Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Seminář BIM a dopravní infrastruktura

Pondělí, 06 Květen 2024 14:56

Tags: BIM | Doprava | Infrastruktura | Odborná rada pro BIM | Seminář

DJI 0076-2419Od­bor­ná rada pro BIM po­řá­dá se­mi­nář BIM a do­prav­ní in­frastruk­tu­ra, který se koná 11. červ­na 2024, od 9 do 14 ho­din v bu­do­vě Čes­ké­ho Svazu Vě­dec­ko­tech­nic­kých Spo­leč­nos­tí na No­vot­né­ho Lávce 200/5, Praha 1, Willenber­gův sál – č. 217. Se­mi­nář se bude vě­no­vat dis­ku­si o prak­tic­ké zku­še­nos­ti s apli­ka­cí da­to­vých stan­dar­dů a kla­si­fi­kač­ních sys­té­mů v pro­jek­tech do­prav­ní in­frastruk­tu­ry.

Probíraná témata

  • Im­ple­men­ta­ce stan­dar­du IFC 4.3 a jeho vlivu na in­te­ro­pe­ra­bi­li­tu v do­prav­ním sta­vi­tel­ství.
  • Vy­u­ži­tí kla­si­fi­ka­ce CCI k zlep­še­ní iden­ti­fi­ka­ce a po­ro­zu­mě­ní dat v pro­jek­tech do­prav­ní­ho sta­vi­tel­ství.
  • Při­způ­so­be­ní ná­rod­ních da­to­vých stan­dar­dů od SFDI pro míst­ní po­tře­by a re­gu­lač­ní po­ža­dav­ky.
  • Efek­tiv­ní­ in­for­mač­ní ří­ze­ní po­mo­cí da­ta­bá­ze BIMQ a je­jí sou­la­d s nor­mou ISO 17412.

Účast­ní­ci budou mít pří­le­ži­tost zís­kat uce­le­ný pře­hled o nej­no­věj­ších tren­dech a pří­stu­pech k apli­ka­ci da­to­vých stan­dar­dů v do­prav­ním sta­vi­tel­ství a je­jich vý­zna­mu pro efek­tiv­ní ří­ze­ní pro­jek­tů a in­te­ro­pe­ra­bi­li­tu v od­vět­ví.

Více k semináři naleznete ZDE.

Registrovat se můžete ZDE.


Mohlo by vás zajímat: