Google překladač: English Deutsch

Nové téma on-line Altair Technology Conference

Autor článku: Altair, Advanced Engineering   

Tags: Advanced Engineering | Altair | CAE | Konference | on-line | Simulace

Altair ATCx-2112Advan­ced En­gi­nee­ring zve na další vir­tu­ál­ní se­tká­ní, ten­to­krát na téma vý­vo­je po­ho­nů elek­tro­mo­bi­lů – zku­še­nos­ti s vý­vo­jem, ná­vr­ho­vé stra­te­gie a po­stu­py s vy­u­ži­tím CAE tech­no­lo­gií. Po re­gis­tra­ci mů­že­te zdar­ma sle­do­vat v úterý 30. bře­z­­na 2021 od 10:00 do 14:00 hodin (nebo poz­dě­ji ze zá­zna­mu) kon­fe­ren­ci ATCx Dri­ving In­no­vati­on in Elect­ric Power­train.

Další obo­ro­vá Al­tair Tech­no­lo­gy Con­fe­ren­ce je za­mě­ře­na ten­to­krát na pro­ble­ma­ti­ku vý­vo­je po­ho­nů a pod­vozko­vých sku­pin pro elek­tro­mo­bi­ly. Vě­no­vat se bude elek­tro­mo­to­rům, ba­te­ri­ím, pře­vo­dov­kám, hluč­nos­ti a mul­ti­fy­zi­kál­ním si­mu­la­cím.
Hlav­ní před­náš­ky se ujme Ri­chard Li­ve­ly, ře­di­tel en­gi­nee­rin­gu ve spo­leč­nos­ti Lotus. Kromě spe­ci­a­lis­tů z Al­tai­ru se mů­že­te těšit na zku­še­nos­ti zá­stup­ců před­ních firem v oboru i aka­de­mic­ké sféry.
Kon­fe­ren­ce je ur­če­na tech­nic­kým ma­na­že­rům, vý­vo­jo­vým in­že­ný­rům, spe­ci­a­lis­tům i ostat­ním zá­jem­cům o elek­tro­mo­bi­li­tu. Kom­plet­ní pro­gram roz­dě­le­ný do tří pa­ra­lel­ních bloků na­lez­ne­te na do­mov­ské strán­ce kon­fe­ren­ce.

Vice info

 


Mohlo by vás zajímat: