Google překladač: English Deutsch

Webinář Bentley: Přizpůsobení iTwin Vieweru

Autor článku: Bentley Systems   

Tags: Bentley | Digitální dvojčata | iTwin | Viewer | Webináře

Bentley Webinar-Customizing iTwin Viewer-2120Vy­tvá­ře­ní di­gi­tál­ních apli­ka­cí pro dvoj­ča­ta je slo­ži­té a ča­so­vě ná­roč­né. Plat­for­ma iTwin po­sky­tu­je star­to­va­cí ša­b­lo­nu iTwin Viewer a umož­ňu­je uži­va­tel­ské na­sta­ve­ní podle kon­krét­ních po­třeb. iTwin Sam­ple Show­ca­se na­bí­zí mnoho uká­zek mož­nos­tí při­způ­so­be­ní pro­hlí­že­če iTwin.

Na tomto webi­ná­ři bude pře­zkou­má­no ně­ko­lik těch­to uká­zek a uká­zá­no, jak kód těch­to uká­zek pře­vzít, vy­tvo­řit kód ve vlast­ní apli­ka­ci a při­způ­so­bit jej tak, aby vy­ho­vo­val vašim po­tře­bám.

Webi­nář se bude za­bý­vat:

  • Posouzením star­to­va­cí ša­b­lo­ny iTwin Vieweru
  • Zá­kla­dy roz­ší­ře­ní iTwin Vieweru
  • Pro­hlíd­kou ukáz­ko­vé­ho pří­kla­du a jeho kom­po­nent
  • Způ­so­bem apli­ka­ce ukáz­ko­vých wi­dge­tů na vlast­ní star­to­va­cí ša­b­lo­nu iTwin Viewer

Na­uč­te se rych­le vy­tvá­řet svá ře­še­ní di­gi­tál­ních dvoj­čat s iTwin Viewerem!

Registrujte se nyni

Webinář se koná ve středu 26. května 2021 v 16:00 hodin, přednášejícím je Bao Ton, softwarový inženýr, iTwin Platform Bentley Systems.


Mohlo by vás zajímat: