Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Tři nové víceúčelové modely monitorů v řadě Philips E1

Autor článku: MMD   
Středa, 27 Březen 2024 23:00

Tags: 24E1­N1100A | 27E1­N1100A | 27E1­N1600AE | Monitory | Philips

27E1N1600AE 360 0015-2413Hned tři nové mo­de­ly uvádí v břez­nu na trh pro­duk­to­vá řada mo­ni­to­rů Phi­lips E1. Tyto nové mo­de­ly jsou vy­ba­ve­ny všemi zá­klad­ní­mi funk­ce­mi, které pro­fe­si­o­ná­lo­vé a „re­mo­te“ pra­cov­ní­ci po­tře­bu­jí k tomu, aby mohli zů­stat ve spo­je­ní a zá­ro­veň zvý­šit svoji pro­duk­ti­vi­tu. A to vše za oprav­du kon­ku­ren­ce­schop­nou cenu.

Kva­li­ta ob­ra­zu a uži­va­tel­ský kom­fort

Mo­de­ly Phi­lips 24E1­N1100A27E1­N1100A jsou vy­ba­ve­ny 23,8"/60,5cm a 27"/68,6cm dis­ple­jem FHD IPS s bez­rá­meč­ko­vým de­signem, úz­ký­mi okra­ji pro mož­nost se­sta­ve­ní více mo­ni­to­rů vedle sebe a sys­té­mem sprá­vy ka­be­lů pro čistý a or­ga­ni­zo­va­ný pra­cov­ní pro­stor.

Cel­ko­vá kva­li­ta ob­ra­zu je fas­ci­nu­jí­cí: panel IPS po­sky­tu­je živé barvy, za­tím­co 100Hz ob­no­vo­va­cí frek­ven­ce s 1ms MPRT a adap­tiv­ní syn­chro­ni­za­ce na­bí­ze­jí sviž­nou ode­zvu s os­t­rým a přes­ným ob­ra­zem, který zpří­jem­ní každý oka­mžik, včet­ně her­ních se­an­cí během vol­né­ho času uži­va­te­lů, které zin­ten­zivňují herní re­ži­my Smar­tI­mage. Oba mo­de­ly jsou navíc vy­ba­ve­ny dvo­ji­cí ve­sta­vě­ných kva­lit­ních 2W ste­re­o­fon­ních re­pro­duk­to­rů, jež za­jiš­ťu­jí špič­ko­vý ví­ce­smys­lo­vý zá­ži­tek. Tyto mo­de­ly také pod­po­ru­jí a zvy­šu­jí po­ho­du uži­va­te­lů díky funk­cím, jako jsou LowBlue Mode a Flic­ker-free pro snad­né sle­do­vá­ní a Ea­sy­Read pro zá­ži­tek ze čtení po­dob­ný pa­pí­ru.

Mi­mo­řád­ná pro­duk­ti­vi­ta s při­po­je­ním USB-C

Mo­ni­tor Phi­lips 27E1­N1600AE je spe­ci­ál­ně na­vr­žen tak, aby umož­nil po­ho­dl­né při­po­je­ní v do­má­cí kan­ce­lá­ři a zá­ro­veň na­bí­dl ře­še­ní, které ob­sto­jí i v bu­douc­nu. Tento 27" (68,6 cm) IPS panel s roz­li­še­ním QHD a HDR je sy­no­ny­mem pro křiš­ťá­lo­vě čistý a re­a­lis­tic­ký obraz. Kromě všech funk­cí ob­sa­že­ných v před­cho­zích mo­de­lech z řady E1 je dis­plej vy­ba­ven také při­po­je­ním USB-C 3.2 s 65W Power De­li­ve­ry: je­di­ný tenký obou­stran­ný kabel usnad­ňuje při­po­je­ní, pře­ná­ší data su­per­rych­le a zá­ro­veň na­bí­jí kom­pa­ti­bil­ní za­ří­ze­ní. Tato funk­ce také po­má­há udr­žo­vat po­řá­dek na pra­co­viš­ti a umo­ž­ňuje uži­va­te­lům na­bí­jet při­po­je­né za­ří­ze­ní a bez­pro­blé­mo­vě pra­co­vat, a to vše po­mo­cí je­di­né­ho ka­be­lu.
Pro větší po­hod­lí při dlou­hé práci je tento model do­dá­ván se 100mm výš­ko­vě na­sta­vi­tel­ným sto­ja­nem. Tento spe­ci­fic­ký druh pod­stav­ce je na­vr­žen tak, aby byl sku­teč­ně uži­va­tel­sky pří­vě­ti­vý, s funk­ce­mi na­sta­vi­tel­né výšky a ná­klo­nu, které umožňují kaž­dé­mu uži­va­te­li při­způ­so­bit si mo­ni­tor pro op­ti­mál­ní po­hod­lí při sle­do­vá­ní, efek­ti­vi­tu a pro­duk­ti­vi­tu.

Cena a do­stup­nost

Mo­ni­to­ry Phi­lips 24E1­N1100A, 27E1­N1100A a 27E1­N1600AE jsou ví­ce­ú­če­lo­vé mo­ni­to­ry spe­ci­ál­ně na­vr­že­né tak, aby splňovaly nej­běž­něj­ší po­tře­by každé do­má­cí kan­ce­lá­ře, a to díky rych­lé­mu při­po­je­ní, vyšší pro­duk­ti­vi­tě, po­hod­lí a snad­né­mu po­u­ží­vá­ní, při­čemž za­jiš­ťu­jí tr­va­le pří­jem­né a po­hl­cu­jí­cí trá­ve­ní vol­né­ho času.
Od břez­na 2024 bude možné mo­ni­to­ry Phi­lips 24E1­N1100A27E1­N1100A za­kou­pit za do­po­ru­če­nou ma­lo­ob­chod­ní cenu 3007 Kč (119 Eur), re­spek­ti­ve 3513 Kč (139 Eur), za­tím­co mo­ni­tor Phi­lips 27E1­N1600AE bude k dis­po­zi­ci za do­po­ru­če­nou ma­lo­ob­chod­ní cenu 6292 Kč (249 Eur).


Mohlo by vás zajímat: