Google překladač: English Deutsch

Pracujeme v on-line výuce na PLM projektech

Autor článku: Petr Fořt   

Tags: Autodesk | CAD | CAE | EDU | FEM | Inventor | Microsoft Teams | PLM | VOŠ a SPŠ | Žďár nad Sázavou

voziky 02-2104Ak­tu­ál­ní si­tu­a­ce ne­dá­vá ani ve škole pří­liš mož­nos­tí se se­tká­vat s na­ši­mi stu­den­ty. Jak ucho­pit řadu tech­nic­kých pro­blé­mů, jak je před­sta­vit našim mla­dým tech­ni­kům? Po­dí­vej­me se na jednu z uká­zek on-line ře­še­ných pro­jek­tů s vy­u­ži­tím PLM tech­no­lo­gií a pro­jek­to­vé výuky, které bylo v lis­to­pa­du zpra­co­vá­no na VOŠ a SPŠ ve Žďáru nad Sá­za­vou. Zá­kla­dem na­še­ho pro­jek­tu bylo zpra­co­vá­ní pro­to­ty­pu no­vé­ho vý­rob­ku s vy­u­ži­tím PLM soft­waru a před­sta­ve­ní za­jí­ma­vých CAE funk­cí mo­der­ních ná­vr­ho­vých sys­té­mů.

Zvo­li­li jsme téma spo­ju­jí­cí funkč­nos­ti ná­stro­jů pro práci s ple­chy a rá­mo­vý­mi kon­struk­ce­mi spo­je­né s ob­sáh­lej­ším ná­vr­ho­vým úko­lem pří­vě­su za osob­ní au­to­mo­bil. S tímto té­ma­tem máme zku­še­nost již z loňského roku, kdy jsme jen ře­ši­li ještě ve stan­dard­ní výuce ve škole. Byly zde tedy již zku­še­nos­ti s jed­not­li­vý­mi kon­strukč­ní­mi uzly, ovšem cel­ko­vě se nám pře­klo­pi­la výuka do zcela nové po­do­by ře­še­ní pro­jek­tu na dálku.

voziky 01-2104

Výuka na dálku

Prv­ním zá­sad­ním pro­blé­mem bylo se­zná­me­ní na­šich stu­den­tů s no­vý­mi a po­třeb­ný­mi funk­ce­mi soft­waru. Zde bylo jasné, že je nutné vy­u­žít sjed­no­ce­né ko­mu­ni­ka­ce s ukáz­ka­mi ná­vr­ho­vých a pro­duk­to­vých po­stu­pů. Na­ko­nec jsme pro výuku zvo­li­li rokem epi­de­mie ově­ře­nou me­to­di­ku ko­men­to­va­ných uká­zek pro týmy žáků s apli­ka­cí sdí­le­ných ploch a ko­mu­ni­ka­ce v Micro­soft Teams. Vý­ho­dou této tech­no­lo­gie je sta­bil­ní pro­voz i při zhor­še­ných pod­mín­kách pře­no­su a mož­nost sdí­le­ní ob­sa­hu s de­sít­ka­mi uži­va­te­lů. Škola vy­u­ží­vá Micro­soft Teams v rámci mul­ti­li­cenč­ní­ho pro­gra­mu pro Of­fi­ce 365. Z po­čát­ku jsme měli obavy z ne­funkč­nos­ti této tech­no­lo­gie v ob­las­ti ak­ce­le­ro­va­né 3D gra­fi­ky, ale tyto se uká­za­ly jako zby­teč­né. Veš­ke­rá gra­fic­ká in­for­ma­ce je pře­dá­vá­na včet­ně hla­so­vé­ho ko­men­tá­ře s mi­ni­mál­ním zpož­dě­ním a lze ji vy­u­žít prak­tic­ky on-line. Sou­čás­tí Of­fi­ce 365 je i za­jí­ma­vý ná­stroj pro tes­to­vá­ní a ově­řo­vá­ní zna­los­tí s ná­zvem Forms, kte­ré­ho lze vy­u­žít na­pří­klad pro zís­ká­ní zpět­né vazby z výuky.

Tech­nic­ké vy­ba­ve­ní v po­do­bě stu­dent­ských li­cen­cí

Au­to­de­sk v loňském roce 2020 sjed­no­til mul­ti­li­cenč­ní EDU po­li­ti­ku pro všech­ny apli­ka­ce. Někdy v po­lo­vi­ně roku od­stou­pil od tří­le­té­ho cyklu EDU li­cen­cí a za­ve­dl jed­no­le­tý cyk­lus s ve­ri­fi­ka­cí pří­sluš­nos­ti do EDU sek­to­ru. Lehké zmat­ky, které vzni­ka­ly ze za­čát­ku, byly rych­le pře­ko­ná­ny, a tak všich­ni stu­den­ti měli k dis­po­zi­ci pro práci doma ak­tu­ál­ně do­stup­né verze Au­to­CA­Du, Au­to­de­sk In­ven­to­ru a vi­zu­a­li­zač­ních ná­stro­jů. V krát­kém čase se tak po­da­ři­lo pře­mís­tit tvor­bu pro­jek­tů do do­má­cí­ho pro­stře­dí. Pro­duk­to­vá řada Au­to­de­s­ku není navíc pří­liš ná­roč­ná z hle­dis­ka HW po­ža­dav­ků, tak až na drob­né ne­jas­nos­ti s in­sta­la­cí, ne­vzni­ka­ly ani pro­blémy s funkč­nos­tí na růz­no­ro­dém spek­tru stu­dent­ských PC. Snad­nou do­stup­nost prů­mys­lo­vé­ho soft­waru v po­do­bě stu­dent­ských li­cen­cí mu­sí­me v rámci on-line výuky oprav­du oce­nit. Au­to­de­sk je v li­cenč­ní po­li­ti­ce oprav­du glo­bál­ně fle­xi­bil­ní a nad­ča­so­vý.

Kom­plet­ní pro­jek­to­vé ře­še­ní

K pro­jek­tu jsme za­jis­ti­li prů­běž­né kon­zul­ta­ce a stu­den­ti se pus­ti­li do práce. Pri­már­ní kon­strukč­ní ře­še­ní vzni­ka­lo na plat­for­mě Au­to­de­sk In­ven­to­r. Jako nej­slo­ži­těj­ší kon­strukč­ní uzel se na­ko­nec uká­zal vlast­ní rám vo­zí­ku, který je ge­ne­ro­ván a ana­ly­zo­ván s vy­u­ži­tím CAD/CAE/FEM ná­stro­jů. Jedná se o kom­plex­něj­ší pro­blém, který vy­ža­du­je pře­de­vším zvý­še­nou po­zor­nost při za­dá­vá­ní struk­tu­ry pro­jek­tu. Fi­nál­ní kon­strukč­ní ná­vrhy Tomáše Němce, Pavla Vrbase a Vojtěcha Prášila si mů­že­te pro­hléd­nout na na­šich vi­zu­a­li­za­cích. Stu­den­tům 4. A dě­ku­je­me za ak­ti­vi­tu i v této ne pří­liš lehké době.

voziky 03-2104

Více in­for­ma­cí o dal­ších pro­jek­tech mů­že­te zís­kat na www.spszr.cz.

 


Mohlo by vás zajímat: