Google překladač: English Deutsch

Vermeer Corporation urychluje vývoj velkých strojů pomocí SOLIDWORKS

Autor článku: Solidworks   

Tags: Gary Vermeer | PDM | SolidWorks | Strojírenství | Vermeer Corporation

V ro­ce 1939 na­vr­hl a vy­ro­bil 21le­tý far­mář Gary Ver­meer, člo­věk s váš­ní dě­lat vě­ci lé­pe, rych­le­ji a snad­ně­ji, ka­bi­nu pro trak­tor John Deere. Za­tím­co ji­ní far­má­ři mrz­li vy­sta­ve­ni vli­vům po­vě­tr­nos­ti, když br­zy na ja­ře ob­dě­lá­va­li po­le v Io­wě, Ver­meer zůs­tal ve své prů­kop­nic­ké ka­bi­ně v tep­le. V ro­ce 1943 vy­na­le­zl Ver­meer me­cha­nic­ké zve­da­cí za­ří­ze­ní val­ní­ku, kte­ré vý­raz­ně us­nad­ni­lo vy­klád­ku ku­ku­ři­ce z mno­ha fa­rem, a far­má­ři z ji­ných ob­las­tí ta­ko­vé vy­klá­pě­cí za­ří­ze­ní sa­mi žá­da­li. Aby ty­to po­ža­dav­ky spl­nil, za­lo­ži­li Gary Ver­meer a je­ho bra­tra­nec Ralph v ro­ce 1948 spo­leč­nost Ver­meer Cor­po­ra­tion, ny­ní svě­to­vé­ho vý­rob­ce stro­jů a za­ří­ze­ní pro ze­mě­děl­ství, bio­ma­su, pé­či o stro­my, kra­ji­nu, re­cy­kla­ci, les­nic­tví, ve­řej­né služ­by, pro­duk­to­vo­dy a tě­žeb­ní tr­hy, s mož­nos­tí si stro­je pou­ze pro­naj­mout.

Vermeerovou filosofií úspěchu bylo vždy hledání potřeb a jejich splnění nejlepším produktem. V roce 1971 slyšel Vermeer, že se jeho přítel chystá zbavit svého dobytka kvůli obtížím s hledáním nejméně čtyř lidí, kteří by mu pomohli sklidit seno. Vermeer věděl, že musí existovat lepší způsob, a vyvinul lis na válcové jednotunové balíky sena, čímž změnil lisování sena na operaci pro jednoho člověka a transformoval tak průmyslové sklízení sena.

V 80. letech se stala společnost Vermeer Corporation mezinárodní. V 90. letech umožnila technologie horizontálního směrového vrtání společnosti Vermeer rychlou instalaci sítě podzemních optických kabelů, které pomohly urychlit rozvoj internetu.

Urychlení vývoje automatizací procesů

Dnes společnost Vermeer vyrábí více než 100 modelů produktů. K dosažení svých cílů potřebuje společnost efektivněji vyvíjet nové návrhy zařízení a strojů. Proto k zefektivnění vývoje zavedla Solidworks Simulation, správu produktových dat (PDM) a technické komunikační nástroje.

Firma Vermeer zvýšila svůj vývoj a propustnost výroby automatizovanými pracovními postupy se systémem Solidworks PDM. Společnost dosáhla další automatizace systému pomocí aplikačního programového rozhraní (API) Solidworks.

„Neustále používáme Solidworks, PDM a API v jejich největším rozsahu, abychom spojili nástroje dohromady, automatizovali procesy pracovních postupů a lépe pracovali se Solidworks,“ říká Greg Johnson, projektový inženýr.

Vermeer například využívá řízené a automatizované API prostředí k přizpůsobení procesu přezkoumání a kontroly návrhu. Systém stahuje soubor eDrawings každého návrhu a kontrola návrhu poskytuje zpětnou vazbu prostřednictvím svých možností značení.

Solidworks PDM také automatizuje ve společnosti proces technických změn (ECN).

„Náš proces ECN je poměrně složitý s různými sledy úkolů pro různé pracovníky,“ poznamenává Johnson. „Všechny tyto věci musí být udělány před provedením technické změny, s několika kontrolami a rozvahami vestavěnými do procesu.“

Solidworks PDM řídí celý proces, což zaručuje, že každý uživatel provede všechny kroky, za které je zodpovědný. Tato automatizace zajišťuje, že při zrychlení a zdokonalení správy ECN není vynechán žádný krok.

Využití návrhových dat napříč podnikem

Kromě automatizace konstrukčních a inženýrských úkolů přináší systém Solidworks PDM ve společnosti Vermeer výhody dalším souvisejícím pracovníkům, včetně skupin pro výrobu, nákup a technickou dokumentaci.

Personál v těchto odděleních používá licence spolupracovníka Solidworks PDM k přístupu a využití návrhových dat – pro vytváření referencí, citace a vývoj dokumentace a obrázků. Se softwarem Solidworks Composer může skupina pro technickou dokumentaci rychleji a snadněji transformovat konstrukční modely Solidworks na 3D vykreslení a rozložené pohledy.

„Kdokoli, kdo potřebuje výkres, jej může pomocí PDM získat,“ zdůrazňuje Johnson. „Výrobní personál může tisknout výkresy na dílně, nákup může získat výkresy nabídek a oddělení technické dokumentace může získat modely pro zpracování v Solidworks Composeru bez přístupu k úpravám návrhu.“

Se softwarem Solidworks Composer mohou techničtí pracovníci společnosti Vermeer snáze transformovat konstrukční modely Solidworks na 3D zobrazení a rozložené pohledy v dokumentaci k produktu bez pomoci techniků, kteří návrhy vytvořili.

„V nadcházejících letech očekáváme dramatická vylepšení našich příruček pro uživatele, servis a náhradní díly,“ říká Johnson nadšeně.

Rychlejší výroba lepších produktů

Třetí generace vedení ve společnosti Vermeer Corporation usiluje o pokračování vášně Garyho Vermeera pro inovace a neustálé zlepšování.

„Jsme stále efektivnější a naše vývojářská a výrobní propustnost vzrostla, protože jsme implementovali Solidworks Product Data Management (PDM),“ říká Greg Johnson. „Naše stroje představují velmi velké sestavy – některé v rozsahu 10 tisíc dílů – takže hledání způsobů automatizace procesů je důležité.“

Více o produktech společnosti Vermeer se dozvíte na webových stránkách společnosti.

Převzato z blogs.solidworks.com.

www.vermeer.com


Mohlo by vás zajímat: