je WSL2, což umožňuje spouš­tět Linux v rámci eko­sys­té­mu Win­dows a na­bí­zí snad­ný pří­stup k ná­stro­jům Z by HP Data Science Stack Ma­nager a Z by HP AI Stu­dio.

Vlastnosti stanice HP Z6 G5 A

  • Jedna z prv­ních sta­nic s pro­ce­so­rem AMD Ryzen Threa­d­rip­per PRO, až 96 jader v jedné sta­ni­ci
  • Ka­pa­ci­ta pro až tři gra­fic­ké karty NVI­DIA RTX 6000 Ada nebo gra­fic­ké karty AMD
  • Ma­xi­mál­ní roz­ši­ři­tel­nost s až 6 PCIe sloty (až 5. ge­ne­ra­ce) a 12 NVMe SSD
  • Kom­plex­ní za­bez­pe­če­ní a spo­leh­li­vost – 360 000 hodin dů­klad­né­ho tes­to­vá­ní, ochra­na pod i nad úrov­ní OS díky HP Wolf Secu­ri­ty

Cena a dostupnost

Pra­cov­ní sta­ni­ce HP Z6 G5 A bude v České re­pub­li­ce do­stup­ná od po­lo­vi­ny pro­sin­ce 2023. Se zá­klad­ním 12já­d­ro­vým pro­ce­so­rem AMD řady 7000 pro bude v pro­de­ji od 59 000 Kč bez DPH.

Více informací o HP Inc. naleznete na www.hp.com.


Mohlo by vás zajímat: