Google překladač: English Deutsch

Návrh na základě normy v Allplan Bridge 2021

Autor článku: ALLPLAN   

Tags: 2021 | Allplan | BIM | Bridge | Modelování | Mosty | Postupy | Spolupráce | Stavebnictví

Allplan-Bridge-2021 Earthquake-Load-2042​Spo­leč­nos­ti ALL­PLAN před­sta­vi­la 8. října 2020 pro­gram All­plan Bridge 2021. V této nové verzi mohou pro­jek­tan­ti mostů pra­co­vat v je­di­ném soft­wa­ro­vém ře­še­ní od tvor­by pa­ra­me­t­ric­ké­ho 4D mo­de­lu po sta­tic­kou ana­lý­zu, návrh vý­ztu­že a pří­pra­vu vý­kre­so­vé do­ku­men­ta­ce. Nejen­že na­bí­zí vy­lep­še­né funk­ce pro mo­de­lo­vá­ní a zo­hledňuje účin­ky ze­mětře­se­ní, ale nově umožňuje i návrh na zá­kla­dě Eurokódu, čímž pro­po­ju­je sta­tic­kou ana­lý­zu, návrh a tvor­bu vý­kre­so­vé do­ku­men­ta­ce. All­plan Bridge 2021 tak v plném roz­sa­hu po­krý­vá pro­jek­to­vá­ní mostů BIM mo­de­lo­vá­ním – což je zá­sad­ní ino­va­tiv­ní pří­nos v rámci ce­lé­ho od­vět­ví. Vý­sled­kem je vyšší kva­li­ta a úspo­ra času v pro­ce­su ná­vr­hu.

Nová plat­for­ma má jed­no­du­chý způ­sob ovlá­dá­ní a efek­tiv­ní pra­cov­ní po­stu­py. Spo­lu­prá­ce mezi pro­fe­se­mi je efek­tiv­něj­ší i díky tomu, že se pro sta­tic­kou ana­lý­zu i pro návrh po­u­ží­vá spo­leč­ný model mostu na­mís­to dvou od­dě­le­ných mo­de­lů. Pa­ra­me­t­ric­ký model a roz­sáh­lá au­to­ma­ti­za­ce pra­cov­ních kroků vý­raz­ně zkra­cu­jí čas zpra­co­vá­ní, zejmé­na při pro­vá­dě­ní změn, což je jinak ex­trém­ně ná­roč­né na čas a ná­chyl­né na vznik chyb.
Mo­de­lo­vá­ní v pro­gra­mu All­plan 2021 je přes­něj­ší a ča­so­vě úspor­něj­ší než dosud. Uži­va­tel může na­pří­klad in­ter­ak­tiv­ně po­sou­vat sta­ni­če­ní a zob­ra­zit si řez v li­bo­vol­ném bodě osy stav­by. Body před­pí­na­cí vý­ztu­že lze de­fi­no­vat po­mo­cí po­dél­né ex­cen­t­ri­ci­ty a mi­ni­ma­li­zo­vat tak nut­nost de­fi­ni­ce sta­ni­če­ní.
Se­is­mic­ké za­tí­že­ní se v All­plan Bridge 2021 vy­hod­no­cu­je po­mo­cí mul­ti­mo­dál­ní ana­lý­zy spek­ter ode­zvy. Ře­še­ní pro­bí­há ve vý­po­čtu for­mou dvou sa­mo­stat­ných úloh. Nej­pr­ve jsou ur­če­ny pří­sluš­né vlast­ní tvary kmi­tá­ní kon­struk­ce, a ná­sled­ně pro­bí­há vy­hod­no­ce­ní spek­ter ode­zvy podle normy.
Po vy­poč­te­ní cel­ko­vých účin­ků a vy­tvo­ře­ní pří­sluš­ných kom­bi­na­cí může uži­va­tel pro­vést úlohy ná­vr­hu podle normy ke sta­no­ve­ní nut­né­ho množ­ství vý­ztu­že. Po vý­po­čtu nebo ma­nu­ál­ním za­dá­ní plo­chy vý­ztu­že lze pro­vést po­sou­ze­ní v MSÚ a MSP podle norem EN a také po­sou­ze­ní MSÚ v ohybu podle normy AA­SH­TO LRFD.
Ča­so­vě zá­vis­lé jevy jsou velmi dů­le­ži­té při ana­lý­ze fází vý­stav­by před­pja­tých a že­le­zo­be­to­no­vých kon­struk­cí. V All­plan Bridge je vý­po­čet do­tva­ro­vá­ní a smrš­ťo­vá­ní be­to­nu a re­la­xa­ce před­pí­na­cích oce­lo­vých prvků vy­tvo­řen v sou­la­du s nor­ma­mi a je nyní k dis­po­zi­ci pro čín­ské a ko­rej­ské normy.

Nové vý­vo­jo­vé pra­co­viš­tě v České re­pub­li­ce

All­plan Bridge sklí­zí úspě­chy na tr­zích od dubna roku 2018 a v sou­čas­né době ho k pro­jek­to­vá­ní mostů po­u­ží­vá ně­ko­lik sto­vek uži­va­te­lů ve 31 ze­mích na čtyřech kon­ti­nen­tech. Mi­nu­lý rok vznik­lo v Brně pra­co­viš­tě, kde pů­so­bí sedm osvěd­če­ných spe­ci­a­lis­tů na návrh a sta­tic­ké po­sou­ze­ní mostů pod ve­de­ním Ja­ro­sla­va Na­vrá­ti­la. Právě zde pro­bě­hl v těsné spo­lu­prá­ci s ex­per­ty z Grazu vývoj mo­du­lu pro nor­mo­vá po­sou­ze­ní že­le­zo­be­to­no­vých a před­pja­tých be­to­no­vých prů­ře­zů.
Soft­ware All­plan Bridge 2021 a bez­plat­ná 30­den­ní zku­šeb­ní verze jsou již k dis­po­zi­ci ke sta­že­ní.
Další in­for­ma­ce na­jde­te na www.​allplan.​com/​bridge2021.


Mohlo by vás zajímat: