Google překladač: English Deutsch

Positronic zveřejňuje své konektory na platformě TraceParts

Autor článku: Positronic   

Tags: 3D data | CAD | Katalogy | Konektory | Positronic | TraceParts

Positronic-TraceParts-2031Spo­leč­nost Po­si­t­ro­nic, svě­to­vý vý­rob­ce vy­so­ce spo­leh­li­vých elek­tro­nic­kých ko­nek­to­rů, si vy­bra­la Tra­ce­Parts jako vy­da­va­te­le ka­ta­lo­gů pro pu­b­li­ka­ci svých pro­duk­tů na www.​traceparts.​com, vy­da­va­tel­ské síti Tra­ce­Parts, i na vlast­ních webo­vých strán­kách. Po­si­t­ro­nic je již více než 50 let dů­vě­ry­hod­ným zdro­jem pré­mi­o­vých na­pá­je­cích a sig­nál­ních ko­nek­to­rů pro ši­ro­kou škálu svě­to­vých prů­mys­lo­vých od­vět­ví. Ať už se jedná o roz­sáh­lý prů­zkum vesmí­ru, po­kro­ko­vou me­di­cí­nu nebo další kri­tic­ké ope­ra­ce, ko­nek­to­ry Po­si­t­ro­nic po­sky­tu­jí The Science of Cer­ta­in­ty (re­klam­ní slo­gan Po­si­t­ro­nicu o po­sky­to­vá­ní jis­to­ty a dů­vě­ry).

Pu­b­li­ko­vá­ní ka­ta­lo­gu pro­duk­tů Po­si­t­ro­nic 3D na tech­nic­ké plat­for­mě Tra­ce­Parts po­sky­tu­je mi­li­o­nům ná­vr­há­řů a in­že­ný­rů mož­nost ob­je­vo­vat tyto pro­duk­ty a vy­bí­rat mož­nos­ti, které nej­lé­pe od­po­ví­da­jí je­jich po­ža­dav­kům na výkon a ve­li­kost. Kon­struk­té­ři a in­že­ný­ři z ce­lé­ho světa nyní mohou pro­hlí­žet a sta­ho­vat více než 67 tisíc CAD sou­bo­rů z Po­si­t­ro­nicu v Tra­ce­Parts Pu­b­lishing Ne­tworku.


Mohlo by vás zajímat: