Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Nová generace monitorů BenQ PhotoVue

Autor článku: BenQ   
Středa, 12 Červenec 2023 14:21

Tags: AQ­CO­LOR | BenQ | Hardware | Monitory | PhotoVue | SW272Q | SW272U

BenQ SW272U SW272Q lifestyle3-2328BenQ uvádí na trh mo­de­ly pro­fe­si­o­nál­ních mo­ni­to­rů SW272U a SW272Q. Nej­no­věj­ší ge­ne­ra­ce z řady Pho­to­Vue ur­če­né fo­to­gra­fům na­bí­zí 27­pal­co­vou úh­lo­příč­ku, roz­li­še­ní 4K, re­spek­ti­ve 2K, tech­no­lo­gii Fine­‑Coa­ting a cer­ti­fi­ko­va­nou kva­li­tu barev. Mo­ni­to­ry BenQ Pho­to­Vue vy­u­ží­va­jí pa­ten­to­va­nou tech­no­lo­gii AQ­CO­LOR, která za­jiš­ťu­je in­di­vi­du­ál­ní kva­li­tu barev kaž­dé­ho mo­de­lu z vý­ro­by, kte­rou dále vy­lep­šu­je nový panel s tech­no­lo­gií Fine­‑Coa­ting.

Tento panel vlast­ní cer­ti­fi­ka­ci TÜV Rhe­in­land pro své vy­ni­ka­jí­cí an­ti­re­flex­ní vlast­nos­ti, což ve vý­sled­ku zna­me­ná efekt ob­ra­zov­ky po­dob­ný pa­pí­ru. V kom­bi­na­ci s apli­ka­cí BenQ Paper Color Sync po­sky­tu­je 99% po­kry­tí Adobe RGB, DCI­‑P3, a Dis­play P3 s přes­nos­tí delta E≤1,5, čímž se stává špič­ko­vou plat­for­mou pro přes­né úpra­vy fo­to­gra­fií a ná­sled­ný tiš­tě­ný vý­stup.

Vy­lep­še­ní se do­čka­ly také tech­no­lo­gie Uni­for­mi­ty a Color Con­si­ten­cy, které umocňují cel­ko­vý ba­rev­ný výkon mo­ni­to­rů a vy­u­ží­va­jí vy­so­ce přes­né prvky ke kon­t­ro­le sto­vek díl­čích ob­las­tí ob­ra­zov­ky. Vý­sled­kem jsou přes­né barvy rov­no­měr­ně na celém dis­ple­ji, pří­pad­ně do­ko­na­lé sla­dě­ní barev na více mo­ni­to­rech.

Mo­ni­to­ry BenQ SW272U a SW272Q mají také cer­ti­fi­ká­ty Pan­to­ne Va­li­da­ted, Pan­to­ne Skin­To­ne a Cal­Man Ve­ri­fied, které zís­ka­ly na zá­kla­dě testů ba­rev­né­ho vý­ko­nu a ka­lib­ra­ce barev. Hard­wa­ro­vou ka­lib­ra­ci usnad­ňuje Pa­let­te Mas­ter Ul­ti­ma­te, ex­klu­ziv­ní, vý­kon­ný a velmi in­tu­i­tiv­ní soft­ware BenQ pro sprá­vu barev. Mo­ni­to­ry plně pod­po­ru­jí také Cal­man, Co­lor­spa­ce a další ka­lib­rač­ní ře­še­ní tře­tích stran.

Nová ge­ne­ra­ce mo­de­lů Pho­to­Vue je opět vy­ba­ve­na od­ní­ma­tel­ným stí­nít­kem, které umožňuje jeho vy­u­ži­tí jak pro sa­mo­stat­nou ob­ra­zov­ku, tak i se­sta­vu více mo­ni­to­rů. Cel­ko­vý funkč­ní de­sign pak dopl­ňuje také ko­žen­ko­vá pod­lož­ka pro bez­peč­né umí­stě­ní fo­to­a­pa­rá­tů, ka­lib­rač­ních sond a dal­ších za­ří­ze­ní. Mo­ni­to­ry jsou vy­ba­ve­ny USB­‑C při­po­je­ním pro 90W na­pá­je­ní.

Zá­va­zek spo­leč­nos­ti BenQ k ná­roč­ným zá­kaz­ní­kům a ce­lé­mu trhu pro­fe­si­o­nál­ním uži­va­te­lů mo­ni­to­rů do­klá­dá také part­ner­ství s Pan­to­ne, která je re­pre­zen­tan­tem ce­lo­svě­to­vé ko­mu­ni­ty pro­fe­si­o­ná­lů, pokud jde o přes­nost barev. Nové mo­de­ly jsou do­dá­vá­ny s roč­ním před­plat­ným služ­by Pan­to­ne Con­nect Pre­mi­um, která umo­ž­ňu­je spo­lu­prá­ci na­příč od­vět­vím díky sdí­le­ní přes­né pa­le­ty barev.

BenQ SW272U je k dis­po­zi­ci za do­po­ru­če­nou kon­co­vou cenu 31 990 Kč s DPH v České re­pub­li­ce a 1365 euro s DPH na Slo­ven­sku.

BenQ SW272Q bude k dis­po­zi­ci v prů­bě­hu srpna 2023 za do­po­ru­če­nou kon­co­vou cenu 25 990 Kč s DPH v České re­pub­li­ce a 1106 euro s DPH na Slo­ven­sku.

K ná­ku­pu uži­va­tel získá 1 rok před­plat­né­ho služ­by Pan­to­ne Con­nect Pre­mi­um.

Více in­for­ma­cí o pro­fe­si­o­nál­ních mo­ni­to­rech je k dis­po­zi­ci na webu www.benq.eu.


Mohlo by vás zajímat: