Google překladač: English Deutsch

Bez digitální transformace se snižuje šance uspět

Autor článku: Siemens   

Tags: CAD | Data | Digitalizace | Digitální továrna | PDM | PLM | Siemens | Teamcenter

visual-80622-1-portray web 916 916-2031Tento rok nám už jasně uká­zal, jak je dů­le­ži­tá di­gi­ta­li­za­ce vý­rob­ních pod­ni­ků a jak je mnoh­de podceňovaná. Mnoho firem bylo nu­ce­no řešit vzdá­le­né pří­stu­py k datům, tech­nic­ké za­bez­pe­če­ní ko­mu­ni­ka­ce a mnoho dal­ší­ho prak­tic­ky ze dne na den. Po­tvr­di­lo se tak, že di­gi­ta­li­za­ce je hlav­ním fak­to­rem pro kon­ku­ren­ce­schop­nost a růst vý­rob­ních pod­ni­ků na­příč všemi prů­mys­lo­vý­mi od­vět­ví­mi. Re­a­li­ta však je ta­ko­vá, že mnoho ma­ji­te­lů a ře­di­te­lů ani neví, jak s di­gi­ta­li­za­cí začít. Při­tom je to snad­né, rych­lé a ne­sto­jí to mnoho.

Přílišná opatrnost a otálení aneb proč začít s digitalizací a proč nečekat

PLM-System Teamcenter tcm27-2031Zá­kla­dem je umět zís­kat kon­t­ro­lu nad svými pro­duk­to­vý­mi a pro­jek­to­vý­mi daty a pro­ce­sy. Mít data ulo­že­na na jed­nom místě, ne­du­pli­ko­vat ale ver­zo­vat je, vy­tvo­řit di­gi­tál­ní pra­vi­dla a řád pro sprá­vu dat a umož­nit bez­peč­ný pří­stup k nim, ji­ný­mi slovy vy­bu­do­vat di­gi­tál­ní páteř pod­ni­ku. Právě di­gi­tál­ní páteř by měl mít každý pod­nik, který se chce vydat nebo se již vydal ces­tou di­gi­ta­li­za­ce.

Nákup sys­té­mu pro sprá­vu dat a ří­ze­ní PLM pro­ce­sů je z po­hle­du bu­dou­cí­ho roz­vo­je pod­ni­ku těž­kým roz­ho­do­vá­ním. Za­tím­co nákup další li­cen­ce CAD soft­wa­ru se zdá být snad­ným roz­hod­nu­tím, které nikdo ne­zpo­chybňuje. Ale v oka­mži­ku, kdy se začne dis­ku­to­vat o ná­ku­pu soft­wa­ro­vé­ho ře­še­ní pro sprá­vu pro­duk­to­vých dat (PDM) a ří­ze­ní ži­vot­ní­ho cyklu vý­rob­ků (PLM), mů­že­te na­ra­zit na různé pře­káž­ky. Za­čne­te sou­pe­řit se všemi dal­ší­mi po­ža­dav­ky na in­ves­ti­ce z ostat­ních od­dě­le­ní v pod­ni­ku. Vý­ho­dy no­vé­ho pě­ti­o­sé­ho ob­rá­bě­cí­ho cen­t­ra jsou jasné. Jak ale pro­ká­zat, že vy­na­lo­žit in­ves­ti­ce na di­gi­tál­ní PLM páteř je lepší volba pro bu­douc­nost pod­ni­ku?
Ve sku­teč­nos­ti je to mno­hem jed­no­duš­ší, než si mys­lí­te. Ne­po­tře­bu­je­te na to ani žádné ta­bul­ky. Při bliž­ším po­hle­du na ur­či­té ob­las­ti fun­go­vá­ní firmy mů­že­te úspo­ry velmi snad­no iden­ti­fi­ko­vat a kvan­ti­fi­ko­vat je­jich pří­nos.

Digitální páteř podniku vám pomůže řešit mnoho problémů
a zvýší vaši konkurenceschopnost

 • Je to di­gi­tál­ní páteř pro­po­ju­jí­cí všech­ny sys­témy, se kte­rý­mi pra­cu­je­te nebo bu­de­te v bu­douc­nu pra­co­vat, jako např. ERP, MOM, MES, CAD, Si­mu­la­ce, Vir­tu­ál­ní re­a­li­ta, IoT i in­te­gra­ci MS Of­fi­ce apli­ka­cí. Uži­va­te­lé nejsou nu­ce­ni měnit soft­ware, ve kte­rém jsou zvyklí pra­co­vat.
 • Pro­po­ju­je jed­not­li­vá od­dě­le­ní, je­jich pro­ce­sy a work­flow. Od ob­chod­ní­ků, přes kon­struk­té­ry, tech­no­lo­gy, až po mon­táž­ní a ser­vis­ní tech­ni­ky, všich­ni mají pří­stup k ak­tu­ál­ním datům kdy­ko­li a kde­ko­li po­tře­bu­jí.
 • Za­me­zu­je lid­ským chy­bám a ne­chtě­né kre­a­ti­vi­tě a za­bez­pe­čí kva­li­tu va­šich vý­rob­ků.
 • Umožňuje jed­no­du­chou a efek­tiv­ní spo­lu­prá­ci na­příč týmy, např. spo­lu­prá­ci me­cha­nic­ké a elek­tro kon­struk­ce.
 • Za­měst­nan­ci mohou pra­co­vat od­kud­ko­li a mají pří­stup k těm nej­ak­tu­ál­něj­ším in­for­ma­cím. Ne­hro­zí ztrá­ta času při hle­dá­ní in­for­ma­cí a práce se špat­nou již ne­ak­tu­ál­ní verzí.
 • Chrá­ní­te svá data a know-how před úni­kem a zne­u­ži­tím.
 • Máte ná­stroj pro pro­jek­to­vé ří­ze­ní a změ­no­vé ří­ze­ní.
 • Au­to­ma­ti­zu­je pro­ce­sy, ko­mu­ni­ka­ci a práci, čímž umožňuje za­měst­nan­cům ne­ztrá­cet čas zby­teč­nou ad­mi­nis­tra­ti­vou. Vaše pro­ce­sy se zrych­lí, a zvlád­ne­te tak více práce a za­ká­zek v po­ža­do­va­né kva­li­tě. Tím bu­de­te fle­xi­bil­něj­ší a zvý­ší­te vaši efek­ti­vi­tu a pro­duk­ti­vi­tu.
 • Zvý­ší­te vaši kon­ku­ren­ce­schop­nost a bu­de­te pa­t­řit mezi nej­lep­ší ve svém oboru, pro­to­že di­gi­ta­li­za­ce nemá dopad jen na rych­lost a pro­duk­ti­vi­tu, ale i na nižší ná­kla­dy a z toho ply­nou­cí úspo­ry.
 • Máte ne­do­sta­tek za­měst­nan­ců? Di­gi­ta­li­za­ce po­má­há se stá­va­jí­cí­mi za­měst­nan­ci zvlád­nout více za­ká­zek a pro­jek­tů v krat­ším čase, a navíc při­lá­kat mladé pra­cov­ní­ky, pro které mo­der­ní di­gi­tál­ní pod­nik je po­ža­do­va­ným stan­dar­dem.

Překážky na cestě za digitalizací podniku

Nej­čas­těj­ším omy­lem vý­rob­ních pod­ni­ků je to, že se za­mě­ří na ře­še­ní jed­no­ho kon­krét­ní­ho pro­blé­mu v daný oka­mžik – ří­kej­me tomu zá­pla­ta. Při ta­ko­vém pří­stu­pu chybí po­hled z vyšší per­spek­ti­vy a dlou­ho­do­bá stra­te­gie. Pokud bu­de­te mít už ně­ko­lik ta­ko­vých­to zá­plat, jed­no­ho dne zjis­tí­te že to jako celek ne­fun­gu­je, že máte mnoho sys­té­mů (zá­plat), které mu­sí­te spra­vo­vat, které spolu ne­ko­mu­ni­ku­jí a stojí vás to čas a pe­ní­ze navíc. Ve světě zá­plat je těžké efek­tiv­ně pra­co­vat, zá­pla­ty vás ome­zu­jí a zne­možňují dělat další uži­teč­né a po­třeb­né změny. Čím více růz­ných zá­plat máte, tím déle se za­měst­nan­ci musí učit pra­co­vat s roz­díl­ný­mi sys­témy a fi­lo­zo­fie­mi. Tím více ad­mi­nis­tra­ti­vy vzni­ká. Proč tedy nemít jen jedno uži­va­tel­ské roz­hra­ní, které roste s va­ši­mi po­tře­ba­mi?

Hledání správného řešení pro vaše potřeby

Při hle­dá­ní ře­še­ní PLM di­gi­tál­ní pá­te­ře mů­že­te být za­hl­ce­ni in­for­ma­ce­mi o mož­nos­tech a al­ter­na­ti­vách. Zkus­te o tom pře­mýš­let jinak než jako o hle­dá­ní ko­neč­né­ho ře­še­ní. Vy­ber­te si ře­še­ní, které je správ­ně di­men­zo­va­né na vaše po­tře­by, a které umožňuje další růst. Ta­ko­vým ře­še­ním je Te­am­cen­ter.

 • In­sta­la­ce pouze na ser­ver a uži­va­te­lé po­u­ží­va­jí table­ty, chyt­ré te­le­fo­ny, no­te­boo­ky, ki­osky ať jsou kde­ko­liv, bez nut­nos­ti in­sta­la­ce apli­ka­ce.
 • In­sta­la­ce trvá týden a další týden je na za­ško­le­ní uži­va­te­lů a ad­mi­nis­trá­to­rů.
 • Při změně va­šich po­ža­dav­ků mů­že­te sys­tém pře­na­sta­vit. Mů­že­te měnit a vy­tvá­řet nové pro­ce­sy a work­flow podle sou­čas­né si­tu­a­ce pod­ni­ku a pro­jek­tů. Máte od něj klíč­ky a ne­po­tře­bu­je čekat na ně­ko­ho dal­ší­ho.
 • Cena se od­ví­jí od počtu uži­va­te­lů a pokud za­čne­te s pěti nebo 10 uži­va­te­li, bude vás to stát méně než nové auto, avšak s da­le­ko vyšší při­da­nou hod­no­tou a užit­kem pro pod­nik.
 • Naše zku­še­nos­ti ří­ka­jí, že in­ves­ti­ce do ře­še­ní Te­am­cen­ter se vrátí zpět do ně­ko­li­ka mě­sí­ců.

Ne­za­po­meňte, teď je ten správ­ný čas při­stou­pit zod­po­věd­ně k di­gi­ta­li­za­ci, rych­le za­jis­tit bez­peč­ný a au­to­ma­ti­zo­va­ný chod svého pod­ni­ku, a při­tom vy­kro­čit smě­rem k vyšší pro­spe­ri­tě. Začít s ře­še­ním Te­am­cen­ter je snad­né, při­ne­se vám jis­to­tu bu­dou­cí­ho roz­vo­je a rych­lé ná­vrat­nos­ti. Více se do­čte­te na www.digitalnitovarna.cz.


Mohlo by vás zajímat: