Google překladač: English Deutsch

Nový elektrický podtlakový uchopovač OnRobot VGP20

Autor článku: OnRobot   

Tags: Automatizace | Hardware | Obalový průmysl | OnRobot | Robotika | Uchopovače | VGP20

VGP20 handling multiple parts-2110OnRo­bot před­sta­vu­je nový vý­kon­ný elek­tric­ký pod­tla­ko­vý ucho­po­vač OnRo­bot VGP20. Ucho­po­vač je kom­pa­ti­bil­ní se všemi před­ní­mi znač­ka­mi ro­bo­tů s uži­teč­ným za­tí­že­ním až 20 kg a lze jej vy­u­žít pro ši­ro­kou škálu apli­ka­cí v prů­mys­lo­vých od­vět­vích, od kos­me­ti­ky a elek­tro­ni­ky po far­ma­ceu­tic­ký prů­my­sl a po­tra­vi­nář­ství a ná­po­jář­ství.

Lze jej vy­u­žít pro ná­roč­né apli­ka­ce ba­le­ní a pa­le­ti­za­ce, jako je ma­ni­pu­la­ce s ob­jem­ný­mi pytli, ne­pro­pust­ný­mi obaly či po­réz­ní­mi kar­to­no­vý­mi kra­bi­ce­mi.

VGP20 baleni potravin-2110

Zá­kaz­ní­ci OnRobotu po­ptá­va­li ce­no­vě efek­tiv­ní a snad­no zpro­vozni­tel­ný pod­tla­ko­vý ucho­po­vač, který unese ob­jem­né a těžké před­mě­ty a zá­ro­veň bude in­te­li­gent­ním ná­stro­jem zvlá­da­jí­cím ši­ro­kou škálu ob­jek­tů ne­pra­vi­del­ných tvarů a po­réz­ních po­vrchů. VGP20 kom­bi­nu­je výkon, in­te­li­gen­ci a snad­né po­u­ži­tí, kte­rý­mi kon­ku­ru­je dra­hým a kom­plex­ním pne­u­ma­tic­kým ucho­po­va­čům.
Fi­nál­ní ope­ra­ce typu pa­le­ti­za­ce jsou ná­klad­né a ná­roč­né na pra­cov­ní sílu. Vý­sled­ky prů­zku­mu uka­zu­jí, že prů­měr­né mzdo­vé ná­kla­dy před­sta­vu­jí 65 % pro­voz­ních roz­počtů na skla­do­vá za­ří­ze­ní, což pře­vy­šu­je ná­kla­dy na ener­gie, daňové po­vin­nos­ti, dis­tri­buci a ná­jem­né do­hro­ma­dy.
Au­to­ma­ti­za­ce je tak pro spo­leč­nos­ti všech ve­li­kos­tí ide­ál­ním ře­še­ním. Jiný prů­zkum od­ha­du­je, že na­sa­ze­ní au­to­ma­ti­zo­va­ných pa­le­ti­zač­ních ře­še­ní v po­tra­vi­nář­ském a ná­po­jář­ském sek­to­ru se od roku 2017 kaž­do­roč­ně zvý­ši­lo v prů­mě­ru o více než 13 % a do roku 2022 má do­sáh­nout hod­no­ty 390 mi­li­o­nů USD.

90% úspo­ra ná­kla­dů ve srov­ná­ní s pne­u­ma­tic­ký­mi ucho­po­va­či

Ucho­po­vač VGP20 firmy OnRo­bot lze po­u­žít na apli­ka­ce, pro které byly tra­dič­ně vy­u­ží­vá­ny vý­kon­né pne­u­ma­tic­ké ucho­po­va­če, a to za zlo­mek ná­kla­dů a s mi­ni­mál­ní kom­plex­nos­tí. Za­tím­co pne­u­ma­tic­ká za­ří­ze­ní vy­ža­du­jí k pro­vo­zu stla­če­ný vzduch, VGP20 je plně elek­tric­ký a při­pra­ve­ný k oka­mži­té­mu po­u­ži­tí. Na roz­díl od tra­dič­ní­ho na­sa­ze­ní pne­u­ma­tic­kých ucho­po­va­čů ná­stroj fir­mám umožňuje ušet­řit až 90 % ná­kla­dů na pro­voz a údrž­bu.

VGP20 uchopovac na podstavci-2110

VGP20 po­sky­tu­je ne­o­me­ze­né na­sta­ve­ní pří­sa­vek a vzdu­cho­vé­ho prou­du, při­čemž ví­ce­ka­ná­lo­vé funk­ce umožňují apli­ka­ci na více před­mě­tů růz­ných tvarů a ve­li­kos­tí. Za­bu­do­va­ná in­te­li­gen­ce ucho­po­va­če VGP20 v kom­bi­na­ci se snad­no po­u­ži­tel­ným soft­warem navíc po­sky­tu­je funk­ci přes­né­ho ří­ze­ní prů­to­ku vzdu­chu a pře­ko­ná­vá tak mož­nos­ti tra­dič­ních pne­u­ma­tic­kých ucho­po­va­čů. Uži­va­te­lům umožňuje měnit typy úcho­pů po­u­ží­va­ných v růz­ných apli­ka­cích, od měk­ké­ho úcho­pu pro ma­ni­pu­la­ci s křeh­ký­mi před­mě­ty, po pevný úchop pro ma­ni­pu­la­ci s ob­jem­ný­mi, těž­ký­mi kar­to­no­vý­mi kra­bi­ce­mi s po­réz­ní­mi po­vrchy.

Po­u­ží­vá­ní lev­něj­ších oba­lo­vých ma­te­ri­á­lů

V le­tech 2010–2020 vzrost­ly ná­kla­dy na oba­lo­vé kar­to­ny téměř o 40 %. Zvy­šu­jí­cí se po­ža­dav­ky ze stra­ny elek­tro­nic­ké­ho ob­cho­do­vá­ní a od­ha­dy dal­ší­ho ná­růstu vedou pře­prav­ce k hle­dá­ní lev­něj­ších al­ter­na­tiv oba­lo­vých ma­te­ri­á­lů. Tenčí, po­réz­něj­ší kar­to­ny a lehké pře­prav­ní sáčky však před­sta­vu­jí výzvu pro tra­dič­ní au­to­ma­ti­zo­va­né ba­le­ní a pa­le­ti­za­ci. Vý­kon­ný, při­způ­so­bi­tel­ný OnRo­bot VGP20 tyto tenčí a lev­něj­ší oba­lo­vé ma­te­ri­á­ly snad­no zvlád­ne a za­jis­tí pře­prav­cům znač­nou úspo­ru ná­kla­dů jak na au­to­ma­ti­za­ci, tak na pře­pra­vu.
OnRo­bot VGP20 umožňuje také ne­pře­tr­ži­tý mo­ni­to­ring prou­dě­ní vzdu­chu ucho­po­va­če. Pokud je tato funk­ce na­sta­ve­na a dojde k pře­ru­še­ní pod­tla­ku, robot se oka­mži­tě za­sta­ví a zob­ra­zí se vý­stra­ha.


Mohlo by vás zajímat: