Google překladač: English Deutsch

Bentley integruje platformu iTwin s NVIDIA Omniverse

Autor článku: Karel Heinige   

Tags: Bentley Systems | Digitální dvojčata | Infrastruktura | iTwin | Nvidia | Omniverse

Jacobs Waterworks Team-2116Bent­ley Sys­tems ozná­mi­la 12. dubna 2021, že vy­ví­jí apli­ka­ce vy­u­ží­va­jí­cí plat­for­mu Nvi­dia Omni­ver­se pro fo­to­re­a­lis­tic­kou vi­zu­a­li­za­ci v re­ál­ném čase a si­mu­la­ci di­gi­tál­ních dvoj­čat roz­sáh­lých pro­jek­tů prů­mys­lo­vé a ob­čan­ské in­frastruk­tu­ry. Bent­ley roz­ší­ři­la svoji plat­for­mu iTwin o in­te­gra­ci s Nvi­dia Omni­ver­se a po­skyt­la gra­fic­ký kanál pro vi­zu­a­li­za­ci v re­ál­ném čase s vy­lep­še­nou umě­lou in­te­li­gen­cí a si­mu­la­ci di­gi­tál­ních dvoj­čat in­frastruk­tu­ry.

Tato in­te­gra­ce umožňuje vi­zu­a­li­zo­vat di­gi­tál­ní obsah přes­ně na mi­li­me­t­ry po­mo­cí fo­to­re­a­lis­tic­ké­ho osvět­le­ní a vlivů pro­stře­dí na více za­ří­ze­ních, včet­ně webo­vých pro­hlí­že­čů, pra­cov­ních sta­nic, table­tů a ná­h­lav­ních souprav pro vir­tu­ál­ní a roz­ší­ře­nou re­a­li­tu od­kud­ko­li na světě.

Bez­kon­ku­renč­ní vi­zu­a­li­za­ce in­frastruk­tu­ry s vy­so­kou věr­nos­tí

Kom­bi­na­ce plat­for­my Bent­ley iTwin a Nvi­dia Omni­ver­se po­sky­tu­je bez­kon­ku­renč­ní, vy­so­ce vý­kon­ný uži­va­tel­ský zá­ži­tek v mě­řít­ku, které dříve ne­by­lo možné. In­te­gra­ce schop­nos­tí plat­for­my Bent­ley iTwin a Nvi­dia Omni­ver­se umožňuje uži­va­te­lům vir­tu­ál­ně pro­zkou­mat ob­rov­ské prů­mys­lo­vé zá­vo­dy a pří­b­řež­ní stav­by, jako by pro­chá­ze­li in­frastruk­tu­rou v re­ál­ném čase, na­pří­klad za úče­lem hle­dá­ní cesty a op­ti­ma­li­za­ce bez­peč­né trasy.

 


Mohlo by vás zajímat: