Google překladač: English Deutsch

Pozvánka na XII. sympozium Green Way 2021

Autor článku: STP   

Tags: Green Way | Stavebnictví | STP | Sympozium | TZB

sympozium gw-2133Spo­leč­nost pro tech­ni­ku pro­stře­dí zve na 12. roč­ník se­tká­ní od­bor­né tech­nic­ké ve­řej­nos­ti z řad pro­jek­tan­tů, do­da­va­te­lů, vý­rob­ců (pro­dej­ců) i pro­vo­zo­va­te­lů tech­nic­kých za­ří­ze­ní budov. Úče­lem to­ho­to tra­dič­ní­ho se­tká­ní je vy­tvo­řit ne­for­mál­ní pro­stře­dí s mož­nos­tí zís­ká­ní nejen od­bor­ných in­for­ma­cí, ale i spo­le­čen­ských kon­tak­tů pro spo­lu­prá­ci v této vý­znam­né ob­las­ti.

Sym­po­zi­um Green Way bude stej­ně jako v před­cho­zích roč­ní­cích roz­dě­le­no do dvou částí, na část od­bor­nou a spo­le­čen­skou. Datum ko­ná­ní 6. a 7. září 2021, ten­to­krát v Qua­li­ty Hotel Brno Exhi­bi­ti­on Cen­t­re (bý­va­lý hotel Ho­li­day Inn).

Pro­gram sym­po­zia

Ka­len­dář akcí STP

Při­hláš­ka na sym­po­zi­um Green Way

Vstup na od­bor­nou část je pro od­bor­nou ve­řej­nost z řad pro­jek­tan­tů a ar­chi­tek­tů, stu­den­tů oboru TZB, pra­cov­ní­ků sta­veb­ních a pro­fes­ních firem, pro­vo­zo­va­te­lů či pouze pří­z­niv­ců oboru TZB zdar­ma na zá­kla­dě při­hlá­še­ní.

Vstup na spo­le­čen­skou část sym­po­zia

  • Pro členy STP zdar­ma (včet­ně do­pro­vod­né osoby)
  • Pro hosty sym­po­zia se vstu­pen­kou od part­ner­ských firem sym­po­zia (včet­ně do­pro­vod­né osoby)

Sym­po­zi­um je za­řa­ze­no do Pro­jek­tu ce­lo­ži­vot­ní­ho vzdě­lá­vá­ní členů ČKAIT. Vzdě­lá­va­cí pro­gram je ohod­no­cen 2 kre­dit­ní­mi body. Sou­čas­ně je akce při­hlá­še­na do prů­běž­né­ho vzdě­lá­vá­ní ener­ge­tic­kých spe­ci­a­lis­tů, při­dě­le­ný počet kre­di­tů 5.


Mohlo by vás zajímat: