Google překladač: English Deutsch

Magna Exteriors implementuje PLM systém ENOVIA

Autor článku: DYTRON   

Tags: 3D­EX­PE­RIEN­CE | Dassault Systemès | Dytron | Enovia | Implementace | Magma Exteriors | PLM

Dytron-Enovia-Magma-2103Spo­leč­nost Magna Ex­te­ri­ors (Bo­he­mia), závod ná­stro­jár­na, vý­rob­ce ná­stro­jů pro vstři­ko­vá­ní plas­tů pro au­to­mo­bi­lo­vý prů­my­sl, vy­bra­la nový sys­tém pro ří­ze­ní a re­a­li­za­ci pro­jek­tů. Vzhle­dem k tomu, že spo­leč­nost ve svých ak­ti­vi­tách stále cílí na pro­jek­ty s vy­so­kou spe­ci­a­li­za­cí a chce si udr­žet po­zi­ci mezi TOP 10 nej­lep­ších ná­stro­já­ren v Ev­ro­pě, roz­hod­la se pro ino­va­ci sys­té­mu ří­ze­ní, od kte­ré­ho oče­ká­vá vý­raz­ný posun v pro­ce­su ří­ze­ní za­ká­zek a tr­va­lé zlep­šo­vá­ní kva­li­ty. Ve­de­ní firmy se roz­hod­lo pro im­ple­men­ta­ci PLM sys­té­mu ENO­VIA na plat­for­mě 3D­EX­PE­RIEN­CE od spo­leč­nos­ti Dassault Systèmes, který nej­lé­pe vy­ho­vo­val a splňoval po­ža­do­va­ná kri­té­ria.

Tímto kro­kem chce být spo­leč­nost také při­pra­ve­na na bu­dou­cí pře­chod ze stá­va­jí­cí­ho CAD sys­té­mu CATIA V5 na novou ge­ne­ra­ci sys­té­mu CATIA 3D­EX­PE­RIEN­CE.
Im­ple­men­ta­ce no­vé­ho PLM sys­té­mu ENO­VIA 3D­EX­PE­RIEN­CE za­po­ča­la 1. 10. 2020 a re­a­li­zu­je ji spo­leč­nost DY­TRON. Před­po­klá­da­né do­kon­če­ní im­ple­men­ta­ce je v roce 2022.


Mohlo by vás zajímat: