Google překladač: English Deutsch

Siteworks SE Starter Edition pro určování polohy na stavbě

Autor článku: Trimble   

Tags: GNSS | Si­teworks SE | Star­ter Edi­ti­on | Stavebnictví | Trim­ble | Zaměřování

SiteworksSE-2110Spo­leč­nost Trim­ble před­sta­vi­la 3. břez­na 2021 sys­tém Trim­ble Si­teworks SE Star­ter Edi­ti­on, zá­klad­ní verzi snad­no po­u­ži­tel­né­ho soft­wa­ru pro ur­čo­vá­ní po­lo­hy na stav­bě za za­jí­ma­vou cenu. S vy­u­ži­tím po­lo­ho­vé­ho sys­té­mu GNSS může sta­veb­ní dozor, mistr, kon­t­rol­ní pra­cov­ník nebo ve­dou­cí stav­by snad­no kon­t­ro­lo­vat te­rén­ní úpra­vy, sklon svahu a do­dr­žo­vá­ní pro­jek­tu s vyšší přes­nos­tí a za krat­ší čas než při po­u­ži­tí tra­dič­ních vy­mě­řo­va­cích metod.

Sta­veb­ní firmy, které dbají na do­dr­že­ní roz­počtu, mohou zkrá­tit ná­vrat­nost in­ves­tic tím, že umož­ní více oso­bám na pra­co­viš­ti pří­stup k mo­der­ní tech­no­lo­gii za­mě­řo­vá­ní, což zna­me­ná pro­duk­tiv­něj­ší a efek­tiv­něj­ší práci po­sádek v te­ré­nu.

Níz­ko­ná­kla­do­vý, roz­ši­ři­tel­ný sys­tém pro ur­čo­vá­ní po­lo­hy na stav­bě

Soft­ware Trim­ble Si­teworks SE je zjed­no­du­še­nou verzí soft­wa­ru Trim­ble Si­teworks. Je určen pro uži­va­te­le, kteří ne­vy­u­ži­jí všech­ny vlast­nos­ti plné verze a za­jí­ma­jí je pro­voz­ní ná­kla­dy. Ty jsou nižší díky tomu, že za­ří­ze­ní se při­po­ju­je pouze k sys­té­mu GNSS. Sys­tém nicmé­ně na­bí­zí stej­nou ba­rev­nou gra­fi­ku, při­ro­ze­nou in­ter­ak­ci a prvky au­to­ma­tic­ké­ho učení jako v plné verzi Trim­ble Si­teworks, a proto je snad­no ovla­da­tel­ný pro již zku­še­né „ma­zá­ky“ i nové uži­va­te­le.

Soft­ware Trim­ble Si­teworks SE je plně kom­pa­ti­bil­ní se soft­warem Trim­ble Si­teworks, po­u­ží­vá stej­nou struk­tu­ru sou­bo­rů, for­mát dat a lo­gi­ku práce. Uži­va­te­lé mohou tento sys­tém snad­no roz­ší­řit na plnou verzi. Trim­ble Si­teworks SE tak před­sta­vu­je ide­ál­ní vstup­ní úroveň tech­no­lo­gie ur­čo­vá­ní po­lo­hy.

Vý­kon­ný soft­ware, fle­xi­bil­ní hard­ware

Soft­ware Trim­ble Si­teworks SE je ide­ál­ní pro pod­ni­ka­te­le v ob­las­ti sta­veb­nic­tví, kteří chtě­jí lo­ka­li­zo­vat po­lo­hu v pro­jek­tu, sle­do­vat ob­je­my od­stra­ně­né­ho/do­pl­ně­né­ho ma­te­ri­á­lu, pří­pad­ně mít k dis­po­zi­ci 3D vi­zu­a­li­za­ci pro­jek­tu. Uži­va­tel může snad­no měřit body (které se ne­na­chá­ze­jí na po­vrchu), linie a plo­chy, pří­pad­ně sta­no­vit na­vi­ga­ci k těmto bodům, li­ni­ím a po­zi­cím, a vy­tvá­řet PDF re­por­ty. V re­ži­mu „vo­zi­dlo“ může uži­va­tel měřit přík­ré svahy s vy­so­kou přes­nos­tí z po­hy­bu­jí­cí­ho se vo­zi­dla. Trim­ble Si­teworks SE je do­stup­ný v ši­ro­kém roz­sa­hu hard­wa­ro­vých kon­fi­gu­ra­cí podle po­třeb a roz­počto­vých mož­nos­tí pod­ni­ka­te­lů.

Pro­po­je­ná stav­ba

Díky pro­po­je­ní stav­by a kan­ce­lá­ře mohou sta­vi­te­lé zvý­šit efek­ti­vi­tu a pro­duk­ti­vi­tu práce, plně vy­u­ží­vat čas a sní­žit vý­da­je. Sys­tém Trim­ble Si­teworks SE umožňuje bez­drá­to­vé sdí­le­ní dat mezi stav­bou a kan­ce­lá­ří. Eli­mi­nu­jí se tak ča­so­vé pro­sto­je a každá mi­nu­ta je vy­u­ži­ta ke zvý­še­ní pro­duk­ti­vi­ty.

Do­stup­nost

Trim­ble Si­teworks SE Star­ter Edi­ti­on je nyní ce­lo­svě­to­vě do­stup­ný pro­střed­nic­tvím dis­tri­buč­ní­ho ka­ná­lu SI­TECH. Více in­for­ma­cí na­jde­te na heavyindustry.trimble.com/siteworks.

 


Mohlo by vás zajímat: