Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Kamerový systém OMRON řady FH s detekcí vad pomocí UI

Autor článku: OMRON   

Tags: Detekce | Kamerový systém FH | Kontrola | OMRON | Umělá inteligence | Vady

Omron FH-AI-2036Omron ozná­mil uve­de­ní svého no­vé­ho ka­me­ro­vé­ho sys­té­mu řady FH s tech­no­lo­gií de­tek­ce vad umě­lou in­te­li­gen­cí (UI, nebo anglicky AI), která roz­po­zná­vá vady bez nut­nos­ti učení vzor­ků. Tato tech­no­lo­gie umělé in­te­li­gen­ce, která re­pro­du­ku­je lid­ské vní­má­ní a tech­ni­ky zku­še­ných kon­t­ro­lo­rů, spo­leh­li­vě de­te­ku­je vady, které bylo dříve ob­tíž­né zjis­tit, a au­to­ma­ti­zu­je vi­zu­ál­ní kon­t­ro­lu vy­chá­ze­jí­cí z lid­ské­ho zraku. Umělá in­te­li­gen­ce se nyní do­sta­la do fáze, kdy do­ká­že roz­po­znat rysy ob­jek­tu stej­ně jako lidé a au­to­ma­tic­ky se učit kri­té­ria. I když mnoho ře­še­ní umělé in­te­li­gen­ce čelí pro­blé­mům v po­do­bě vel­ké­ho ob­je­mu ob­ra­zo­vých dat, spe­ci­a­li­zo­va­né­ho hard­wa­ru či tech­nic­ké od­bor­nos­ti, do­sá­hl Omron vel­ké­ho po­kro­ku v umož­­ně­­ní je­jí­ho roz­sáh­lé vy­u­ži­tí.

Omron vy­vi­nul jako první v oboru umě­lou in­te­li­gen­ci pro de­tek­ci vad, která na­po­do­bu­je tech­ni­ky zku­še­ných kon­t­ro­lo­rů. Tato UI je nyní sou­čás­tí ka­me­ro­vé­ho sys­té­mu řady FH. Do to­ho­to no­vé­ho pro­duk­tu bylo za­kom­po­no­vá­no více než 30 let zna­los­tí Omro­nu o zpra­co­vá­ní ob­ra­zu a vi­zu­ál­ní kon­t­ro­le, aby bylo možné po­mo­cí UI ma­xi­ma­li­zo­vat kon­t­rol­ní schop­nos­ti a při­tom ne­by­lo nutné učit se ob­rov­ské ob­je­my dat. Umělá in­te­li­gen­ce tra­dič­ně vy­ža­do­va­la spe­ci­ál­ní pro­stře­dí, proto bylo do sou­čás­ti sys­té­mu in­te­gro­vá­no od­leh­če­né ře­še­ní Omro­nu. K na­sta­ve­ní a se­ří­ze­ní na místě vý­ro­by není po­tře­ba spe­ci­a­li­zo­va­ný tech­nik pro UI.

Nej­dů­le­ži­těj­ší funk­ce

 1. Umělá in­te­li­gen­ce za­chy­cu­je vady s po­dob­nou cit­li­vos­tí, jako mají lidé
  • Nový ob­ra­zo­vý filtr na bázi umělé in­te­li­gen­ce na­po­do­bu­je tech­ni­ku, kte­rou k iden­ti­fi­ka­ci vady na li­bo­vol­ném po­za­dí pro­duk­tu po­u­ží­va­jí zku­še­ní kon­t­ro­lo­ři.
  • Škrá­ban­ce a kazy, které bý­va­lo těžké za­chy­tit, lze nyní iden­ti­fi­ko­vat i bez po­u­ži­tí vzor­ků či se­ři­zo­vá­ní.
   Omron-1-2036
 2. Umělá in­te­li­gen­ce roz­po­zná­vá dobré pro­duk­ty stej­ně jako zku­še­ní kon­t­ro­lo­ři
  • Řada FH do­ká­že určit při­ja­tel­né to­le­ran­ce od­chyl­ky.
  • Ná­stroj AI Fine Matching se učí z ob­ra­zo­vých dat bez­vad­ných pro­duk­tů, čímž se snaží rych­le zís­kat „zku­še­nost“, kte­rou kon­t­ro­lo­ři zís­ká­va­jí až v prů­bě­hu mnoha let. Takto se pro­střed­nic­tvím au­to­ma­ti­za­ce sni­žu­jí ná­kla­dy a zvy­šu­je pro­duk­ti­vi­ta.
  • Umělá in­te­li­gen­ce sni­žu­je nad­měr­nou de­tek­ci vad.
   Omron-2-2036
 3. Není po­tře­ba žádné spe­ci­ál­ní pro­stře­dí
  • Umělá in­te­li­gen­ce tra­dič­ně vy­ža­do­va­la vy­tvo­ře­ní ná­klad­né­ho pro­stře­dí, od­leh­če­né ře­še­ní spo­leč­nos­ti OMRON se ale do­dá­vá ve formě uži­va­tel­sky pří­vě­ti­vých pro­ces­ních po­lo­žek, které byly in­te­gro­vá­ny do je­jí­ho ob­lí­be­né­ho hard­wa­ru řady FH.
  • Není po­tře­ba žádný spe­ci­ál­ní hard­ware ani tech­nik pro UI.

Mohlo by vás zajímat: