Sociální služby Praha 9
E LINKX
Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

EIZO
DT Summit MP
ZW3D 2022
DT Summit MP
GFI

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Předobjednávky nového chytrého telefonu Cat S42

Autor článku: Bullitt Group   

Tags: CAT | Dělníci | Hardware | S42 | Telefony | Terénní pracovníci

S42 Hero Front Angled-2028Sku­pi­na Bul­litt Group, dr­ži­tel glo­bál­ní li­cen­ce na te­le­fo­ny Cat, před­sta­vu­je nový model Cat S42 – odol­ný chyt­rý te­le­fon, vy­so­ce spo­leh­li­vý i v ex­trém­ních pod­mín­kách. Tento nový pří­růs­tek je nyní možné předob­jed­nat za do­po­ru­če­nou ma­lo­ob­chod­ní cenu 6799 Kč. S42 těží z více než de­se­ti let vý­zku­mu a vý­vo­je v ob­las­ti de­sig­nu odol­ných te­le­fo­nů a na­bí­zí vý­ji­meč­né vlast­nos­ti po­dob­ně jako ostat­ní te­le­fo­ny znač­ky Cat. Má mnoho dů­le­ži­tých funk­cí a vlast­nos­tí za­jí­ma­vých pro různé pro­fe­se. Mezi ně patří zej­mé­na dlou­há výdrž ba­te­rie, špič­ko­vá odol­nost a velký dis­plej s vy­so­kým jasem, dobře či­tel­ným i na pří­mém slun­ci.

Stej­ně jako ostat­ní te­le­fo­ny Cat jej lze také často a dů­klad­ně čis­tit hor­kou mý­dlo­vou vodou nebo dez­in­fekč­ním pro­střed­kem, což je dů­le­ži­tý hy­gi­e­nic­ký de­tail pro všech­ny, kteří se chtě­jí bez obav plně vě­no­vat své práci.
Uži­va­te­lé te­le­fo­nů Cat se re­kru­tu­jí z řad pří­sluš­ní­ků zá­chran­ných slo­žek za­jiš­ťu­jí­cích naši bez­peč­nost, za­měst­nan­ců v ne­moc­ni­cích, kde je hy­gi­e­na velmi dů­le­ži­tá, nebo sta­veb­ních děl­ní­ků, kteří po­tře­bu­jí te­le­fon, jež odolá kaž­do­den­ním ná­stra­hám na sta­ve­niš­ti. Cat S42 je na­vr­že­ný tak, aby byl na­pros­to spo­leh­li­vý a nikdy ne­ne­chal uži­va­te­le na ho­lič­kách.

Tento model byl tes­to­ván podle přís­ných stan­dar­dů odol­nos­ti MIL SPEC 810H a IP68, které jsou ob­vyk­lé pro te­le­fo­ny znač­ky Cat. Úspěš­ně zvlá­dl ná­roč­né a opa­ko­va­né zkouš­ky odol­nos­ti vůči pádu na oce­lo­vý po­vrch z výšky 1,8 m včet­ně mnoha pádů na kaž­dou stra­nu a roh. Testy byla pro­vě­ře­na i jeho vo­do­těs­nost – v rámci tes­to­vá­ní byl te­le­fon po­no­ře­ný do vody v hloub­ce až 1,5 m po dobu 35 minut. Stej­ně jako všech­ny chyt­ré te­le­fo­ny Cat v této řadě byl také podro­ben zkouškám odol­nos­ti vůči vib­ra­cím, pádům a solné mlze. Kromě toho je schop­ný spo­leh­li­vě pra­co­vat při ex­trém­ně vy­so­kých či níz­kých tep­lo­tách a do­ká­že se vy­po­řá­dat i s tep­lot­ní­mi šoky.
Cat S42 se vy­zna­ču­je odol­nos­tí v kaž­dém směru. Je vy­ba­ve­ný mi­mo­řád­ně jas­ným 5,5" HD+ dis­ple­jem 18 : 9 chrá­ně­ným sklem Cor­ning Go­ril­la Glass 5 odol­ným proti po­škrá­bá­ní. Na­bí­zí dobrou či­tel­nost i na pří­mém slun­ci a lze jej ovlá­dat mokrý­mi prsty nebo prsty v ru­ka­vi­cích.

Hlav­ní spe­ci­fi­ka­ce

 • Vý­kon­ná ba­te­rie 4200 mAh
 • Odol­nost vůči vodě/pra­chu (IP68), tes­to­vá­no pádem z výšky 1,8 m na oce­lo­vý po­vrch, MIL SPEC 810H, Cor­ning Go­ril­la Glass 5
 • Vo­do­těs­ný při po­no­ře­ní do hloub­ky až 1,5 metru na dobu 35 minut
 • 5,5" HD+ dis­plej 18 : 9 op­ti­ma­li­zo­va­ný pro ven­kov­ní po­u­ži­tí s do­ty­ko­vou ob­ra­zov­kou, kte­rou lze ovlá­dat mokrý­mi prsty nebo prsty v ru­ka­vi­cích
 • An­dro­id 10 (s ak­tu­a­li­za­cí na verzi 11)
 • 3 GB RAM, 32 GB ROM, roz­ši­ři­tel­né úlo­žiš­tě (microSD)
 • Či­po­vá sada Me­di­a­tek Helio A20 MT 6761D, čtyřjá­d­ro­vý pro­ce­sor 1,8 GHz
 • Zadní fo­to­a­pa­rát 13 Mpx, před­ní fo­to­a­pa­rát 5 Mpx
 • LTE Cat 6, VoLTE, VoWi-Fi
 • Tex­tu­ro­va­ný po­vrch usnadňující ucho­pe­ní
 • Pro­gra­mo­va­tel­né funkč­ní tla­čít­ko vhod­né pro funk­ci Push to Talk (PTT), SOS (apli­ka­ce pro osa­mo­ce­né pra­cov­ní­ky) nebo snad­nou ak­ti­va­ci ba­ter­ky či fo­to­a­pa­rá­tu
 • Blu­e­to­o­th 5.0, NFC
 • Audio ko­nek­tor 3,5 mm (vo­do­těs­ný)
 • Množ­ství vy­bra­ných apli­ka­cí a ob­sa­hu
 • Pod­po­ra dvou SIM karet – nano SIM + microSD
 • Dvou­le­tá zá­ru­ka
 • Pod­po­ra pro­gra­mu An­dro­id En­ter­pri­se
 • Zá­ru­ka ak­tu­a­li­za­cí za­bez­pe­če­ní po dobu 3 let
 • Pod­po­ra bez­do­ty­ko­vé­ho ovlá­dá­ní

Chyt­rý te­le­fon Cat S42 je možné předob­jed­nat pro­střed­nic­tvím www.catphones.com nebo na alza.cz.


Mohlo by vás zajímat: