Google překladač: English Deutsch

Rozhlédni se…

Autor článku: Petr Fořt   

Tags: BIM | Studentské projekty | Virtuální realita | Vizualizace | Výuka

Základní představou byla zděná rozhledna s více vyhlídkami v orientační výšce 25 až 30 metrů s rozsáhlejším zázemím pro turisty.V do­bě do­­má­­cí­­ho stu­­dia vznik­­lo na VOŠ a SPŠ ve Žďá­­ru nad Sá­­za­­vou ně­­ko­­lik za­­jí­­ma­­vých od­­bor­­ných pro­­jek­­tů v rám­­ci on-line vý­­u­­ky. Sna­­ži­­li jsme se vý­­u­­ku chyt­­nout troš­­ku za ji­­ný ko­­nec a vys­­ta­­vět ji čis­­tě na ko­­mu­­ni­­ka­­ci a di­­gi­­tál­­ní spo­­lu­­prá­­ci. Stu­­dent­­ský pro­­jekt s náz­­vem „Roz­­hléd­­ni se…“ si vzal za cíl re­­a­­li­­zo­­vat tech­­nic­­kou stu­­dii roz­­hled­­ny se zá­­ze­­mím pro ma­­lé re­­gi­­o­­nál­­ní mu­­ze­­um a ob­­čers­­tve­­ní pro tu­­ris­­ty. V do­­bě do­­má­­cí prá­­ce pro nás všech­­ny tak by­­lo to­­to té­­ma vo­­ní­­cí pří­­ro­­dou ví­­ce než sym­­bo­­lic­­ké. Ak­­ti­­vi­­tu jsme při­­pra­­vi­­li pro na­­še stu­­den­­ty tře­­tí­­ho roč­­ní­­ku, kte­­ří již ma­­jí s vy­­u­­ži­­tím mo­­der­­ních me­­tod ře­­še­­ní sta­­veb a je­­jich tech­­nic­­ké­­ho za­­ří­­ze­­ní zku­­še­­nos­­ti.

Současně jsme doplnili aplikaci několika technologických novinek, které v průběhu letošního roku integrujeme do výuky. Při výuce na dálku se navíc naskytla šance s novou produktovou řadou Autodesk 2021 akci uchopit netradičně s vyšším podílem nejmodernějších postupů a metod pro zpracování 3D BIM dat napříč globálním cloudovým řešením. Z pohledu odborného se jednalo o zajímavé provázání metod, které patří k celosvětově unikátním postupům. Při řešení projektu byly využity ve velké míře služby cloudů Autodesk 360 a Microsoft Office 365 pro zajištění týmové on-line spolupráce. Pro zpracování virtuální studie jsme využili zcela nových postupů, které se pokusíme okomentovat v samostatném článku.


Základem projektu bylo zpracování BIM dat a jeho vizuálně precizní prezentace.

Při definici zadání jsme již od začátku projektu uvažovali s rozpracováním rozhledny využitím funkčního návrhu staveb, technického zařízení budov a virtuální reality. Ve finální specifikaci jsme požadovali investiční celek o výšce mezi 25 až 35 metry se zázemím pro malé regionální muzeum a s občerstvením pro turisty. Součástí rozhledny měla být vybavenost sociálním zařízením a zázemím pro přípravu jednodušších pokrmů. S ohledem na klimatické podmínky jsme předpokládali nutnost existence technické místnosti a garážového stání pro malý traktor s vyhrnovacím pluhem. Rozhledna měla být vybavena možností bezbariérového vstupu a výtahem se zastávkami na jednotlivých vyhlídkových plošinách.


Návrh vizuálního osvětlení vnitřního schodiště a výtahového vstupu s využitím dynamické vizualizace ve virtuální realitě je technicky velmi poutavá procedura.

S projektováním rozhledny a malého muzea začali studenti v polovině dubna na svých domácích systémech, pro které mají k dispozici multilicenční zázemí odborného softwaru. 3D data projektu byla dále revidována a modifikována pro cloudovou optimalizaci. Vzhledem k určení stavby jsme postupovali čistě individuálně na základě představ každého studenta a konzultací konstrukčních problémů. Základním cílem bylo připravit kompletní BIM data projektu a vypracovat vizuálně precizní studie pro naše fiktivní budoucí investory, které zastupovali vzájemně jednotliví studenti. Pro vlastní projektové řešení jsme využili převážně Autodesk Revit 2021 s optimalizovanou knihovnou rodin konstrukčních prvků a nástroje pro vývojovou práci a programování na úrovni 3D dat a VR.


Pro vizuální zpracování bylo využito unikátního postupu konverze BIM dat do prostředí virtuální reality.

Začátkem května jsme měli k dispozici první návrhy ve formátu 3D BIM dat. Následně jsme zaměstnali náš „on-line lab“ a přenesli projekt rozhledny kompletně do interaktivního virtuálního prostředí. Výsledkem je velmi pěkně funkční VR model netradiční stavby, který dává řadu zajímavých pohledů na investici jako takovou. Veškeré scény v našich ukázkách byly připraveny s využitím dynamické vizualizace přímo provázané na HTC Vive.


S prvotními návrhy jsme si vyhráli. Doba, kdy se počítal takovýto obrázek s trasováním dráhy paprsku celý den, je díky RTX 2080 a GPU raytracingu k dispozici za chviličku.

Pro naši ukázku a virtuální studii jsme využili BIM model připravený Dominikem Janíčkem. Všem studentům děkujeme za jejich aktivní přístup. Více informací o projektech vznikajících na naší škole najdete na adrese www.spszr.cz/nase_prace, nebo v síti Facebook a Instagram.


Pro řízení pohybu s využitím VR technologií jsme připravili osobité intuitivní ovládání s využitím kamerových posunů a virtuálních odkazů na referenční startovací pozice headsetu HTC Vive.


Mohlo by vás zajímat: