Google překladač: English Deutsch

Vše se odehraje naživo: EPLAN Virtual Fair

Autor článku: EPLAN   

Tags: ECAD | Eplan | Lea­der­ship Talks | on-line | Veletrh | Virtual Fair

USA Country Pavillion-2035Loni při­ví­tal EPLAN na svém me­zi­ná­rod­ním vir­tu­ál­ním ve­letr­hu okolo 1400 účast­ní­ků ze 73 zemí. Pů­so­bi­vá čísla, a to ještě před­tím, než se vir­tu­ál­ní for­má­ty staly téměř vše­o­bec­ným stan­dar­dem. Po­řa­da­te­lé před­po­klá­da­jí, že letos zájem o ino­va­tiv­ní dis­ku­se ma­nage­men­tu, prak­tic­ky za­mě­ře­né webi­ná­ře a roz­ho­vo­ry s kon­zul­tan­ty a ob­chod­ní­ky ještě více vzros­te. V úterý 15. září 2020 bude spo­leč­nost EPLAN na svém vir­tu­ál­ním ve­letr­hu on-line ve všech ča­so­vých pás­mech. Na ve­letr­hu se bude pre­zen­to­vat množ­ství ná­rod­ních za­stou­pe­ní for­mou ná­rod­ních stán­ků, kde budou webi­ná­ře a obsah k dis­po­zi­ci v daném ja­zy­ce.

Ne­za­po­meňte na­vští­vit stá­nek EPLAN Česká re­pub­li­ka a Slo­ven­sko. Po celou dobu ko­ná­ní ve­letr­hu se budou na vaši účast těšit ob­chod­ní­ci a kon­zul­tan­ti z České re­pub­li­ky a Slo­ven­ska. Navíc je od 9:00 hod. při­pra­ven webi­nář na téma „Mějte své pro­jek­ty pod kon­t­ro­lou“.

Le­toš­ní Vir­tu­ál­ní ve­letrh EPLAN má při­pra­ve­ných šest­náct hodin pro­gra­mu. Ce­lo­svě­to­vý „od­bor­ný ve­letrh na in­ter­ne­tu“ se usku­teč­ní již po­páté, při­čemž počet jeho ná­vštěv­ní­ků z ce­lé­ho světa ne­u­stá­le roste. Pře­no­sy, pre­zen­ta­ce a chaty budou živě od 6 do 22 hodin. Kon­cept Vir­tu­ál­ní­ho ve­letr­hu EPLAN se dále roz­ví­jí a tříbí: za­čle­ně­no bylo množ­ství ná­rod­ních stán­ků, v nichž budou živě ko­mu­ni­ko­vat i další re­gi­o­nál­ní týmy – např. z An­g­lie, Fran­cie, Česka, Slo­ven­ska.

Živé ukáz­ky po­skyt­nou uži­va­te­lům po­drob­ný po­hled na soft­ware a od­bor­ní­ci firmy EPLAN jim do­po­ru­čí ak­tu­ál­ní no­vin­ky pro kaž­do­den­ní pro­jek­to­vá­ní – např. pro di­gi­ta­li­za­ci před­běž­né­ho plá­no­vá­ní s EPLAN Preplan­ning nebo pro vy­u­ži­tí di­gi­tál­ních dvoj­čat u stro­jů a za­ří­ze­ní pro vý­ro­bu a za­po­jo­vá­ní ka­be­lů. Kon­zul­tan­ti spo­leč­nos­ti EPLAN budou sdí­let své zna­los­ti s ná­vštěv­ní­ky v tu­to­ri­á­lech a webi­ná­řích. K neja­trak­tiv­něj­ším čás­tem ve­letr­hu budou pa­t­řit prak­tic­ky ori­en­to­va­né před­náš­ky zá­kaz­ní­ků EPLAN, a sice firem Magtro­nics z Ja­pon­ska, Sys­tems En­gi­nee­ring z Dán­ska a A&E En­gi­nee­ring z USA. Zá­jem­ci zde zís­ka­jí velmi po­drob­ný pře­hled o nej­lep­ších spe­ci­fic­kých po­stu­pech po­u­ží­va­ných v in­že­nýr­ské praxi.

Dis­ku­se se členy ve­de­ní spo­leč­nos­ti – Lea­der­ship Talks

Kon­zis­tent­ní ori­en­ta­ce ve­letr­hu na praxi se nově za­mě­ří i na úroveň vyš­ší­ho ma­nage­men­tu. V prů­bě­hu no­vé­ho for­má­tu roz­ho­vo­rů Lea­der­ship Talks s ge­ne­rál­ním ře­di­te­lem a členy ve­de­ní EPLAN budou na po­řa­du stra­te­gic­ké otáz­ky:

  • kon­ti­nu­i­ta a kva­li­ta dat jako roz­ho­du­jí­cí fak­tor úspě­chu,
  • zvy­šo­vá­ní pro­duk­ti­vi­ty pro­střed­nic­tvím slu­žeb,
  • in­te­gra­ce hod­no­to­vé­ho ře­těz­ce pro návrh roz­vadě­čů a ří­di­cích sys­té­mů.

Na za­jí­ma­vou směs témat se mohou těšit i účast­ní­ci z řad střed­ní­ho ma­nage­men­tu. Ná­mě­ty mnoha ži­vých pre­zen­ta­cí budou: in­te­gro­va­ná kon­fi­gu­ra­ce pro au­to­ma­ti­zo­va­nou in­že­nýr­skou práci, clou­do­vá ře­še­ní v eko­sys­té­mu prů­mys­lo­vé au­to­ma­ti­za­ce nebo im­ple­men­ta­ce kom­plet­ní di­gi­ta­li­za­ce.


Živé ukáz­ky po­skyt­nou uži­va­te­lům de­tail­ní pře­hled o soft­wa­ru. Od­bor­ní­ci firmy EPLAN do­po­ru­čí účast­ní­kům nej­no­věj­ší tren­dy pro kaž­do­den­ní in­že­nýr­skou práci.

Na vir­tu­ál­ní ve­letrh se mohou všich­ni zá­jem­ci při­hlá­sit bez­plat­ně na www.​eplan-​software.​com/​virtual-​fair.


Mohlo by vás zajímat: