Google překladač: English Deutsch

Mobily Cat S42 H+ a Cat B40 s antibakteriální ochranou

Autor článku: Bullit Group   

Tags: Bul­lit Group | CAT | Cat B40 | Cat S42 H+ | Nobily

B40 Torch-2117Na český trh při­chá­ze­jí první mo­bil­ní te­le­fo­ny s plnou an­ti­bak­te­ri­ál­ní ochra­nou. Dva nové mo­de­ly te­le­fo­nu znač­ky CAT, ob­lí­be­né mezi pra­cov­ní­ky v te­ré­nu – Cat S42 H+ a Cat B40 4G – vy­ba­ve­né po­kro­či­lou an­ti­mi­k­ro­bi­ál­ní ochra­nou před­sta­vi­la 23. dubna 2021 spo­leč­nost Bul­lit Group, která je glo­bál­ním dr­ži­te­lem li­cen­ce pro tato za­ří­ze­ní.

Po de­se­ti le­tech ino­va­cí ve snaze zvy­šo­vat odol­nost mo­bil­ních za­ří­ze­ní jak pro po­tře­by těžké práce, tak pro běžný život, při­ná­ší te­le­fo­ny CAT nový stan­dard pro hy­gi­e­nu za­ří­ze­ní. Na čes­kém trhu budou k do­stá­ní od konce dubna.

Model Cat S42 H+ (Hy­gi­e­ne Plus In­no­vati­on) má vy­lep­še­nou an­ti­mi­k­ro­bi­ál­ní ochra­nu pro­duk­tu za­bu­do­va­nou přímo v kon­struk­ci, což z něj činí první plně a tr­va­le an­ti­bak­te­ri­ál­ní te­le­fon na trhu. Každá vněj­ší sou­část te­le­fo­nu, který splňuje ar­mád­ní stan­dar­dy, byla během vý­rob­ní­ho pro­ce­su smí­chá­na s pří­sa­dou Bi­o­mas­ter (an­ti­mi­k­ro­bi­ál­ní tech­no­lo­gie na bázi iontů stří­b­ra) po­má­ha­jí­cí v boji proti bak­te­ri­ím. Tato ak­tiv­ní an­ti­mi­k­ro­bi­ál­ní látka tes­to­va­ná dle me­zi­ná­rod­ní normy ISO 22196 do­ká­za­la sní­žit mno­že­ní bak­te­ri­ál­ních buněk o více než 80 % během 15 minut, a o ne­ce­lých 100 % do 24 hodin.
Stej­ně jako všech­ny ostat­ní mo­de­ly znač­ky Cat je S42 H+ vo­do­těs­ný s cer­ti­fi­ka­cí IP68 a IP69. Lze jej zcela po­no­řit do teplé mý­dlo­vé vody a opa­ko­va­ně umýt, model úspěš­ně pod­stou­pil také ex­trém­ní test čiš­tě­ní, kdy byl cel­kem 3000× otřen bě­lí­cí­mi pro­střed­ky, vy­sta­ven tla­ko­vé­mu testu na al­ko­hol a tes­to­ván s běž­ný­mi che­mic­ký­mi směs­mi, jako jsou dez­in­fekč­ní pro­střed­ky na ruce. Tato kom­bi­na­ce ino­va­cí do­hro­ma­dy na­sta­vu­je nový stan­dard de­sig­nu pro hy­gi­e­nic­ké te­le­fo­ny.

Druhý model Cat B40 je pro­fe­si­o­nál­ní te­le­fon s pod­po­rou 4G, který na­bí­zí spo­leh­li­vé hla­so­vé a tex­to­vé při­po­je­ní v těch nej­ná­roč­něj­ších pro­stře­dích. Na­bí­zí stupeň krytí IP68 a IP69 a díky H+ všech­ny ex­ter­ní kom­po­nen­ty ob­sa­hu­jí an­ti­mi­k­ro­bi­ál­ní pří­sa­du na bázi iontů stří­b­ra pro vý­ji­meč­nou ochra­nu proti bak­te­ri­ím (ISO22196), což zvy­šu­je bez­pe­čí vaše, va­šich ko­le­gů i vaší ro­di­ny.
Hy­gi­e­na jako ta­ko­vá do­po­sud ne­by­la nikdy dů­le­ži­těj­ší – a právě mo­bil­ní te­le­fo­ny jsou dle Svě­to­vé zdra­vot­nic­ké or­ga­ni­za­ce (WHO) brány jako po­ten­ci­ál­ní no­si­či bak­te­rií a virů, kdy při kaž­dém po­u­ži­tí může dojít k je­jich pře­no­su na vaši tvář či po­kož­ku. Podle stu­die zve­řej­ně­né v aka­de­mic­kém lé­kař­ském ča­so­pi­su Germs v roce 2017 bylo na mo­bil­ních te­le­fo­nech na­le­ze­no více než 17 000 bak­te­rií. Stu­die dále pro­ká­za­ly, že mo­bil­ní te­le­fon ve vaší kapse je 10× špi­na­věj­ší než to­a­let­ní se­dát­ko.

Kom­bi­na­ce an­ti­mi­k­ro­bi­ál­ní úpra­vy a snad­né­ho čiš­tě­ní te­le­fo­nu může při­nést po­třeb­nou změnu v hy­gi­e­nic­ké ochra­ně všech, kteří jsou vy­sta­ve­ni kaž­do­den­ní­mu kon­tak­tu s ostat­ní­mi – od zdra­vot­ních sester přes no­si­če, ři­di­če do­dáv­ky až po po­zem­ní per­so­nál.
Pro­dej­ní cena pro Cat S42 H+ je 269 EUR a pro Cat B40 činí 79,90 EUR – nové mo­de­ly jsou k do­stá­ní na webu www.​catphones.​com a u dal­ších cer­ti­fi­ko­va­ných pro­dej­ců. V České re­pub­li­ce budou k za­kou­pe­ní od konce dubna.
Celou zprávu o nových telefonech v anglickém jazyce a se všemi parametry najdete ZDE.


Mohlo by vás zajímat: