Google překladač: English Deutsch

Konference Future.AI | Discover your data potential

Autor článku: Altair, Advanced Engineering   

Tags: Advanced Engineering | Altair | CAE | Datové analýzy | Umělá inteligence | Webináře

Altair-FutureAI Virtual Event-2122Na vir­tu­ál­ní se­tká­ní na téma da­to­vých ana­lýz, vy­u­ži­tí umělé in­te­li­gen­ce a stro­jo­vé­ho učení na­příč obory včet­ně en­gi­nee­rin­gu zve pro­střed­nic­tvím Advan­ced En­gi­nee­rin­gu opět spo­leč­nost Al­tair. Kon­fe­ren­ce je ur­če­na jak spe­ci­a­lis­tům na Data Science, tak vý­vo­jo­vým a pro­voz­ním in­že­ný­rům či tech­nic­kým ma­na­že­rům a je při­pra­ve­na na 15.–17. červ­na 2021, vždy od 10:00 hod.

On-line kon­fe­ren­ce Fu­tu­re.AI vám ukáže, jaký po­ten­ci­ál mohou mít fi­rem­ní data, a jak je vy­u­žít k růstu ob­cho­du nebo zvy­šo­vá­ní kva­li­ty pro­duk­tů.
Spo­leč­ným té­ma­tem před­ná­šek ze stra­ny Al­tai­ru a part­ne­rů kon­fe­ren­ce bude, jak tech­no­lo­gie pro da­to­vé ana­lý­zy, umě­lou in­te­li­gen­ci a stro­jo­vé učení po­má­ha­jí po­ro­zu­mět exis­tu­jí­cím pro­blé­mům, na­chá­zet nová ře­še­ní či op­ti­ma­li­zo­vat ta stá­va­jí­cí. Ji­ný­mi slovy, jak ak­ce­le­ru­jí di­gi­tál­ní trans­for­ma­ci v pod­ni­ku.

Za­jí­má­te-li se o pří­nos Data Ana­ly­tics a Ar­ti­fi­cial In­tel­li­gen­ce v en­gi­nee­rin­gu, vě­nujte po­zor­nost zejmé­na těmto před­náškám a dále čtvr­teč­ní Ma­nu­factu­ring sessi­on:

Keynote: Convergence and the Data-Driven Enterprise
James R. Scapa | Altair Founder, Chairman and CEO

Harvesting Engineering Knowledge from Consumer Generated Data
Martin Ortega | Senior Design Engineer, Mabe

Data-Driven Dynamic Design – How Should a Robust System Component Look?
Carsten Buchholz | Project Engineer – Hybrid Electric Flight Demonstrator, Rolls-Royce
Dominik Scholtz | Technical Consultant, Altair

Sle­duj­te do­mov­skou strán­ku kon­fe­ren­ce s upřesňují­cím se pro­gra­mem kon­fe­ren­ce.

Vice info

 


Mohlo by vás zajímat: