Google překladač: English Deutsch

Produktivitě v Designed Mouldings pomohl uchopovač OnRobot VGC10

Autor článku: OnRobot   

Tags: Automatizace | Hardware | Obalový průmysl | OnRobot | Robotika | Uchopovače | VGC10

Designed Mouldings VGC10 image 4-2107OnRo­bot, ve­dou­cí do­da­va­tel uce­le­né řady ro­bo­tic­kých ná­stro­jů pro ko­la­bo­ra­tiv­ní apli­ka­ce, uvedl, že De­signed Moul­dings, aus­tral­ská spo­leč­nost spe­ci­a­li­zu­jí­cí se na vstři­ko­vá­ní plas­tů a vý­ro­bu plas­to­vých uzá­vě­rů a těs­ně­ní pro oba­lo­vý prů­my­sl, zkrá­ti­la dobu vý­rob­ní­ho cyklu a zvý­ši­la svoji pro­duk­ti­vi­tu díky pod­tla­ko­vé­mu ucho­po­va­či VGC10.

Spo­leč­nos­ti prud­ce na­ros­tl počet ob­jed­ná­vek poté, co byly vzhle­dem k pan­de­mii COVID-19 uza­vře­ny hra­ni­ce, na­ru­še­né glo­bál­ní do­da­va­tel­ské ře­těz­ce a aus­tral­ské firmy se ob­rá­ti­ly na lo­kál­ní vý­rob­ce. Po ana­lý­ze pro­ce­sů a iden­ti­fi­ka­ci ča­so­vě pří­liš ná­roč­né­ho ma­nu­ál­ní­ho vklá­dá­ní pod­lo­žek do plas­to­vých víček se De­signed Moul­dings roz­hod­la pro au­to­ma­ti­za­ci to­ho­to úkolu.

Designed Mouldings VGC10 with computer screen image 1-2107

Elek­tric­ký pod­tla­ko­vý ucho­po­vač OnRo­bot VGC10 před­sta­vo­val pro ko­la­bo­ra­tiv­ní apli­ka­ci jed­no­znač­nou volbu. Díky ne­o­me­ze­ným mož­nos­tem na­sta­ve­ní dle ak­tu­ál­ních po­třeb je kom­pakt­ní a lehký ucho­po­vač ide­ál­ní do stís­ně­ných pro­stře­dí a lze jej v rámci pro­vo­zu vy­u­žít na více úkolů.
Ucho­po­vač VGC10 in­te­gro­va­ný s ko­bo­tem Techman Robot pra­cu­je jako sa­mo­stat­ná jed­not­ka, ne­vy­ža­du­je ex­ter­ní pří­vod vzdu­chu ani ka­be­láž­ní či trub­ko­vé sys­témy, čímž urych­lu­je zpro­voz­ně­ní a sni­žu­je ná­kla­dy na údrž­bu. Umožňuje vy­tvo­řit ko­la­bo­ra­tiv­ní apli­ka­ci s mi­ni­mál­ním pů­do­ry­sem, jež lze snad­no zpro­voznit prak­tic­ky kde­ko­liv. Dů­le­ži­tým fak­to­rem je, že může pra­co­vat v bez­pro­střed­ní blíz­kos­ti lidí a ne­vy­ža­du­je bez­peč­nost­ní zá­bra­ny. Na­sta­ve­ní ucho­po­va­če VGC10 bylo po­měr­ně rych­lé: De­signed Moul­dings do­kon­čil in­sta­la­ci a pro­gra­mo­vá­ní za pouhé tři dny.

Designed Mouldings VGC10 with computer screen image 4-2107

Ucho­po­vač OnRo­bot VGC10 snad­no zkom­ple­tu­je 20 000 kusů za 24 hodin – tj. tři­krát rych­le­ji, než při ma­nu­ál­ním zpra­co­vá­ní. Díky ne­u­stá­lé­mu pří­li­vu za­ká­zek je oče­ká­va­ná ná­vrat­nost in­ves­ti­ce za šest mě­sí­ců. Spo­leč­nost za­zna­me­na­la sní­že­ní od­pa­du ma­te­ri­á­lu o cca 2 % a za­měst­nan­ci jsou navíc osvo­bo­ze­ni od ru­tin­ní práce, což jim umožňuje sou­stře­dit se na úkoly s vyšší hod­no­tou.
Vzhle­dem k úspěš­né im­ple­men­ta­ci VGC10 plá­nu­je De­signed Moul­dings au­to­ma­ti­za­ci dal­ších ma­nu­ál­ních pro­ce­sů. Spo­leč­nost kon­krét­ně plá­nu­je vy­u­ží­vat ucho­po­vač OnRo­bot RG2 k mon­tá­ži fil­trů pro zdra­vot­nic­ká za­ří­ze­ní.

Video z De­signed Moul­dings k dis­po­zi­ci zde.


Mohlo by vás zajímat: