Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

InnovMetric vydává PolyWorks 2024

Úterý, 07 Květen 2024 00:57

Tags: InnovMetric | Kontrola | Měření | Metrologie | PolyWorks 2024

ir2024 newslauncharticle-2419In­nov­Met­ric, ne­zá­vis­lá spo­leč­nost za­bý­va­jí­cí se vý­vo­jem soft­wa­ru, který umo­ž­ňuje di­gi­tál­ní trans­for­ma­ci pro­ce­sů 3D mě­ře­ní, ozna­mu­je uve­de­ní Po­ly­Works 2024. Spo­leč­nost uvádí, že toto pod­ni­ko­vé ře­še­ní vy­tvá­ří di­gi­tál­ní vlák­no, které sni­žu­je ná­kla­dy na roz­ši­řo­vá­ní vy­u­ži­tí 3D mě­ři­cích dat na­sa­ze­ním uni­ver­zál­ní 3D me­t­ro­lo­gic­ké plat­for­my a po­sky­to­vá­ním 3D mě­ři­cích dat in­že­nýr­ským a vý­rob­ním týmům v re­ál­ném čase.

Di­gi­tál­ní eko­sys­tém Po­ly­Works urych­lu­je návrh, vývoj a ově­řo­vá­ní vý­rob­ků a vý­rob­ních pro­ce­sů. Kon­t­ro­lu­je také kva­li­tu jed­not­li­vých kusů a smon­to­va­ných vý­rob­ků a po­má­há řešit vý­rob­ní pro­blémy, jakmi­le se vy­skyt­nou.

Tato nová verze Po­ly­Works sni­žu­je ná­kla­dy spo­je­né s uče­ním a pro­vo­zem 3D me­t­ro­lo­gic­ké­ho soft­wa­ru, sprá­vou vel­kých da­to­vých sou­bo­rů s mrač­ny bodů a vy­u­ží­vá­ním dat z 3D mě­ře­ní v rámci ře­še­ní pro re­por­ting a ana­lý­zu tře­tích stran:

  • Uži­va­tel­ská roz­hra­ní uni­ver­zál­ní 3D me­t­ro­lo­gic­ké plat­for­my Po­ly­Works byla pře­pra­co­vá­na tak, aby uži­va­te­lé mohli in­tu­i­tiv­ně pro­vá­dět kon­t­rol­ní úlohy a ob­je­vo­vat nové ná­stro­je, měli pří­měj­ší pří­stup k často po­u­ží­va­ným ná­stro­jům a rych­le­ji vy­hle­dá­va­li funk­ce, které se vzta­hu­jí k vy­bra­ným ob­jek­tům.
  • Po­ly­Works 2024 do­ká­že spra­vo­vat 3D data mě­ře­ní po­mo­cí clou­do­vé­ho úlo­žiš­tě, které je ce­no­vě vý­hod­né a při­ná­ší vý­ho­dy, jako je oka­mži­té zvět­še­ní úlož­né­ho pro­sto­ru a repli­ka­ce da­to­vých sou­bo­rů ve více da­to­vých cen­t­rech.
  • Po­ly­Works nyní na­bí­zí zá­suv­né mo­du­ly, které pro­po­ju­jí jeho sys­tém pro sprá­vu dat se stan­dard­ní­mi ře­še­ní­mi pro tvor­bu zpráv a ana­lý­zy Excel a Power BI od Micro­sof­tu.

Vylepšení univerzální platformy

Ře­še­ní Po­ly­Works|In­spec­tor po­má­há uži­va­te­lům měřit, kon­t­ro­lo­vat a ana­ly­zo­vat 3D roz­mě­ry v každé fázi vý­rob­ní­ho pro­ce­su. Uži­va­te­lé nyní mohou:

  • Pro­vá­dět kon­t­rol­ní úlohy a ob­je­vo­vat nové ná­stro­je in­tu­i­tiv­ně díky nové na­bíd­ce pásu karet a vy­lep­še­né or­ga­ni­za­ci wi­dge­tů roz­hra­ní.
  • Pří­stup k často po­u­ží­va­ným ná­stro­jům je pří­měj­ší, což sni­žu­je počet po­hy­bů myší a klik­nu­tí.
  • Rych­le najít funk­ce, které se vzta­hu­jí k vy­bra­ným ob­jek­tům, po­mo­cí pří­stu­pu ke kon­tex­to­vé kartě nebo zjed­no­du­še­né kon­tex­to­vé na­bíd­ce.

Po­ly­Works|In­spec­tor 2024 na­bí­zí také nové vy­so­ce hod­not­né ná­stro­je a pra­cov­ní po­stu­py:

  • Vztaž­né prvky po­vrchu v rámci vztaž­ných rámců
  • Kon­tex­to­vá kon­t­rol­ní zob­ra­ze­ní pro ana­lý­zu od­chy­lek po­vrchu ve více za­rov­ná­ních a kon­t­ro­lu roz­mě­ro­vých kon­t­rol ve více sou­řad­ni­co­vých sys­té­mech.
  • Pra­cov­ní po­stu­py kon­t­ro­ly bez po­u­ži­tí CAD na CNC sou­řad­ni­co­vých stro­jích.

Další po­drob­nos­ti o pro­duk­tu na­lez­ne­te zde.


Mohlo by vás zajímat: