Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Hexagon představuje systém PRESTO

Úterý, 07 Květen 2024 00:06

Tags: 3D měření | Hexagon | Inspekce | Manufacturing Intelligence | PRESTO System | Robotika

PRESTO-PR-image-2419Di­vi­ze Ma­nu­factu­ring In­tel­li­gen­ce He­xa­go­nu ozná­mi­la uve­de­ní sys­té­mu PRE­S­TO – mo­du­lár­ní sady au­to­ma­ti­zo­va­ných ro­bo­tic­kých kon­t­rol­ních buněk, které při­ná­še­jí re­vo­lu­ci v ob­las­ti 3D mě­ře­ní pro au­to­mo­bi­lo­vý a le­tec­ký prů­my­sl.

PRE­S­TO Sys­tem staví na zá­kla­dech své kon­t­rol­ní buňky kva­li­ty PRE­S­TO na klíč a po­sky­tu­je vý­rob­cům sys­tém, který je při­pra­ven na bu­douc­nost a na­sta­vu­je nový stan­dard šká­lo­va­tel­né, vše­stran­né a bez­pro­blé­mo­vě in­te­gro­va­né au­to­ma­ti­zo­va­né kon­t­ro­ly kva­li­ty.

PRE­S­TO Sys­tem umo­ž­ňuje vý­rob­cům zvý­šit agi­li­tu díky au­to­ma­ti­zo­va­né­mu pro­gra­mo­vá­ní ro­bo­tů, které umožňuje je­di­né­mu spe­ci­a­lis­to­vi na kon­t­ro­lu kva­li­ty vy­tvo­řit, otes­to­vat a na­sa­dit ro­bust­ní ro­bo­tic­kou kon­t­ro­lu během ně­ko­li­ka hodin. Na­sa­ze­né buňky jsou vy­so­ce fle­xi­bil­ní a pří­stup­né všem úrov­ním od­bor­nos­ti – ope­rá­tor může bez­peč­ně na­lo­žit a zkon­t­ro­lo­vat jeden díl a poté druhý jed­no­du­še tím, že na ovlá­da­cím pa­ne­lu vy­be­re správ­ný díl ke kon­t­ro­le. V době, kdy ne­do­sta­tek kva­li­fi­ko­va­ných pra­cov­ní­ků brání mnoha vý­rob­cům v kaž­do­den­ním pro­vo­zu, eli­mi­nu­je in­te­gro­va­ný ro­bo­tic­ký sys­tém opa­ko­va­né ma­nu­ál­ní pro­ce­sy na­sta­vo­vá­ní a ka­lib­ra­ce, což umo­ž­ňuje týmům pra­co­vat efek­tiv­ně­ji a sou­stře­dit se na pro­voz­ní do­ko­na­lost a ve srov­ná­ní s ji­ný­mi mo­der­ní­mi kon­t­rol­ní­mi tech­no­lo­gi­e­mi zkrá­tit cel­ko­vou dobu kon­t­ro­ly na po­lo­vi­nu.

Hexagon-redefining-the-mission-of-quality-excellence-2419

PRE­S­TO Sys­tem spo­ju­je špič­ko­vé ske­no­va­cí tech­no­lo­gie do jed­no­ho ho­to­vé­ho ře­še­ní pro rych­lej­ší, snad­něj­ší a přes­něj­ší au­to­ma­ti­zo­va­nou kon­t­ro­lu:

  • Nej­lep­ší Ab­so­lu­te ske­ner AS1 od He­xa­go­nu ve své třídě v kom­bi­na­ci s ab­so­lut­ním ur­čo­vá­ním po­lo­hy Leica Ab­so­lu­te Trac­ker AT960 po­sky­tu­je bez­kon­ku­renč­ní efek­ti­vi­tu a vý­sled­ky mě­ře­ní – a to i v dy­na­mic­kých svě­tel­ných pod­mín­kách v blíz­kos­ti vý­rob­ních linek.
  • Tech­no­lo­gie mod­rých la­se­ro­vých čar – PRE­S­TO je první kon­t­rol­ní buňka He­xa­go­nu na klíč, která vy­u­ží­vá nej­po­kro­či­lej­ší a nej­in­tu­i­tiv­něj­ší me­to­du pro za­chy­ce­ní bo­ha­té a úplné di­gi­tál­ní re­pre­zen­ta­ce klí­čo­vých prvků i po­vrchů.
  • Tech­no­lo­gie SHINE, která za­jiš­ťu­je bez­pro­blé­mo­vé mě­ře­ní re­flex­ních po­vrchů a eli­mi­nu­je po­tře­bu pří­pra­vy dílů.
  • So­fis­ti­ko­va­ný soft­ware pro ro­bo­tic­kou au­to­ma­ti­za­ci, který vy­u­ží­vá di­gi­tál­ní dvoj­če k si­mu­la­ci a pro­gra­mo­vá­ní kom­plet­ních kon­t­rol­ních pro­gra­mů of­fli­ne a ke ko­or­di­na­ci pro­vá­dě­ní všech pro­ce­sů v re­ál­ném čase pro opa­ko­va­tel­né a ne­pře­ru­šo­va­né ope­ra­ce.
  • Plná in­te­gra­ce a ko­or­di­na­ce všech sys­té­mů, od ro­bo­tic­ké­ho ovlá­dá­ní až po me­t­ro­lo­gic­ké sní­má­ní, umo­ž­ňu­jící kon­t­ro­lu v blíz­kos­ti linky při vyš­ších rych­los­tech a v na­pros­té bez­peč­nos­ti.

Vý­rob­ci usi­lu­jí o všu­dypří­tom­nou kon­t­ro­lu kva­li­ty a ode­bí­ra­jí vzor­ky z vět­ší­ho počtu dílů a čas­tě­ji na­příč vý­ro­bou a mon­tá­ží. Jed­no­znač­ná a cenná me­t­ro­lo­gic­ká data jsou zá­kla­dem in­te­li­gent­ní vý­ro­by. PRE­S­TO Sys­tem je agnos­tic­ký, takže jej vý­rob­ci mohou snad­no in­te­gro­vat se stá­va­jí­cím me­t­ro­lo­gic­kým soft­wa­rem a soft­wa­rem pro za­jiš­tě­ní kva­li­ty zá­kaz­ní­ka a zís­ká­vat tak bo­ha­té a vy­so­ce kva­lit­ní sou­bo­ry dat, které vý­rob­cům umo­ž­ňují op­ti­ma­li­zo­vat kva­li­tu a in­for­mo­vat o ne­u­stá­lém zlep­šo­vá­ní pro­ce­sů. Uži­va­te­lé mohou snad­no vy­tvá­řet smyč­ky zpět­né vazby, které in­for­mu­jí o je­jich čin­nos­ti, a to iden­ti­fi­ka­cí klí­čo­vých tren­dů, před­po­ví­dá­ním přes­něj­ších vý­sled­ků mimo to­le­ran­ci (Out-Of-Tolerance – OOT) nebo ře­še­ním pří­čin ne­shod v ja­kém­ko­li hlav­ním sys­té­mu ří­ze­ní kva­li­ty (Quality Management System – QMS) na trhu.

Mo­du­la­ri­ta sys­té­mu PRE­S­TO umo­ž­ňuje fle­xi­bil­ní na­sa­ze­ní, což vý­rob­cům umo­ž­ňuje rych­le roz­ší­řit ka­pa­ci­tu kon­t­ro­ly kva­li­ty v sou­la­du s je­jich ob­chod­ní­mi po­tře­ba­mi. Po na­sa­ze­ní první buňky lze při­dá­vat další mo­du­ly s krát­ký­mi do­da­cí­mi lhůta­mi a rych­lou in­sta­la­cí. Tato šká­lo­va­tel­nost nejen zvy­šu­je pro­voz­ní agi­li­tu – stan­dar­di­zo­va­né ře­še­ní od jed­no­ho do­da­va­te­le také po­má­há pod­ni­kům op­ti­ma­li­zo­vat je­jich in­ves­tič­ní stra­te­gie tím, že usnad­ňuje mo­der­ni­za­ce a vy­lep­še­ní na­mís­to vý­mě­ny.

Sou­lad sys­té­mu PRE­S­TO s bez­peč­nost­ní­mi nor­ma­mi, jako jsou CE a UL, zjed­no­du­šu­je pro­ces repli­ka­ce a umo­ž­ňuje or­ga­ni­za­cím rych­lé a kon­zis­tent­ní na­sa­ze­ní sys­té­mu v růz­ných re­gi­o­nech. To za­jiš­ťu­je kon­zis­tent­ní vý­kon­nost a zjed­no­du­šu­je do­dr­žo­vá­ní před­pi­sů pro nad­ná­rod­ní spo­leč­nos­ti, které chtě­jí vy­u­ží­vat mož­nos­ti ro­bo­tic­ké kon­t­ro­ly kva­li­ty v glo­bál­ním mě­řít­ku. Glo­bál­ní pří­tom­nost He­xa­go­nu s pod­po­rou v rod­ném ja­zy­ce na všech kon­ti­nen­tech navíc za­ru­ču­je bez­pro­blé­mo­vé na­sa­ze­ní a tr­va­lý úspěch bez ohle­du na lo­ka­li­tu.

PRE­S­TO Sys­tem se sklá­dá ze tří „zá­klad­ních“ mo­de­lů: stá­va­jí­cí­ho téměř čtver­co­vé­ho mo­de­lu PRE­S­TO M o roz­mě­rech 4,5 m, který vy­u­ží­vá jeden pevný la­se­ro­vý sle­do­vač a 3D la­se­ro­vý ske­ner; PRE­S­TO L o roz­mě­rech 10 × 5,5 m s mo­bil­ním sle­do­va­čem a mo­bil­ním ske­ne­rem a PRE­S­TO XL o roz­mě­rech 10 × 7,5 m, který vy­u­ží­vá dva mo­bil­ní sle­do­va­če a dva mo­bil­ní ske­ne­ry. Na­bí­zí se více mož­nos­tí při­způ­so­be­ní in­spekč­ní­ho vý­ko­nu zku­še­nos­tem uži­va­te­le a ve­li­kos­ti dílů, při­čemž větší mo­de­ly mají větší ka­pa­ci­tu pro kon­t­ro­lu šir­ší­ho spek­tra dílů. Zku­še­ní od­bor­ní­ci na kva­li­tu a me­t­ro­lo­gii mohou pro práci s pro­gra­my a daty po­u­ží­vat svůj pre­fe­ro­va­ný me­t­ro­lo­gic­ký soft­ware od He­xa­go­nu (PC-DMIS, In­spi­re) nebo ji­ných do­da­va­te­lů. Me­t­ro­lo­gic­ká data vy­tvo­ře­ná na­sa­ze­ním sys­té­mu PRE­S­TO lze snad­no ana­ly­zo­vat a sdí­let s dal­ším desk­to­po­vým soft­warem a clou­do­vý­mi apli­ka­ce­mi pro­střed­nic­tvím ote­vře­né plat­for­my di­gi­tál­ní re­a­li­ty Nexus od He­xa­go­nu.


Mohlo by vás zajímat: