Google překladač: English Deutsch

Kompaktní rotační chapadlový modul EHMD od Festa

Autor článku: Festo   

Tags: Automatizace | CAD | Chapadla | EHMD | Festo | Hardware

Festo EHMD ENUS-2101Festo před­sta­vu­je kom­pakt­ní modul ro­tač­ní­ho cha­padla EHMD pro vy­so­ko­rych­lost­ní ma­ni­pu­la­ci s la­bo­ra­tor­ní­mi vzor­ky. Toto vše­stran­né ro­tač­ní cha­padlo uza­ví­rá a od­klá­dá lah­vič­ky se vzor­ky, plní od­stře­div­ky a ucho­pu­je, otáčí a umis­ťu­je destič­ky s mi­k­ro­jam­ka­mi. V kom­bi­na­ci s 3D por­tá­lo­vým ma­ni­pu­lač­ním sys­té­mem Festo a ka­me­rou pod­po­ru­je nové cha­padlo kon­t­ro­lu kva­li­ty, čtení čá­ro­vých kódů a tisk štít­ků. Cha­padlo EHMD je nej­no­věj­ší z řady no­vých la­bo­ra­tor­ních au­to­ma­ti­zač­ních pro­duk­tů před­sta­ve­ných divizí Festo Life Science.

Modul EHMD se do­dá­vá ve dvou ver­zích: plně elek­tric­ký nebo s pne­u­ma­tic­ky po­há­ně­ným cha­padlem. Oba umožňují ne­ko­neč­nou ro­ta­ci. Vo­li­tel­ný modul se Z kom­pen­za­cí se au­to­ma­tic­ky při­způ­so­bí stou­pá­ní zá­vi­tu víčka, což zvy­šu­je výkon tím, že eli­mi­nu­je po­tře­bu vý­mě­ny hla­vo­vé­ho adap­té­ru. Když je EHMD na­pá­jen z mo­to­ro­vé ří­di­cí jed­not­ky Festo CMMO-ST, lze ná­do­by na vzor­ky ucho­pit s růz­nou úrov­ní síly pro větší pruž­nost při ma­ni­pu­la­ci.
Pro více in­for­ma­cí na­vštiv­te web www.festo.com.


Mohlo by vás zajímat: