Google překladač: English Deutsch

Série webinářů Modern Electronic System Design

Autor článku: Altair, Advanced Engineering   

Tags: Advanced Engineering | Altair | CAE | ECAD | Pollex | Webináře

AdvancedEng a Altair-2121Spo­leč­nost Al­tair zve pro­střed­nic­tvím Advan­ced En­gi­nee­rin­gu na sérii webi­ná­řů Mo­dern electro­nic sys­tem de­sign, za­čí­na­jí­cí již od čtvrt­ka 20. 5. 2021. Po re­gis­tra­ci mů­že­te zdar­ma sle­do­vat webi­ná­ře živě nebo ze zá­zna­mu. Smart & Con­nec­ted za­ří­ze­ní jsou všude kolem nás a návrh elek­tro­nic­kých sys­té­mů je stále vý­znam­něj­ší sou­čás­tí je­jich vý­vo­je.

K do­sa­že­ní po­ža­do­va­né kva­li­ty a pa­ra­me­t­rů vý­rob­ku, navíc při zkra­co­vá­ní vý­vo­jo­vých časů a re­duk­ci ná­kla­dů, se již ne­o­be­jde­me bez za­po­je­ní si­mu­lač­ních tech­no­lo­gií.

Tato webi­ná­řo­vá série je vě­no­vá­na vy­bra­ným úlo­hám pro­vá­ze­jí­cích návrh elek­tro­nic­kých sys­té­mů z po­hle­du ře­še­ní pro­blé­mů elek­tric­kých, elek­tro­nic­kých, ter­mál­ních, a také z po­hle­du ko­nek­ti­vi­ty. Jed­not­li­vé webi­ná­ře jsou při­pra­ve­ny v rámci spo­lu­prá­ce s part­ne­ry, pre­zen­to­va­ná tech­nic­ká ře­še­ní a po­stu­py pak zá­ro­veň před­sta­ví jed­not­li­vé si­mu­lač­ní ná­stro­je z por­fo­lia Al­tair pro Electro­nic Sys­tem De­sign.

Nej­vět­ší pro­stor do­sta­ne Al­tair PollEx – vy­so­ce kom­plex­ní a in­te­gro­va­ná sada ná­stro­jů pro vi­zu­a­li­za­ci, ana­lý­zu a ově­řo­vá­ní ná­vrhů desek ploš­ných spojů (PCB) pro elek­tro­tech­ni­ku a elek­tro­ni­ku. PollEx je ote­vře­né ře­še­ní, které zá­ro­veň umožňuje spo­lu­prá­ci všech dal­ších za­in­te­re­so­va­ných spe­ci­a­li­za­cí tak, aby vývoj ce­lé­ho pro­duk­tu mohl pro­bí­hat sou­běž­ně ve všech stá­di­ích vý­vo­je od kon­cep­tu po tes­to­vá­ní.

Kdo by se měl zú­čast­nit?

Série webi­ná­řů byla kon­ci­po­vá­na tak, aby po­moh­la řešit po­tře­by a pro­blémy tech­nic­kých ma­na­že­rů, in­že­ný­rů v oboru elek­tro­tech­ni­ky a elek­tro­ni­ky, spe­ci­a­lis­tů na in­te­gri­tu sig­ná­lu a na­pá­je­ní, EMC spe­ci­a­lis­tů, pro­duk­to­vých in­že­ný­rů, kon­struk­té­rů a vý­rob­ních in­že­ný­rů desek ploš­ných spojů.


How to Ensure Electronic System Reliability

čtvrtek 20. května 2021 | 17:00 hod.

Vice info

Pořádá:


Optimizing Printed Circuit Board Manufacturing

čtvrtek 24. června 2021 | 17:00 hod.
 
Vice info

Pořádá:

stažený soubor


Designing Double-Data Rate (DDRx) Memory Interfaces Right the First Time

čtvrtek 15. července 2021 | 17:00 hod.

Vice info

Pořádá:

header-logo


Overcoming the Thermal Challenges of Electronic Devices

čtvrtek 16. září 2021 | 17:00 hod.
 
Vice info

Pořádá:

stažený soubor


Designing Double-Data Rate (DDRx) Memory Interfaces Right the First Time

středa 27. října 2021 | 17:00 hod.
 
Vice info

Pořádá:

stažený soubor (1)

 

 


Mohlo by vás zajímat: