Google překladač: English Deutsch

Webinář: Jak s pomocí CATIA rozvinout plošnou geometrii

Autor článku: Technodat   

Tags: 3DEXPERIENCE | CATIA | Plechové díly | Rozvin | Technodat | Webináře

Plechove dily-rozvin-2031Celá řada kon­strukč­ních celků je na­vr­ho­vá­na mimo jiné s ple­cho­vý­mi díly. Spo­leč­nost Tech­no­dat zve 6. 8. zá­jem­ce na bez­plat­ný webi­nář, ve kte­rém se za­mě­ří na práci s tě­mi­to díly v pro­stře­dí CATIA. Uvi­dí­te nejen práci s přím­ko­vý­mi (roz­vi­nu­tel­ný­mi) plo­cha­mi (Sheet Metal), ale i roz­vi­ny obec­ných ploch (De­ve­lo­ped Sha­pes), které mohou mít ši­ro­ké uplat­ně­ní, na­pří­klad pro tvor­bu ná­stři­ho­vých plánů. V pro­gra­mu webi­ná­ře se se­zná­mí­te s roz­vi­nu­tím přím­ko­vé plo­chy bez de­for­ma­ce, roz­vi­nu­tím obec­né plo­chy s de­for­ma­cí, na­ba­lo­vá­ní drá­to­vé ge­o­me­t­rie z ro­vi­ny na plo­chu, roz­ba­lo­vá­ním drá­to­vé ge­o­me­t­rie z plo­chy do ro­vi­ny, tvor­bou a roz­vi­nu­tím dílu v mo­du­lu Sheet Metal nebo roz­vi­nu­tím dílu, který nebyl dříve vy­tvo­řen v mo­du­lu Sheet Metal.

Tech­nic­ky za­mě­ře­ný webi­nář je určen pro kon­struk­té­ry a pra­cov­ní­ky vý­vo­je. Ukáz­ky budou v pro­stře­dí CATIA na plat­for­mě 3DE­x­pe­ri­en­ce. Jako vždy je možná in­ter­ak­ce s před­ná­še­jí­cím a do­stup­né pře­de­vším in­for­ma­ce pod­lo­že­né dlou­ho­le­tým know-how. Před­po­klá­da­ný čas tr­vá­ní 30 minut, účast zdar­ma.

Ter­mín webi­ná­ře: čtvrtek 6. srpna 2020 v 10.00 hodin

RE­GIS­TRA­CE
Mohlo by vás zajímat: