Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Výkonná řada podnikových monitorů AOC P3

Autor článku: AOC   
Pondělí, 30 Leden 2023 23:47

Tags: AOC | Hardware | Monitory | Řada P3 | USB-C

AOC CU34P3CV product main-2305Spe­ci­a­lis­ta na dis­ple­je AOC ozna­mu­je pro­fe­si­o­nál­ní řadu P3 se sedmi no­vý­mi mo­ni­to­ry ve třech růz­ných ve­li­kos­tech (24″/60,4 cm 24­P3CW, 24­P3­CV24­P3QW), 27″/68,6 cm Q27­P3CW, Q27­P3­CVQ27­P3QW, a 34″/86,4 cm ul­tra­ši­ro­ko­úh­lý CU­34­P3­CV). Ze tří stran bez­rá­mo­vé, pou­ta­vé a živé pa­ne­ly IPS nebo VA na­bí­ze­jí 178°/178° ši­ro­ké po­zo­ro­va­cí úhly pro zvý­še­ný kom­fort sle­do­vá­ní při práci na tex­tech, ta­bul­kách, kódo­vá­ní, gra­fi­ce, on­li­ne a po­dob­ně.

Za­tím­co je­jich er­go­no­mic­ké sto­ja­ny do­tvá­ří po­ho­dl­né pra­cov­ní pro­stře­dí, 4por­to­vé roz­bo­čo­va­če USB 3.2 u všech mo­de­lů po­sky­tu­jí další vše­stran­nost v ja­kém­ko­li ob­chod­ním pro­stře­dí.

AOC P3 CU34P3CV n 800

V čem však tyto mo­ni­to­ry vy­ni­ka­jí jsou je­jich ve­sta­vě­né 2MP nebo 5MP webo­vé ka­me­ry s pod­po­rou funk­ce Win­dows Hello, která uži­va­te­lům umožňuje oka­mži­té při­hlá­še­ní ke svým re­la­cím. Dále pak mají vý­stup Dis­pla­y­Port pro vy­tvo­ře­ní čis­tých a ele­gant­ních se­stav s více mo­ni­to­ry a ve­sta­vě­nou do­ko­va­cí sta­ni­ci USB-C pro trans­for­ma­ci pra­cov­ní­ho pro­stře­dí za­lo­že­né­ho na no­te­boo­ku na pro­duk­tiv­ní pro­stře­dí za­lo­že­ném na stol­ním po­čí­ta­či, pouze po­mo­cí je­di­né­ho ka­be­lu. Všech­ny nové mo­de­ly P3 jsou do­dá­vá­ny v udr­ži­tel­ných pa­pí­ro­vých pol­štá­řo­vých oba­lech a jsou cer­ti­fi­ko­vá­ny podle nej­no­věj­ších eko­lo­gic­kých před­pi­sů, jako jsou EPA, Ener­gyStar 8, TCO 9.0 a EPEAT.

AOC P3 Q27P3CW-2305

Tyto nej­no­věj­ší mo­de­ly P3 se do­dá­va­jí ve třech hlav­ních ka­te­go­ri­ích s tech­no­lo­gi­e­mi pro bu­douc­nost:

  • Mo­de­ly QW jsou vy­ba­ve­ny na­klá­pě­cí 2MP (Full HD) webo­vou ka­me­rou a pod­po­rou Win­dows Hello pro větší po­hod­lí a za­bez­pe­če­ní a du­ál­ní­mi 5W re­pro­duk­to­ry pro bo­ha­tý zá­ži­tek z on­li­ne kon­fe­ren­cí.
  • Mo­de­ly CV se do­dá­va­jí s roz­sáh­lou ve­sta­vě­nou do­ko­va­cí sta­ni­cí USB-C, která na­bí­zí vstup RJ-45 pro smě­ro­vá­ní sí­ťo­vé­ho při­po­je­ní přes USB-C, 65W USB Power De­li­ve­ry pro na­bí­je­ní a na­pá­je­ní no­te­boo­ků a sdí­le­ní dis­ple­je. Dále jsou vy­ba­ve­ny vý­stu­pem Dis­pla­y­Port pro snad­né vy­tvá­ře­ní se­stav s více mo­ni­to­ry bez ne­po­řád­ku na pra­cov­ním stole. Ul­tra­ši­ro­ko­úh­lý CU­34­P3­CV se na­mís­to vý­stu­pu DP může pochlu­bit ve­sta­vě­ným pře­pí­na­čem KVM pro ovlá­dá­ní dvou po­čí­ta­čů po­mo­cí je­di­né­ho na­sta­ve­ní klá­ves­ni­ce-myš-mo­ni­tor. Mul­ti­me­di­ál­ní zá­ži­tek doplňují du­ál­ní 2W re­pro­duk­to­ry.
  • Mo­de­ly CW in­te­gru­jí vlast­nos­ti obou výše zmí­ně­ných ka­te­go­rií a mají vý­ho­du na­klá­pě­cí webo­vé ka­me­ry s vyš­ším roz­li­še­ním 5 MP (QHD) s pod­po­rou Win­dows Hello. Dále pak du­ál­ní 5W re­pro­duk­to­ry a stej­nou do­ko­va­cí sta­ni­cí USB-C jako mo­de­ly CV s vý­ko­nem 65 W a také vý­stup Dis­pla­y­Port.

Nad­ča­so­vý a ele­gant­ní de­sign

De­sign ele­gant­ní řady P3 je udr­žo­ván v čis­to­tě a hodí se do každé do­má­cí kan­ce­lá­ře nebo ob­chod­ní­ho pro­stře­dí. Jeho kom­pakt­ní zá­klad­na se vy­zna­ču­je pré­mi­o­vým vzhle­dem a úzké rá­meč­ky na třech stra­nách za­jiš­ťu­jí téměř bez­pro­blé­mo­vé se­sta­ve­ní více mo­ni­to­rů pro ele­gant­ní vzhled v mo­der­ních kan­ce­lá­řích. Ke sní­že­ní ne­po­řád­ku na pra­cov­ním stole na­bí­zí sto­jan otvor pro ve­de­ní ka­be­lů, navíc je na­sta­vi­tel­ný na výšku (150 mm) a dis­po­nu­je 180° plnou ro­ta­cí, ná­klo­nem a mož­nos­tí oto­če­ní ori­en­ta­ce ob­ra­zu o 90° (kromě ul­tra­ši­ro­ko­úhlé­ho CU­34­P3­CV). Je tak za­jiš­těn er­go­no­mic­ký a po­ho­dl­ný uži­va­tel­ský zá­ži­tek během dlou­hé pra­cov­ní doby.

Kom­bi­na­ce ko­nek­ti­vi­ty a po­hod­lí

AOC CU­34­P3­CV vše po­sou­vá ještě o stupeň výš svým za­kři­ve­ným VA pa­ne­lem 1500R a růz­ný­mi mož­nost­mi při­po­je­ní. Vzhle­dem k velké ul­tra­ši­ro­ko­úh­lé zob­ra­zo­va­cí ploše, díky které není po­tře­ba se­sta­vo­vat více mo­ni­to­rů vedle sebe, je vý­stup Dis­pla­y­Port od­stra­něn a místo toho CU­34­P3­CV na­bí­zí pře­pí­nač KVM a také mož­nos­ti Pictu­re-in-Pictu­re a Pictu­re-by-Pictu­re pro zvý­še­ní pro­duk­ti­vi­ty s více zdro­ji.

Po­mo­cí pře­pí­na­če KVM lze k mo­ni­to­ru sou­čas­ně při­po­jit dva zdro­je, a když je k roz­bo­čo­va­či USB mo­ni­to­ru při­po­je­na také sada klá­ves­ni­ce/myš, uži­va­te­lé si mohou z mo­ni­to­ru vy­brat, zda chtě­jí ovlá­dat po­čí­tač při­po­je­ný přes USB-C nebo po­čí­tač při­po­je­ný přes USB upstre­am port. Pro pro­fe­si­o­ná­ly pra­cu­jí­cí s no­te­boo­kem a stol­ním po­čí­ta­čem zá­ro­veň před­sta­vu­je tato funk­ce ele­gant­ní a chyt­ré ře­še­ní, jak vy­u­žít dva po­čí­ta­če na­jed­nou.

Díky ul­tra­ši­ro­ko­úhlé­mu po­mě­ru stran (21:9) a vy­so­ké­mu roz­li­še­ní (3440 x 1440), ve spo­je­ní s vyšší ob­no­vo­va­cí frek­ven­cí (100 Hz) a vyš­ším kon­tras­tem (3000:1), je CU­34­P3­CV také skvě­lým kan­di­dá­tem pro sle­do­vá­ní filmů nebo hraní mimo pra­cov­ní dobu. Za­tím­co 24­P3­CV a Q27­P3­CV na­bí­ze­jí du­ál­ní 2W re­pro­duk­to­ry, CU­34­P3­CV má 5W re­pro­duk­to­ry pro ještě lepší mul­ti­me­di­ál­ní zá­ži­tek.

Všech­ny mo­de­ly vy­u­ží­va­jí tech­no­lo­gii Flic­kerFree a také režim LowBlue a na­bí­ze­jí er­go­no­mic­ké sto­ja­ny nebo mož­nos­ti upev­ně­ní po­mo­cí VESA. Vše pro ma­xi­mál­ní po­ho­du a ochra­nu zdra­ví uži­va­te­lů ve dne i v noci.

Mo­ni­to­ry AOC 24­P3CW, Q27­P3CW, 24­P3­CV, Q27­P3­CV, CU­34­P3­CV, 24­P3QW a Q27­P3QW budou do­stup­né od února 2023 za tyto do­po­ru­če­né ceny:

24­P3CW     8 018 Kč (329 Eur)
Q27­P3CW   10 700 Kč (439 Eur)
24­P3­CV     7 043 Kč (289 Eur)
Q27­P3­CV   10 212 Kč (419 Eur)
CU­34­P3­CV   13 380 Kč (549 Eur)
24­P3QW     6 556 Kč (269 Eur)
Q27­P3QW     8 993 Kč (369 Eur)

Mohlo by vás zajímat: