Google překladač: English Deutsch

OMRON představuje mobilního robota HD-1500

Autor článku: OMRON   

Tags: Automatizace | Hardware | HD-1500 | Mobilní | OMRON | Robot | Výroba

Omron HD-1500-2-2030OMRON ozná­mil uve­de­ní ro­bo­ta HD-1500, nej­sil­něj­ší­ho a nej­no­věj­ší­ho pří­růst­ku do fi­rem­ní řady mo­bil­ních ro­bo­tů. Nový model HD-1500 se vy­zna­ču­je nos­nos­tí až 1500 kg a je ide­ál­ní pro sou­čas­né to­vár­ny, kde musí ře­še­ní pro au­to­nomní ma­ni­pu­la­ci s ma­te­ri­á­lem plnit ná­roč­něj­ší úkoly prů­mys­lo­vé au­to­ma­ti­za­ce. Do hry také vstu­pu­jí po­ža­dav­ky na im­ple­men­ta­ci no­vých pra­vi­del pro udr­žo­vá­ní pře­de­psa­ných ro­ze­stu­pů mezi lidmi v dů­sled­ku pan­de­mie ne­mo­ci Covid-19. Nos­nost mo­de­lu HD-1500, která činí 1500 kg, umožňuje pře­pra­vu vel­kých au­to­mo­bi­lo­vých sou­čás­tí, jako jsou pod­voz­ky a ob­jem­ná bře­me­na o ve­li­kos­ti pa­le­ty – po­lož­ky, které by se tra­dič­ně pře­pra­vo­va­ly po­mo­cí vy­so­kozdviž­ných vo­zí­ků.

Po uve­de­ní mo­de­lu HD-1500 může spo­leč­nost OMRON, která již vy­rá­bí mo­bil­ní ro­bo­ty LD-60/90 a LD-250, na­bíd­nout kom­plex­ní port­fo­lio mo­de­lů pro pře­pra­vu ši­ro­ké­ho spek­tra po­lo­žek – od sou­čás­tek po ho­to­vé pro­duk­ty i těžký ma­te­ri­ál.
K za­jiš­tě­ní efek­tiv­ní ma­ni­pu­la­ce s ma­te­ri­á­lem v to­vár­nách na­bí­zí spo­leč­nost OMRON špič­ko­vý soft­ware Fleet Ma­nager. Ten do­ká­že řídit až 100 mo­bil­ních ro­bo­tů s růz­nou ve­li­kos­tí, kon­fi­gu­ra­ce­mi a nos­nost­mi v rámci je­di­né­ho sys­té­mu, který umožňuje au­to­ma­ti­za­ci slo­ži­tých sys­té­mů pře­pra­vy ma­te­ri­á­lu a lo­gis­ti­ky. Ro­bo­ty umí au­to­ma­tic­ky pro­po­čí­tat nej­vhod­něj­ší trasu a bez­peč­ně spo­lu­pra­co­vat s lidmi i vy­hý­bat se pře­káž­kám. Od­pa­dá při­tom nut­nost vy­u­ží­vat mag­ne­tic­ké pásky na pod­la­ze nebo jiná na­vá­dě­cí za­ří­ze­ní. Ba­te­rie, se kte­rou do­ká­že robot HD-1500 pra­co­vat celou směnu pod plnou zá­tě­ží a ome­zit tak pro­sto­je, se na­bi­je za pou­hých 36 minut.

Omron HD-1500-3-2030

Model HD-1500 na­bí­zí 360° bez­peč­nost­ní po­kry­tí a za­jiš­ťu­je tak v pra­cov­ním pro­sto­ru kva­lit­ní spo­lu­prá­ci i bez­peč­nost. (Zdroj: OMRON)
Lo­gis­ti­ka pra­co­višť, pohyb pro­duk­tů a ma­te­ri­á­lu v to­vár­ně i ve skla­du se stává pro mnoho spo­leč­nos­tí sku­teč­nou pře­káž­kou kvůli čet­nos­ti a zá­važ­nos­ti práce, která je pro­vá­zá­na s nut­nos­tí do­dr­žo­vat pře­de­psa­né ro­ze­stu­py mezi lidmi. Vý­rob­ní pro­stře­dí ve snaze ome­zit zby­teč­né pro­sto­je vy­ža­du­je rych­lost a fle­xi­bi­li­tu. Mo­bil­ní robot HD-1500 spo­leč­nos­ti OMRON po­má­há fir­mám tento pro­blém řešit, pro­to­že může pra­co­vat ne­ú­nav­ně, přes­ně, ne­pře­tr­ži­tě a bez­peč­ně spo­leč­ně s lidmi.

Mezi hlav­ní vý­ho­dy mo­de­lu HD-1500 patří:

Vyšší nos­nost a ro­bust­něj­ší kon­struk­ce: Robot HD-1500 do­ká­že ve vý­rob­ních pro­vo­zech ma­ni­pu­lo­vat se zá­tě­ží ve­li­kos­ti pa­le­ty a ome­zu­je tak po­tře­bu vy­u­ží­vá­ní vy­so­kozdviž­ných vo­zí­ků. Odol­ný ko­vo­vý plášť ro­bo­ta HD-1500 je ro­bust­ní a ne­po­ško­dí ho ani silné ne­ú­mysl­né vněj­ší ná­ra­zy.

Rych­lej­ší ná­vrat­nost in­ves­tic: Model HD-1500 před­sta­vu­je ře­še­ní pro au­to­ma­ti­za­ci slo­ži­tých a ne­bez­peč­ných čin­nos­tí. V or­ga­ni­za­cích je možné ome­zit po­u­ží­vá­ní vy­so­kozdviž­ných vo­zí­ků a bez­peč­ně pře­pra­vo­vat velké pa­le­ty s ho­to­vým zbo­žím, ob­jem­né ma­te­ri­á­ly v po­tra­vi­nář­ském a ko­mo­dit­ním prů­mys­lu nebo rámy au­to­mo­bi­lů. Pra­cov­ní­ci se nyní mohou lépe sou­stře­dit na dů­le­ži­těj­ší úkoly a zá­kaz­ní­ci do­stá­va­jí mož­nost na­lo­žit více, ab­sol­vo­vat menší počet cest s těž­ší­mi ná­kla­dy, a tedy zvý­šit ná­vrat­nost in­ves­tic. S ro­bo­tem HD-1500 zvlád­nou zá­kaz­ní­ci více práce s méně za­ří­ze­ní­mi.

Při­způ­so­bi­tel­ný ro­bo­tic­ký park: Sku­pi­ny mo­bil­ních ro­bo­tů nyní mohou být pes­t­řej­ší, ale přes­to se dají řídit stej­ným sys­té­mem. Apli­ka­ce Fleet Ma­nager spo­leč­nos­ti OMRON umožňuje řídit v rámci je­di­né­ho sys­té­mu až 100 mo­bil­ních ro­bo­tů, včet­ně HD-1500, a do­sa­ho­vat při­tom vy­so­kých vý­ko­nů. Díky op­ti­ma­li­zo­va­né­mu ří­ze­ní pro­vo­zu, sprá­vě ba­te­rií a smě­ro­vá­ní vo­zi­del mohou zá­kaz­ní­ci do­pl­nit model HD-1500 do svých ro­bo­tic­kých parků bez obav o bez­peč­nost, kom­pa­ti­bi­li­tu nebo výkon.

Mezi další funk­ce patří:

  • Na­bi­tí ba­te­rie za 36 minut k do­sa­že­ní vyšší efek­ti­vi­ty a krat­ších pro­sto­jů
  • Bez­peč­nost­ní ske­no­va­cí la­se­ry s roz­sa­hem 360 vy­u­ží­va­né k sou­běž­né lo­ka­li­za­ci a za­jiš­tě­ní bez­peč­nost­ních funk­cí
  • Vy­ni­ka­jí­cí na­vi­ga­ce po­mo­cí adap­tiv­ních bez­peč­nost­ních zón na zá­kla­dě tech­no­lo­gie LiDAR
  • Zdo­ko­na­le­ná tech­no­lo­gie CAPS umožňující zvý­šit přes­nost a opa­ko­va­tel­nost pro do­ko­vá­ní
  • Po­mo­cí si­mu­lá­to­ru ro­bo­tic­ké­ho parku lze si­mu­lo­vat až 10 ro­bo­tů v nej­vý­še třech sa­mo­stat­ných ro­bo­tic­kých par­cích

Mohlo by vás zajímat: