Google překladač: English Deutsch

Návrh na základě normy v Allplan Bridge 2021

Autor článku: TZ Allplan   

Tags: 2021 | Allplan | BIM | Bridge | Modelování | Mosty | Postupy | Spolupráce | Stavebnictví

S programem Allplan Bridge 2021 mohou projektanti mostů poprvé zohlednit také účinky zemětřesení. Copyright: ALLPLAN InfrastructureSpo­leč­nos­ti ALL­PLAN před­sta­vi­la 8. října 2020 pro­gram All­plan Bridge 2021. V této nové verzi mohou pro­jek­tan­ti mostů pra­co­vat v je­di­ném soft­wa­ro­vém ře­še­ní od tvor­by pa­ra­me­t­ric­ké­ho 4D mo­de­lu po sta­tic­kou ana­lý­zu, návrh vý­ztu­že a pří­pra­vu vý­kre­so­vé do­ku­men­ta­ce. Nejen­že na­bí­zí vy­lep­še­né funk­ce pro mo­de­lo­vá­ní a zo­hledňuje účin­ky ze­mětře­se­ní, ale nově umožňuje i návrh na zá­kla­dě Eurokódu, čímž pro­po­ju­je sta­tic­kou ana­lý­zu, návrh a tvor­bu vý­kre­so­vé do­ku­men­ta­ce. All­plan Bridge 2021 tak v plném roz­sa­hu po­krý­vá pro­jek­to­vá­ní mostů BIM mo­de­lo­vá­ním – což je zá­sad­ní ino­va­tiv­ní pří­nos v rámci ce­lé­ho od­vět­ví. Vý­sled­kem je vyšší kva­li­ta a úspo­ra času v pro­ce­su ná­vr­hu.

V Allplan Bridge tak vznikla zcela nová platforma s jednoduchým způsobem ovládání a efektivními pracovními postupy. Spolupráce mezi profesemi je efektivnější i díky tomu, že se pro statickou analýzu i pro návrh používá společný model mostu namísto dvou oddělených modelů. Parametrický model a rozsáhlá automatizace pracovních kroků dokážou výrazně zkrátit čas zpracování, zejména při provádění změn, což je jinak extrémně náročné na čas a náchylné na vznik chyb. Allplan Bridge je BIM řešení nové generace, které mění způsob přípravy a realizace projektů mostů.

„Řešení Allplan Bridge, které vzniklo úplně od základu, otevírá zcela nové možnosti a obzory. Díky jeho jedinečným možnostem můžeme propojit dosud oddělené sféry modelování, statické analýzy a zpracování návrhu. Náš tým odborníků je připraven dále rozvíjet řešení Allplan Bridge.“
Dr. Detlef Schneider, ředitel společnosti ALLPLAN

Novinky v programu Allplan Bridge 2021

Vylepšené modelování

Modelování v programu Allplan 2021 je přesnější a časově úspornější než dosud. Uživatel může například interaktivně posouvat staničení a zobrazit si řez v libovolném bodě osy stavby. Body předpínací výztuže lze definovat pomocí podélné excentricity a minimalizovat tak nutnost definice staničení.

Seismické zatížení

V Allplan Bridge 2021 se seismické zatížení vyhodnocuje pomocí multimodální analýzy spekter odezvy. Řešení probíhá ve výpočtu formou dvou samostatných úloh. Nejprve jsou určeny příslušné vlastní tvary kmitání konstrukce, a následně probíhá vyhodnocení spekter odezvy podle normy.

Návrh na základě normy

Po vypočtení celkových účinků a vytvoření příslušných kombinací může uživatel provést úlohy návrhu podle normy ke stanovení nutného množství výztuže. Po výpočtu nebo manuálním zadání plochy výztuže lze provést posouzení v MSÚ a MSP podle norem EN a také posouzení MSÚ v ohybu podle normy AASHTO LRFD.

Dotvarování, smršťování a relaxace pro mezinárodní klientelu

Časově závislé jevy jsou velmi důležité při analýze fází výstavby předpjatých a železobetonových konstrukcí. V Allplan Bridge je výpočet dotvarování a smršťování betonu a relaxace předpínacích ocelových prvků vytvořen v souladu s normami a je nyní k dispozici pro čínské a korejské normy.

„Dalším prvkem je zcela nový systém návrhu na základě normy, který překlenuje dosavadní mezeru v procesu BIM modelování. S programem Allplan Bridge 2021 se naši zákazníci mohou těšit na další vylepšení ve všech oblastech: modelování, statické analýzy, návrhu a výkresové dokumentace výztuže i openBIM rozhraní. Na celý tým jsem velmi hrdý.“
Gregor Strekelj, Product Manager, ALLPLAN Infrastructure
V programu Allplan Bridge 2021 je nově k dispozici funkce návrhu na základě normy, která propojuje statickou analýzu, návrh a výkresovou dokumentaci.

Nové vývojové pracoviště v České republice

Allplan Bridge sklízí úspěchy na trzích od dubna roku 2018 a v současné době ho k projektování mostů používá několik stovek uživatelů ve 31 zemích na čtyřech kontinentech. Tento systém BIM modelování byl navržen nově od základu, a to odborníky se zkušenostmi ve projektování mostů v rakouském Grazu. Minulý rok vzniklo v Brně druhé pracoviště, kde působí sedm osvědčených specialistů na návrh a statické posouzení mostů pod vedením Jaroslava Navrátila. Právě zde proběhl v těsné spolupráci s experty z Grazu vývoj modulu pro normová posouzení železobetonových a předpjatých betonových průřezů.

Jaroslav Navrátil k tomu říká: „Mosty, zejména ty z předepjatého betonu, jsou ve středu mého zájmu po celou dobu mého profesního života. Proto jsem s takovým zaujetím sledoval vývoj programu Allplan Bridge, který je novým řešením pro projektování mostů. Když pak nastala příležitost zapojit se do vývoje Allplan Bridge, neváhal jsem dlouho. V Brně jsme sestavili nový tým, vyvinuli nové návrhové metody, které jsme naprogramovali a společně s vývojovým týmem v Grazu jsme je co nejlepším způsobem navázali na statickou analýzu a propojili s výkresovou dokumentací.“

Dostupnost produktů

Software Allplan Bridge 2021 a bezplatná 30denní zkušební verze jsou již k dispozici ke stažení.

Další informace najdete na adrese https://www.allplan.com/bridge2021


Mohlo by vás zajímat: